ชุมนุม สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องสมุดหมวดวิทยาศาสตร์
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นางสาลินี ชาดา สัจจะเขตต์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0870300447
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   20
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1.ส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.ฝึกให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
3.ฝึกกระบวนการคืดและการทำงานอย่างเป็นระบบ
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงปัณชญา  ทับแก้ว ม.1/2 32 2022-06-16 07:31:24
2 เด็กหญิงวรัญญา  ลีทองดี ม.1/2 40 2022-06-14 20:50:57
3 เด็กหญิงวนิดา  สาวิสิต ม.2/7 40 2022-06-13 15:33:13
4 เด็กชายเกษมสุข  สืบทอง ม.3/7 4 2022-06-15 11:54:27
5 เด็กชายอนันต์ทวี  โคตรดง ม.3/7 19 2022-06-13 13:33:14
6 นางสาวกัญญาณัฐ  แพงพรมมา ม.4/4 26 2022-06-13 12:28:54
7 นางสาวมณีหยก  ชุมพล ม.4/4 29 2022-06-13 12:27:13
8 นางสาวชนิภา  อินทร์ประสงค์ ม.4/5 32 2022-06-13 13:21:34
9 นางสาวปุณยาพร  สมบูรณ์ ม.4/5 38 2022-06-13 13:20:16
10 นางสาวรัตนกุล  กงลา ม.4/5 39 2022-06-13 13:23:56
11 นางสาวอภิญญา  ถิ่นประครอง ม.5/6 10 2022-06-13 13:53:43
12 นางสาวณัฐนิชา  เพียอา ม.5/6 15 2022-06-13 12:51:01
13 นางสาวรวิทน์นิภา  ศรีหาวงษ์ ม.5/6 17 2022-06-13 13:01:42
14 นางสาวอลิศรา  พิมพ์ทรายมูล ม.5/6 29 2022-06-13 13:52:44
15 นางสาวอาทิตยา  ขามก้อน ม.5/6 31 2022-06-13 13:48:33
16 นางสาวนริศรา  พงษ์สะพัง ม.5/7 27 2022-06-13 14:32:07
17 นางสาวชยาภา  อินเสมียน ม.5/8 21 2022-06-13 12:31:00
18 นางสาวรินลดา  อิงสา ม.5/8 23 2022-06-13 12:23:20
19 นางสาวอนัญญา  เรืองศรี ม.6/8 15 2022-06-13 12:24:25
20 นางสาวสุวรรณารี  สิงหาเทพ ม.6/8 29 2022-06-13 12:47:44โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website