รายชื่อชุมนุม

ลำดับที่ ชื่อชุมนุม สถานที่ ครูผู้ดูแล จำนวนที่สมัคร สถานะ
1 คหกรรม ห้องคหกรรม2 เครือวัลย์ เทพจันดา 20 คน เต็ม
2 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน บริเวณหน้าอาคาร 2 นางกาญจนา พงษ์ศรีหดุลชัย 24 คน ว่าง
3 งานช่าง โรงฝึกงานอุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ แก่นณรงค์ 20 คน เต็ม
4 การจัดสวนในภาชนะ อาคารเกษตรกรรม นางสาวฉัตรธิดา พูลทจิต 20 คน เต็ม
5 นวัตกรรมและภูมิปัญญา อาคารเกษตร สุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ 15 คน ว่าง
6 ชุมนุมเกษตรประยุกต์ ห้องกิจการนักเรียน3 นายสุบรรณ์ คำภูมี 20 คน เต็ม
7 คหกรรม ห้องคหกรรม2 นางสาวชนนพร แก้วจันทร์ 20 คน เต็ม
8 GSP คณิตสร้างสรรค์ ห้องคณิตศาสตร์3 นางสาวรัชนี พลดอน 10 คน ว่าง
9 คิดเลขเร็ว ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์ 2 นางรดาวัลย์์ น้อยเสนา 12 คน ว่าง
10 Amath ห้องแลปคณิตศาสตร์3 นางสาวคูณโสภา พลรัตน์ 12 คน ว่าง
11 คณิตคิดไว ข้างห้องพักครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชยพล อุดมผล 2 คน ว่าง
12 คณิตศาสตร์พาเพลิน อาคาร 1 ห้องวิชาการ อลิษา พิลาดา 20 คน เต็ม
13 คณิตคิดสบาย ห้องปฏิบัติการคริตศาสตร์ 3 (Lab3) นางสาวยลลดา ทำมาน 20 คน เต็ม
14 วัดแววคณิตศาสตร์ ห้องนนทรี จิราภรณ์ วงษ์กันยา 14 คน ว่าง
15 พิชิต O-net คณิตศาสตร์ ห้องวิชาการ นางลออ บัวใหญ่รักษา 7 คน ว่าง
16 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ห้องวิชาการ นางพีรภาว์ ภูมิช่วง 0 คน ว่าง
17 โอริงามิ (การพับกระดาษสร้างสรรค์รูปทรง) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ทัศนีย์ เวียงวิเศษ 20 คน เต็ม
18 คณิตคิดสนุก ห้องประกันคุณภาพ นางรัญชิดา แสงวงศ์ 20 คน เต็ม
19 เวทย์คณิต ปฎิบัติการคณิตศาสตร์3 นางสาวฑิฆัมพร ศรีแวง 4 คน ว่าง
20 ชุมนุมหมากฮอส ห้องคณิตศาสตร์lab2 นายสมคิด หนองผือ 20 คน เต็ม
21 คณิตศาสตร์ (คิดเลขเร็ว) ห้องกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ นางวิไลวรรณ โพธิจารย์
นางสาวนิตยา อุดมผล
12 คน ว่าง
22 คณิตศิลป์ Lab 2 ครูกุลนันท์ กลิ่นสุวรรณ 3 คน ว่าง
23 สิ่งประดิษจากกระดาษและริบบิ้น ห้องหมวดคณิตศาสตร์ ปรเมศ กงอินทร์ 20 คน เต็ม
24 สเก็ตบอร์ด สนามฟุตซอล นายภาคภูมิ แซงบุญเรือง 18 คน ว่าง
25 ซูโดกุ ห้อง Lab คณิตศาสตร์ นางนพมาศ ศรีเชียงสา 20 คน เต็ม
26 ชุมนุมตัดผม อาคาร2 นายสมศักดิ์ อ้วนสาเล 20 คน เต็ม
27 โลกกว้างทางภาษาไทย หน้าห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผกามาศ เยาวเรศ 20 คน เต็ม
28 สนุกสนานกับภาษาไทย กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวจิตรนาถ เพชรรั่ว 12 คน ว่าง
29 หนังสือเล่มเล็ก ห้องหนังสือเล่มเล็ก อาคาร 3 นายสุภชัย แก้ววังชัย 20 คน เต็ม
30 ชุมนุมปริศนาอักษรไขว้ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางวรางคนางค์. พลปรีชา 0 คน ว่าง
31 รักษ์ภาษาไทย ห้อง3/9 นางสาวนิภาพร กันยาวงค์ 19 คน ว่าง
32 ลาวศึกษา ห้องภาษาไทย นางธัญวรัตน์ บัวระภา
นางมัทธิรา ฦๅชา
23 คน ว่าง
33 ภาษาไทยหรรษา ห้องแนะแนว นางสาวนฤมล ดวงพิมพ์ 20 คน เต็ม
34 ต่ออักษรไทยคำคม ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย นางสาวจุภาพรณ์ ชีกว้าง 20 คน เต็ม
35 Divergent กิจการนักเรียน ครูวรัญญาภรณ์ สงวนทรัพย์ 14 คน ว่าง
36 ชุมนุมนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ห้องประชาสัมพันธ์ นางปุญญา ดงใหญ่ 3 คน ว่าง
37 ดูหนังฟังเพลงวรรณคดีไทย ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายธัญญา สามารถ 20 คน เต็ม
38 ภาษาพาเพลิน ห้องอำนวยการ นางสุพัณนิดา ภูแสงศรี 20 คน เต็ม
39 ภาษาจีน หน้าห้องวิชาการ อาคาร1 ภิรมย์มาส เผ่ากันทะ 20 คน เต็ม
40 Online English Games ห้อง2/9 อาคาร3 นางสาวรสสุคนธ์ พรมมา 20 คน เต็ม
41 เรียงร้อยความดี โรงอาหาร ชมพูนุช ประสงค์ศิลป์ 16 คน ว่าง
42 พืชผักสวนครัว บวิเวณม้าหินอ่อนหน้าอาคาร 2 นางสุวพิชญ์ ปิ่นเมือง 20 คน เต็ม
43 Crossword ม.ต้น ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ นางสาวกชพร สีกาเรียน 20 คน เต็ม
44 Crossword ม.ปลาย ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ นางนภารัตน์ จันทร์ไพรินทร์ 0 คน ว่าง
45 Chinese ห้องภาษาต่างประเทศ นางสาวเจษฎาภรณ์ ต้องเดช 20 คน เต็ม
46 Funny Movie Club ห้องE-Class ปิยนุช เที่ยงสงค์ 19 คน ว่าง
47 พืชผักสวนครัว ลานม้าหินอ่อนหน้าอาคาร2 สุวพิชญ์ ปิ่นเมือง 20 คน เต็ม
48 อาหารนานาชาติ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ นางสาวรจนา วงษ์ดรมา 2 คน ว่าง
49 Funny movies club ห้องอีคลาส นางสาวจันทร์นภา ชาธรรมา 18 คน ว่าง
50 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น ห้องภาษา อาคาร 3 นางสาวศศิประภา บุญวงศ์
นางสาวเสาวภา แก้วแก่นคูณ
40 คน เต็ม
51 English around you อาคาร 4 ห้องบุคคล นางสาวชลธิชา ภูบรม 10 คน ว่าง
52 English Clinic ห้องกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ น.ส. รุ้งตะวัน สังฆทิพย์ 10 คน ว่าง
53 English for Tour Guides ห้องmultimedia1 ห้องสมุด อาณารัฐ กกกนทา 10 คน ว่าง
54 อาหารนานาชาติ ม.ปลาย ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ นางสาววันวิสาข์ ปานชะเล 8 คน ว่าง
55 รักษาดินแดน บริเวณหน้าเสาธง นายพชร ศรีบุญเรือง 20 คน เต็ม
56 โครงงานวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเคมี ม.4 นางพัทจารี กำบุญมา 12 คน ว่าง
57 สตาฟแมลง ห้องแล็ป ม.3 สิบเอกหญิงปิยวรรณ บุญตอง 22 คน เต็ม
58 เลี้ยงปลาสวยงาม หน้าอาคาร 1 นางสาลินี สัจจะเขตต์ 20 คน เต็ม
59 การออกแบบสื่อและการนำเสนอ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวคนึงนิตย์ ทนทาน 5 คน ว่าง
60 พลังงานแสนรู้ ห้องนนทรี นายวิเชียร ศรีลาพัฒน์ 12 คน ว่าง
61 ติวเคมี ม.ปลาย ห้องกลุ่มงานวิชาการ นางไขศรีวิไล ยอดเสนีย์ 14 คน ว่าง
62 สหกรณ์ สหกรณ์ นางสาวแววธิดา เกตุดาว 18 คน ว่าง
63 ชีววิทยา ห้องชีววิทยา 1 อาคาร5 นางกาญดา วงศ์ภักดี 0 คน ว่าง
64 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ อาคาร 5 นางสุธรรมมา ชาปู่ 9 คน ว่าง
65 ชีววิทยาเพื่อชีวิต ห้อง 614 นางรัชฎา รอดปั้น 18 คน ว่าง
66 Beauty Science ห้อง Lab วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวอภิญญา ปัญญาวิบูลย์ 9 คน ว่าง
67 สนุกคิดกับสิทยาศาสตร์ อาคาร 5 นางสาวรุ่งทิวา มูลสาะ 20 คน เต็ม
68 Food Science อาคารเกษตร เจนจิรา ศรีโนนยาง 20 คน เต็ม
69 ของเล่นรีไซเคิล ห้องประกันฯ นายทวีเกียรติ สัญจรดี 17 คน ว่าง
70 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว คอมพิวเตอร์ 3 นายโยธิน ธีระนันท์
นายเรืองสิทธิ์ นามกอง
21 คน ว่าง
71 DIY ห้อง 1/9 นางสาวอมรรัตน์ จุมพล 20 คน เต็ม
72 ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน ห้องแผนงาน นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์ 20 คน เต็ม
73 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ห้องนนทรี นางสาวศรัณย์ธร อินทศิริ 20 คน เต็ม
74 YouTuber ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์1 นายวรวุฒิ กกขุนทด 13 คน ว่าง
75 เกมส์วิทย์คิดสนุก1 ห้องประกันคุณภาพ นางภนาวรรณ์ สามารถ 19 คน ว่าง
76 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ห้องพักครู อาคาร 6 ชั้น 2 นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ 20 คน เต็ม
77 เกมส์วิทย์คิดสนุก2 ห้องประกันคุณภาพ อาคาร1 พิชญา มาตย์ภูธร 18 คน ว่าง
78 นักเคมีรุ่นเยาว์ ห้องวิทยาศาสตร์ อาคาร4 ชั้น3 น.ส.อภัสรินทร์ หลานวงษ์ 9 คน ว่าง
79 ฟิสิกส์ ห้องฟิสิกส์ นายวิสาคร เศษรักษา 2 คน ว่าง
80 การถ่ายภาพ คอม2 นายชัยนันท์ คำหลาย 20 คน เต็ม
81 หมากรุกไทย กลุ่มสาระวิทย์ วิชาญ รัฐธนะวิทย์ 19 คน ว่าง
82 ฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ห้องฟิสิกส์ (538) นายสุนทร กองเพชร 9 คน ว่าง
83 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น โรงเรียนน้ำพองศึกษา นางสาวพัทธวรรณ นาเสงี่ยม 10 คน ว่าง
84 รักษ์ไม้สวย ห้องสิ่งแวดล้อม? นายชโลธร สาระผล
นางสาวศุภธิดา ศรีพงษ์วิวัฒน์
7 คน ว่าง
85 เขียนเกมส์ 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์ 21 คน เต็ม
86 ธนาคารขยะ ธนาคารขยะ นายชายธวัช แสงวงศ์ 10 คน ว่าง
87 วิทยาศาสตร์กับปรัชญา ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ นายรักเกียรติ วิลัยเลิศ 11 คน ว่าง
88 นักบินน้อย ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ นางพิศมัย แก้ววังชัย 15 คน ว่าง
89 Science show หรรษา ห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร5 นางสาวนฤมล สุวรรณเพ็ง 10 คน ว่าง
90 นักวิทย์รุ่นเยาว์ 2 ห้องนนทรี นางสิริณัฎฐ์ รักษาเคน 14 คน ว่าง
91 ฝึกเขียนเกมส์ ห้องคอม 4 นางสาวธิดารัตน์ ไชยโพธิ์คำ 7 คน ว่าง
92 ธนาคารโรงเรียน ธนาคารโรงเรียน ครูพัชรินทร์ สุขสร้อย
ครูจิราพร ดาบุตร
13 คน ว่าง
93 ดนตรีพื้นเมือง ลานธรรม นายวิทยา เอื้อการ 16 คน ว่าง
94 ดนตรีสากล ห้องดนตรี นายภูริชญ์ พิทยาวัฒนชัย 20 คน เต็ม
95 Doodle Art กิจการนักเรียน นางสาวศุกล ชาญยุทธ 20 คน เต็ม
96 วงโยฯ2 อาคารดนตรี สุวิทย์ กูดอั้ว 7 คน ว่าง
97 ชุมนุมนาฏศิลป์ ห้องนาฏศิลป์ นางสาวช่อมณี แซ่ม่อ 26 คน ว่าง
98 วงโยวาทิต1 อาคารดนตรี กศินันท์ วิกยานนท์ 19 คน ว่าง
99 ดนตรีสากล2 อาคารดนตรี สมพล สมภักดี 20 คน เต็ม
100 นักศึกษาวิชาทหาร ห้องกรมนักศึกษาวิชาทหาร อาคาร4 ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา
นายพงษ์พัฒน์ เพียอา
นายนรินทร์ ทรงอาจ
46 คน ว่าง
101 ชุมนุมเปตอง อาคาร? 1? ห้องปฏิบัติการภูมิศาสตร์? และสนามเปตอง? ร.ร.น้ำพองศึกษา นายทองปาน สีคงเพชร 20 คน เต็ม
102 รักโลกเเละสิ่งแวดล้อม อาคาร2 โกเมนโชติศิริ 20 คน เต็ม
103 รักษ์โลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ห้องหมวดสังคมศึกษา อาคาร 2 นายโกเมน โชติศิริ 20 คน เต็ม
104 AEC POP (อาเซียนพาเพลิน) อาคาร 1 นางสาววนาวรรณ์ กล้าหาญ 9 คน ว่าง
105 ส่งเสริมสินค้าไทย ห้องอาเซียน นายประยูร จุลม่วง 17 คน ว่าง
106 เที่ยวทั่วไทย ห้องหมวดสังคม นางศิริเพ็ญ แม้นดินแดง
นางสาวพรรณิดา สานารินทร์
32 คน ว่าง
107 แกะสลักกระจก อาคาร6ชั้น2 ห้องกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา นายณรงค์ฤทธิ์ บัววิสัย
นายวงศ์วัชระ ดวงศรี
20 คน ว่าง
108 คนรักหนัง อาคาร6 ห้อง621 นางสาวกัลยาณี เทศนา 20 คน เต็ม
109 ธุงใยแมงมุมอีสาน หน้าอาคาร 5 มริดา คำมูลมาตย์ 8 คน ว่าง
110 สังคมศึกษา ด้านหน้าอาคาร4 นางสุภาพร. อ้วนสาเล 1 คน ว่าง
111 กองถ่ายภาพยนตร์สั้นสังคมศึกษา หน้าอาคาร 5 นายชนินทร์ แก้วบุญเรือง 9 คน ว่าง
112 หนังสั้น ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาววัลยา ดวงใจ 14 คน ว่าง
113 อาเซียนศึกษา ห้องเรียนชั้น1อาคาร2 นางสลักจิตร์ วษ์ลา 20 คน เต็ม
114 สลักกระจก หมวดสังคมศึกษา อาคาร 6 ชั้น2 นายพงษ์พัฒน์ เพียอา 0 คน ว่าง
115 พลศึกษา ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวหนึ่งฤทัย ฮาตแสนเมือง 32 คน ว่าง
116 ชุมนุมกีฬาเซปักตะกร้อ สนามกีเซปักตะกร้อ นายอรรคพงษ์. มะสีโย 20 คน เต็ม
117 ชุมนุมผู้ตัดสินฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สิบเอกสุชาติ พาจันทร์ 20 คน เต็ม
118 หมากรุกไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายเขมนันท์ ขุนสอน 14 คน ว่าง
119 NPS E-SPORT ห้องสุขศึกษา อาคาร 5 นายสุเมฆ ฉ่ำเฉื่อย 27 คน เต็ม
120 ชุมนุมหมากล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เขมนันท์ ขุนสอน 1 คน ว่าง
121 สเกตบอร์ด ลานหน้าเสาธง นายสืบพงษ์ ดาทุมมา 9 คน ว่าง
122 ฟุตซอล โดมเอนกประสงค์ นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์เทาว์ 26 คน ว่าง
123 ชมรม TO Be Number One ห้องศิลปะ อาคาร3 นางสาววนิชยา จันทร์หนองคู นายวิวรรธ์ บุษราคัม 40 คน เต็ม
124 ทุนยุวพัฒน์ ห้อง 117 อาคาร 1 นางสาวอรทัย บุตรหมื่น 26 คน เต็ม
125 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน ห้องเรียน ม.1/3 (อาคาร 4 ชั้น 2) ครูวราสิทธิ์ วัฒนาภา
ครูสุวิมล คุณธรรมสกุล
35 คน ว่าง
126 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ ห้องพยาบาล นางเพ็ญนภา กองเพชร นางสาวชุติมา มูลสาระ 45 คน เต็ม
127 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร ห้องกรมนักศึกษาวิชาทหาร นางสาวขวัญตา จรัสแผ้ว 19 คน ว่าง
128 คณะกรรมการนักเรียน ห้องสภานักเรียน นายณรงค์ศิลป์ ทองโคตร 20 คน เต็ม
129 เพื่อนที่ปรึกษา ห้องแนะแนว นางสมฤดี อุดมโคตร น.ส.อรทัย บุตรหมื่น นายสุพจน์ ปลื้มจิต 62 คน เต็ม
130 ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนน้ำพองศึกษา นางสาวเพชรี ภูแสงศรี
นางสาวจิราพรรณ สนทอง
41 คน ว่าง
131 จิตอาสา กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน นายเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดี
นายเศกสรรค์ แสนกันหา
13 คน ว่าง


โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website