รายชื่อนักเรียน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ชุมนุมที่่เลือก
1 เด็กชายกรภัทร  พรมเลา ม.1/1 1 สเกตบอร์ด
2 เด็กชายก้องภพ  สีคุณน้ำเที่ยง ม.1/1 2 NPS E-SPORT
3 เด็กชายจิรพัฒน์  แก้ววิสัย ม.1/1 3 NPS E-SPORT
4 เด็กชายโชติก  ชาดี ม.1/1 4 NPS E-SPORT
5 เด็กชายนคินทร์  ดาแก้ว ม.1/1 5 คณิตศาสตร์พาเพลิน
6 เด็กชายปรเมศวร์  อุลานันท์ ม.1/1 6 งานช่าง
7 เด็กชายภัทรดนัย  ชาตะบุตร ม.1/1 7 คณิตคิดสบาย
8 เด็กชายภูดิศ  สีชมพู ม.1/1 8 Amath
9 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองประดิษฐ์ ม.1/1 9 NPS E-SPORT
10 เด็กชายสุภัทรพล  พลนอก ม.1/1 10 สเก็ตบอร์ด
11 เด็กชายโสมนัส  ปนสันเทียะ ม.1/1 11 สเก็ตบอร์ด
12 เด็กชายหรัณยฤษฎ์  ภูผันผิน ม.1/1 12 ภาษาพาเพลิน
13 เด็กชายอภิศักดิ์  รูปสูง ม.1/1 13 NPS E-SPORT
14 เด็กชายไอย์ดิน  สุภาพ ม.1/1 14 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
15 เด็กหญิงกนกอร  จันทรประทักษ์ ม.1/1 15 DIY
16 เด็กหญิงกิตติญากร  อ่วมสุวรรณ ม.1/1 16 ภาษาจีน
17 เด็กหญิงขวัญชนก  นามโสม ม.1/1 17 Crossword ม.ต้น
18 เด็กหญิงณัฐธิดา  มังสังคำ ม.1/1 18 GSP คณิตสร้างสรรค์
19 เด็กหญิงณิฐณิชา  มังสังคำ ม.1/1 19 GSP คณิตสร้างสรรค์
20 เด็กหญิงดรัลพร  มิเถาวัลย์ ม.1/1 20 ภาษาพาเพลิน
21 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยวงค์ ม.1/1 21 GSP คณิตสร้างสรรค์
22 เด็กหญิงนันท์นภัส  มาตสีหา ม.1/1 22 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
23 เด็กหญิงนันท์นภัส  มิณะสิงห์ ม.1/1 23 พลศึกษา
24 เด็กหญิงนิลาวัลย์  มะโฮงคำ ม.1/1 24 ภาษาพาเพลิน
25 เด็กหญิงปณิดา  ศิริรักษ์ ม.1/1 25 ชมรม TO Be Number One
26 เด็กหญิงปาริสา  โพธิ์สาสิม ม.1/1 26 พลศึกษา
27 เด็กหญิงพรนภา  พลรักษา ม.1/1 27 คณิตคิดสบาย
28 เด็กหญิงพรพิชชา  จันทร์ทุม ม.1/1 28 สเก็ตบอร์ด
29 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ทองเชื้อ ม.1/1 29 ภาษาจีน
30 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีพลราช ม.1/1 30 ภาษาจีน
31 เด็กหญิงรวีวรรณ  เขมรพันธ์ ม.1/1 31 คณิตคิดสบาย
32 เด็กหญิงวรัทยา  ชนะสิมมา ม.1/1 32 ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
33 เด็กหญิงวิรัญชนา  รัฐธนะวิทย์ ม.1/1 33 ชมรม TO Be Number One
34 เด็กหญิงสู่ขวัญ  สำนัก ม.1/1 34 ภาษาจีน
35 เด็กหญิงไอรยา  แก่นเจริญ ม.1/1 35 GSP คณิตสร้างสรรค์
36 เด็กหญิงฐิติวรดา  อ่อนสีชัย ม.1/1 36 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
37 เด็กชายกรวุฒิ  รัตพลที ม.1/10 1 สเก็ตบอร์ด
38 เด็กชายกิตติพศ  เนื่องภักดี ม.1/10 2 ของเล่นรีไซเคิล
39 เด็กชายชนินทร์  มีทรัพย์ ม.1/10 3 สเก็ตบอร์ด
40 เด็กชายชุติพนธ์  คนกลาง ม.1/10 4 สเก็ตบอร์ด
41 เด็กชายถิรภัทร  ทิพฤาตรี ม.1/10 5 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
42 เด็กชายธนกฤต  ค่อมสิงห์ ม.1/10 6 ของเล่นรีไซเคิล
43 เด็กชายบรรจง  ท้าวเทพ ม.1/10 7 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
44 เด็กชายพรชัย  มะลิลา ม.1/10 8 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
45 เด็กชายพัชรพล  วงค์ษาศิลปชัย ม.1/10 9 ของเล่นรีไซเคิล
46 เด็กชายพาสกร  บุญมา ม.1/10 10 งานช่าง
47 เด็กชายพิพัฒน์พล  นามปัญญา ม.1/10 11 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
48 เด็กชายพีรพล  หงษ์คง ม.1/10 12 ของเล่นรีไซเคิล
49 เด็กชายภัทรวุฒิ  จันทร์โฮม ม.1/10 13 ของเล่นรีไซเคิล
50 เด็กชายเมฆา  พันธะ ม.1/10 14 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
51 เด็กชายรัชชภูมิ  ยืนยง ม.1/10 15 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
52 เด็กชายวิชยา  มาสิงห์ ม.1/10 16 ของเล่นรีไซเคิล
53 เด็กชายสิทธินนท์  ศรีบุญรอด ม.1/10 17 ของเล่นรีไซเคิล
54 เด็กชายอนุชิต  อวบอ้วน ม.1/10 18 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
55 เด็กหญิงกฤษณา  แต้มทอง ม.1/10 19 English for Tour Guides
56 เด็กหญิงกัญชพร  แข็งขัน ม.1/10 20 โอริงามิ (การพับกระดาษสร้างสรรค์รูปทรง)
57 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รองหานาม ม.1/10 21 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
58 เด็กหญิงจันทนิภา  เอกตาแสง ม.1/10 22 พืชผักสวนครัว
59 เด็กหญิงชุติมา  แก้วใส ม.1/10 23 English Clinic
60 เด็กหญิงชุติมา  โนนใหม่ ม.1/10 24 ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
61 เด็กหญิงณัฐณิชา  หงษ์เสนีย์ ม.1/10 25 เกมส์วิทย์คิดสนุก2
62 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์ซอม ม.1/10 26 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
63 เด็กหญิงดาริกา  สะตะ ม.1/10 27 ดนตรีสากล
64 เด็กหญิงทิพวรรณ  ดั้งดอนโบม ม.1/10 28 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
65 เด็กหญิงธิดารัตน์  ติมอญรัมย์ ม.1/10 29 ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
66 เด็กหญิงนันทิตา  บำรุงเก่า ม.1/10 30 พลศึกษา
67 เด็กหญิงน้ำค้าง  สารีบุตร ม.1/10 31 ภาษาพาเพลิน
68 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุษราคัม ม.1/10 32 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
69 เด็กหญิงปริชาติ  ตุ้มทอง ม.1/10 33 DIY
70 เด็กหญิงปริญาภรณ์  โคกแปะ ม.1/10 34 ลาวศึกษา
71 เด็กหญิงปริยาภัทร  ไสวศักดิ์ ม.1/10 35 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
72 เด็กหญิงพรนภา  ศรีลุน ม.1/10 36 โอริงามิ (การพับกระดาษสร้างสรรค์รูปทรง)
73 เด็กหญิงพัณณิตา  ชัยหัส ม.1/10 37 ภาษาจีน
74 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ราชสีห์ ม.1/10 38 DIY
75 เด็กหญิงศศิลักษณา  พิรักษา ม.1/10 39 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
76 เด็กหญิงสรัญญา  วงษ์ดวง ม.1/10 40 เกมส์วิทย์คิดสนุก2
77 เด็กหญิงสรัญญา  โสภามา ม.1/10 41 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
78 เด็กหญิงสุชาวดี  บุพผา ม.1/10 42 หนังสือเล่มเล็ก
79 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีชัย ม.1/10 43 ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
80 เด็กหญิงอภิสรา  จันทร์โสม ม.1/10 44 English Clinic
81 เด็กชายกฤตวิทย์  จอมทอง ม.1/11 1 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
82 เด็กชายคุณาธิป  ภูโท ม.1/11 2 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
83 เด็กชายจิรวัฒน์  อ้วนเพ็ง ม.1/11 3 งานช่าง
84 เด็กชายณัฐภัทร  โสสีทา ม.1/11 4 งานช่าง
85 เด็กชายณัฐวัตร  หระพร้อม ม.1/11 5 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
86 เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์พงษ์ ม.1/11 6 วงโยวาทิต1
87 เด็กชายทรงพล  ศรีภักดี ม.1/11 7 คหกรรม
88 เด็กชายแทนคุณ  พินิจมนตรี ม.1/11 8 งานช่าง
89 เด็กชายธนกฤต  คิดหมาย ม.1/11 9 งานช่าง
90 เด็กชายธนรัช  มูลทา ม.1/11 10 ชุมนุมผู้ตัดสินฟุตซอล
91 เด็กชายธีรวัฒน์  วงษ์โก ม.1/11 11 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
92 เด็กชายนพรุจ  ราชพลแสน ม.1/11 12 โครงงานวิทยาศาสตร์
93 เด็กชายนำโชค  สิงห์โคตร ม.1/11 13 คณิตคิดไว
94 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ยงโพชน์ ม.1/11 14 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
95 เด็กชายปวริศ  แก้วคำหอม ม.1/11 15 ชุมนุมผู้ตัดสินฟุตซอล
96 เด็กชายพัชร  ศรีชุมพล ม.1/11 16 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
97 เด็กชายพีระพล  แก้วกองเงิน ม.1/11 17 โครงงานวิทยาศาสตร์
98 เด็กชายวันเฉลิม  ทองรักษ์ ม.1/11 18 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
99 เด็กหญิงกนกวรรณ  โยธาสิงห์ ม.1/11 19 สหกรณ์
100 เด็กหญิงกันธิกา  แปยอ ม.1/11 20 สหกรณ์
101 เด็กหญิงขวัญจิรา  สมภาร ม.1/11 21 ลาวศึกษา
102 เด็กหญิงชญาดา  หลักเพ็ชร ม.1/11 22 ภาษาจีน
103 เด็กหญิงญาณิศา  จิตรกล้า ม.1/11 23 รักษ์โลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
104 เด็กหญิงฐิติพร  เเซ่ตั้ง ม.1/11 24 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
105 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิเภก ม.1/11 25 ชุมนุมเปตอง
106 เด็กหญิงณัฐพร  จันขุนทศ ม.1/11 26 จิตอาสา
107 เด็กหญิงเด่นนภา  คำอ้อ ม.1/11 27 จิตอาสา
108 เด็กหญิงเทวิกา  วงษ์รินยอง ม.1/11 28 การออกแบบสื่อและการนำเสนอ
109 เด็กหญิงธารธิชา  แก่นค้างพลู ม.1/11 29 สเก็ตบอร์ด
110 เด็กหญิงนุภาพร  ไชยศรีสุข ม.1/11 30 ภาษาจีน
111 เด็กหญิงปาริณี  วอแพง ม.1/11 31 รักษ์โลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
112 เด็กหญิงปิยธิดา  โคตรโสภา ม.1/11 32 สหกรณ์
113 เด็กหญิงพนิดา  วงคำจันทร์ ม.1/11 33 สหกรณ์
114 เด็กหญิงพรธิดา  สำนักโนน ม.1/11 34 รักษ์โลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
115 เด็กหญิงพรพิมล  แสนพันธ์ ม.1/11 35 คิดเลขเร็ว
116 เด็กหญิงพัชริดา  สิงอ่อน ม.1/11 36 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
117 เด็กหญิงพิชญาภา  เเข็งขัน ม.1/11 37 สหกรณ์
118 เด็กหญิงศิริรัตน์  หลานวงศ์ ม.1/11 38 รักษ์โลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
119 เด็กหญิงสิริยากร  อุ่นไธสง ม.1/11 39 พลศึกษา
120 เด็กหญิงสุพัตรา  ภูบุญอ้วน ม.1/11 40 ห้องสมุด
121 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วนันเฮ้า ม.1/11 41 ห้องสมุด
122 เด็กหญิงอนัญญา  ว่องไว ม.1/11 42 ลาวศึกษา
123 เด็กหญิงอมลวรรณ  รักษา ม.1/11 43 ห้องสมุด
124 เด็กหญิงอัญชัน  พรสวัสดิ์ ม.1/11 44 โอริงามิ (การพับกระดาษสร้างสรรค์รูปทรง)
125 เด็กชายกรวิชญ์  ประสมบูรณ์ ม.1/12 1 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
126 เด็กชายกฤษดากร  เอกตาแสง ม.1/12 2 ภาษาไทยหรรษา
127 เด็กชายกิตตินันท์  จันทะดวง ม.1/12 3 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
128 เด็กชายโกวิท  แฝงกระโทก ม.1/12 4 ของเล่นรีไซเคิล
129 เด็กชายขัตติยะ  แสนแก้ว ม.1/12 5 โอริงามิ (การพับกระดาษสร้างสรรค์รูปทรง)
130 เด็กชายณัฐภัทร  ประเทศ ม.1/12 6 วงโยวาทิต1
131 เด็กชายติณณภพ  อุตรหงษ์ ม.1/12 7 การจัดสวนในภาชนะ
132 เด็กชายทนงศักดิ์  กันทะแสน ม.1/12 8 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
133 เด็กชายปิติภูมิ  มาตสีหา ม.1/12 9 โอริงามิ (การพับกระดาษสร้างสรรค์รูปทรง)
134 เด็กชายพงษ์วรมันต์  เมืองซอง ม.1/12 10 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
135 เด็กชายพีรพงษ์  หงษ์ตัน ม.1/12 11 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
136 เด็กชายพีรภัทร  แก้วพิลา ม.1/12 12 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
137 เด็กชายเมธาวินท์  ตรีชาลี ม.1/12 13 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
138 เด็กชายรชต  ศรีมูลผา ม.1/12 14 การจัดสวนในภาชนะ
139 เด็กชายวีรยุทธ  บุษราคัม ม.1/12 15 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
140 เด็กชายเวชพิสิฐ  ศิริบุญ ม.1/12 16 ซูโดกุ
141 เด็กชายศุภกฤต  ภูสิลิตร์ ม.1/12 17 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
142 เด็กชายอคระพงษ์  คำสุพรหม ม.1/12 18 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
143 เด็กชายอัครพนธ์  นามประสพ ม.1/12 19 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
144 เด็กชายอานันดา  แย้มสวน ม.1/12 20 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
145 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุยแก้วพะเนา ม.1/12 21 วงโยฯ2
146 เด็กหญิงจิราพร  ประเสริฐ ม.1/12 22 โอริงามิ (การพับกระดาษสร้างสรรค์รูปทรง)
147 เด็กหญิงจุฑามณี  น้อยโพธิ์ศัย ม.1/12 23 พืชผักสวนครัว
148 เด็กหญิงทยิดา  ทองป้อง ม.1/12 24 วิทยาศาสตร์กับปรัชญา
149 เด็กหญิงธัญย์ชนก  เฉิดจำเริญ ม.1/12 25 โอริงามิ (การพับกระดาษสร้างสรรค์รูปทรง)
150 เด็กหญิงธีรดา  มูลฉวี ม.1/12 26 ภาษาไทยหรรษา
151 เด็กหญิงพัชรพร  ภูวนผา ม.1/12 27 ภาษาจีน
152 เด็กหญิงพิชญภัทร  มูลตรี ม.1/12 28 ภาษาจีน
153 เด็กหญิงพิมพ์จุฑา  ธุวกุลพิโรดม ม.1/12 29 คิดเลขเร็ว
154 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ธรรมสงฆ์ ม.1/12 30 ชุมนุมกีฬาเซปักตะกร้อ
155 เด็กหญิงมณทิตา  ศรแก้ว ม.1/12 31 พืชผักสวนครัว
156 เด็กหญิงมนัสนันท์  อิโน ม.1/12 32 โอริงามิ (การพับกระดาษสร้างสรรค์รูปทรง)
157 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กงศร ม.1/12 33 พืชผักสวนครัว
158 เด็กหญิงวันวิสา  แก้วขาว ม.1/12 34 ลาวศึกษา
159 เด็กหญิงวิภาดา  โสภากุล ม.1/12 35 ซูโดกุ
160 เด็กหญิงศิษฎาภา  สาขา ม.1/12 36 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
161 เด็กหญิงศุภาวรรณ  บุษราคำ ม.1/12 37 สิ่งประดิษจากกระดาษและริบบิ้น
162 เด็กหญิงสิริพร  คุณพรม ม.1/12 38 คณิตศาสตร์พาเพลิน
163 เด็กหญิงสุภณิดา  สุวรรณโคตร ม.1/12 39 ชุมนุมกีฬาเซปักตะกร้อ
164 เด็กหญิงอนงค์นาถ  พันธุ์โยศรี ม.1/12 40 พืชผักสวนครัว
165 เด็กหญิงอภิญญา  สนทอง ม.1/12 41 พืชผักสวนครัว
166 เด็กหญิงอภิรยา  พรมจันทร์ ม.1/12 42 พืชผักสวนครัว
167 เด็กหญิงอารยา  ขันอาษา ม.1/12 43 พืชผักสวนครัว
168 เด็กหญิงขวัญชนก  สุริยะ ม.1/12 44 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
169 เด็กชายกันตภณ  อยู่กลั่นเถื่อน ม.1/2 1 ชุมนุมเปตอง
170 เด็กชายคมกฤช  เกตุแพง ม.1/2 2 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
171 เด็กชายฆนภัศ  สายศรี ม.1/2 3 โอริงามิ (การพับกระดาษสร้างสรรค์รูปทรง)
172 เด็กชายจิระโชค  บุตรหมื่น ม.1/2 4 Divergent
173 เด็กชายแซนต้าร์หลุยว์  แฮนค็อค ม.1/2 5 Crossword ม.ต้น
174 เด็กชายณัฐดนัย  แดงน้อย ม.1/2 6 โอริงามิ (การพับกระดาษสร้างสรรค์รูปทรง)
175 เด็กชายบรรณวัชร  ชัยสิงห์ ม.1/2 7 คิดเลขเร็ว
176 เด็กชายบุญฤทธิ์  ลานขามป้อม ม.1/2 8 การออกแบบสื่อและการนำเสนอ
177 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วสำราญ ม.1/2 9 Crossword ม.ต้น
178 เด็กชายภวินท์  ประโยตัง ม.1/2 10 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
179 เด็กชายภาคินทร์  ศรีเมือง ม.1/2 11 Divergent
180 เด็กชายภูเบศ  ภู่วรรณชัยกุล ม.1/2 12 Divergent
181 เด็กชายยงยุทธ์  กองทอง ม.1/2 13 คิดเลขเร็ว
182 เด็กชายวิศรุต  หงษ์เหิน ม.1/2 14 ชุมนุมกีฬาเซปักตะกร้อ
183 เด็กชายวุฒิชัย  ไชยดี ม.1/2 15 โอริงามิ (การพับกระดาษสร้างสรรค์รูปทรง)
184 เด็กชายศิริวัฒน์  วงษ์คำจันทร์ ม.1/2 16 ชุมนุมเปตอง
185 เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วสกุล ม.1/2 17 Divergent
186 เด็กชายอรรถวัต  ดาสมกุล ม.1/2 18 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
187 เด็กชายแฮร์รี่  เมฮิว ม.1/2 19 Crossword ม.ต้น
188 เด็กหญิงกนกนภัส  รัตนหงษา ม.1/2 20 Divergent
189 เด็กหญิงชยุตรา  คิตโคตร ม.1/2 21 สหกรณ์
190 เด็กหญิงชุติมันต์  บัวมาตย์ ม.1/2 22 ชมรม TO Be Number One
191 เด็กหญิงณัฐชา  ภูตาโก ม.1/2 23 เพื่อนที่ปรึกษา
192 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เวียงคำ ม.1/2 24 Divergent
193 เด็กหญิงณัฐริษา  จันนา ม.1/2 25 Funny movies club
194 เด็กหญิงณัฐสินี  ทุมพร ม.1/2 26 Divergent
195 เด็กหญิงณิชาพร  เหมังคละ ม.1/2 27 Divergent
196 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชีกว้าง ม.1/2 28 Crossword ม.ต้น
197 เด็กหญิงธาวินี  ไชยะสันต์ ม.1/2 29 สนุกสนานกับภาษาไทย
198 เด็กหญิงประภาวดี  ทองดีเขียว ม.1/2 30 ซูโดกุ
199 เด็กหญิงปิยาภรณ์  นนสิมชัย ม.1/2 31 ภาษาจีน
200 เด็กหญิงพลอยไพลิน  นาดี ม.1/2 32 ห้องสมุด
201 เด็กหญิงพัชรพร  โชติรัตน์ ม.1/2 33 Divergent
202 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พินิจมนตรี ม.1/2 34 ดนตรีสากล2
203 เด็กหญิงภัทรธิดา  ประโภชนัง ม.1/2 35 Divergent
204 เด็กหญิงเมลวา ไอลีน  ชำนาญบึงแก ม.1/2 36 สนุกสนานกับภาษาไทย
205 เด็กหญิงวันวิสา  หล้ามูล ม.1/2 37 ภาษาจีน
206 เด็กหญิงศศิภา  อรรคศรี ม.1/2 38 Crossword ม.ต้น
207 เด็กหญิงสิรินภา  อุ่นเรือน ม.1/2 39 Doodle Art
208 เด็กหญิงอชิยา  คำใบสี ม.1/2 40 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
209 เด็กหญิงอมรรัตน์  ทานทิพย์ ม.1/2 41 ภาษาจีน
210 เด็กหญิงอรรัมภา  วนาใส ม.1/2 42 Divergent
211 เด็กหญิงอลิน  คงกุล ม.1/2 43 สนุกสนานกับภาษาไทย
212 เด็กหญิงปาณกวิน  ชานันโท ม.1/2 44 ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
213 เด็กชายจิรวัฒน์  จำปามา ม.1/3 1 คณิตคิดสบาย
214 เด็กชายชนินทร์  นักสาร ม.1/3 2 ฟุตซอล
215 เด็กชายณัฐพงษ์  อนุภวาลย์ ม.1/3 3 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
216 เด็กชายทักษ์ดนัย  เปศรี ม.1/3 4 สิ่งประดิษจากกระดาษและริบบิ้น
217 เด็กชายธนกฤต  จารย์โพธิ์ ม.1/3 5 เขียนเกมส์ 1
218 เด็กชายธนาชัย  แสนหาสิ่ว ม.1/3 6 ชมรม TO Be Number One
219 เด็กชายธีรภัทร  จุลอักษร ม.1/3 7 คณิตคิดสนุก
220 เด็กชายปราช  โพธิ์ศรี ม.1/3 8 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
221 เด็กชายแพงเพชร  ศรีเชียงสา ม.1/3 9 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
222 เด็กชายยุทธพงษ์  ใบอ่อน ม.1/3 10 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
223 เด็กชายรัฐกรณ์  ชัยเสนา ม.1/3 11 เขียนเกมส์ 1
224 เด็กชายศิวกร  ยศชาติ ม.1/3 12 เขียนเกมส์ 1
225 เด็กชายศิวกร  เทพมณี ม.1/3 13 ของเล่นรีไซเคิล
226 เด็กชายศิวาวัฒน์  ทนทาน ม.1/3 14 Crossword ม.ต้น
227 เด็กชายศุภฤทธิ์  เหลาพร ม.1/3 15 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
228 เด็กชายสุรพันธ์  คำลือชัย ม.1/3 16 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
229 เด็กชายสุรสิทธิ์  วิเศษดี ม.1/3 17 ชุมนุมผู้ตัดสินฟุตซอล
230 เด็กชายหัฎฐกร  เริงราญชัย ม.1/3 18 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
231 เด็กชายอดิศร  ใจกล้า ม.1/3 19 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
232 เด็กหญิงกชกร  เฉลิมวงค์ ม.1/3 20 ชมรม TO Be Number One
233 เด็กหญิงกฤษณา  เจนเชี่ยวชาญ ม.1/3 21 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
234 เด็กหญิงกานต์สินี  คำรัตน์ ม.1/3 22 ชุมนุมเปตอง
235 เด็กหญิงชญานิศ  อรรคศรี ม.1/3 23 พลศึกษา
236 เด็กหญิงชริดา  ชูน้ำคำ ม.1/3 24 ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
237 เด็กหญิงชุติมันท์  ป้อมภกรรณสวัสดิ์ ม.1/3 25 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
238 เด็กหญิงญาณิศา  โยธาสิงห์ ม.1/3 26 Crossword ม.ต้น
239 เด็กหญิงธมลวรรณ  ใจกว้าง ม.1/3 27 ชมรม TO Be Number One
240 เด็กหญิงนันท์นลิน  ศรีสุโคตร ม.1/3 28 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
241 เด็กหญิงนันทิชา  วันที ม.1/3 29 Crossword ม.ต้น
242 เด็กหญิงนารินทร์  จำปา ม.1/3 30 ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
243 เด็กหญิงปิยธิดา  ชาบัวน้อย ม.1/3 31 ภาษาจีน
244 เด็กหญิงพิมชนก  ไชยชมพล ม.1/3 32 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
245 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สิทธิวงศ์ ม.1/3 33 อาเซียนศึกษา
246 เด็กหญิงพีรัชย์ชุดา  นิลเขต ม.1/3 34 ดนตรีสากล2
247 เด็กหญิงภัทรวดี  วานนท์ ม.1/3 35 ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
248 เด็กหญิงวิภา  โยธาพันธ์ ม.1/3 36 การจัดสวนในภาชนะ
249 เด็กหญิงศศินิภา  ดุสิทธิ์ ม.1/3 37 ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
250 เด็กหญิงศศิวิมล  คำมูลตรี ม.1/3 38 การจัดสวนในภาชนะ
251 เด็กหญิงสิริพร  ต๊ะอูป ม.1/3 39 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
252 เด็กหญิงสุจิตตรา  ไพทูรย์ ม.1/3 40 ชมรม TO Be Number One
253 เด็กหญิงสุภนิชา​  หงษ์​ปัญญา​ ม.1/3 41 ห้องสมุด
254 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุบิน ม.1/3 42 นักบินน้อย
255 เด็กหญิงอมรรัตน์  ดาแหล่ ม.1/3 43 อาเซียนศึกษา
256 เด็กหญิงอ้อมขวัญ  ทองตัน ม.1/3 44 ภาษาพาเพลิน
257 เด็กชายกรินทร์วัฒน์  หาญนอก ม.1/4 1 โครงงานวิทยาศาสตร์
258 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประโพธิ์ทัง ม.1/4 2 พลศึกษา
259 เด็กชายจักรรินทร์  วงค์ใหญ่ ม.1/4 3 วงโยวาทิต1
260 เด็กชายชญานนท์  พิมพ์เรือง ม.1/4 4 เขียนเกมส์ 1
261 เด็กชายญาณเทพ  ชัยปัญญา ม.1/4 5 วงโยวาทิต1
262 เด็กชายณัฐจิรโชติ  รัตน์อภิวุฒิ ม.1/4 6 วิทยาศาสตร์กับปรัชญา
263 เด็กชายธนากร  วงค์สมศรี ม.1/4 7 เที่ยวทั่วไทย
264 เด็กชายธันวา  หลานวงษ์ ม.1/4 8 NPS E-SPORT
265 เด็กชายนนทกร  ไพรอุตม์ ม.1/4 9 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
266 เด็กชายพรเทพ  ชมภูวิเศษ ม.1/4 10 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
267 เด็กชายพรพัฒน์  พรจันท้าว ม.1/4 11 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
268 เด็กชายพัสกร  พรมนอก ม.1/4 12 พลศึกษา
269 เด็กชายภัททิยะ  ป้องขวาพล ม.1/4 13 เขียนเกมส์ 1
270 เด็กชายภูวไนย  อุ่นอม ม.1/4 14 ฟุตซอล
271 เด็กชายยศพัทธ์  อาจจำปา ม.1/4 15 NPS E-SPORT
272 เด็กชายรพีพัฒน์  สมบัติมี ม.1/4 16 เที่ยวทั่วไทย
273 เด็กชายศรัณยพงศ์  มะโฮงคำ ม.1/4 17 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
274 เด็กชายศุภณัฐ  สิทธิจันทร์ ม.1/4 18 วงโยวาทิต1
275 เด็กชายไอยรา  แก้วดอนโมง ม.1/4 19 ดนตรีสากล2
276 เด็กหญิงกชกร  นาธะรัตน์ ม.1/4 20 พืชผักสวนครัว
277 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ศรีชุม ม.1/4 21 ภาษาจีน
278 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  พานิชกุล ม.1/4 22 DIY
279 เด็กหญิงชไมพร  อามาตมนตรี ม.1/4 23 วิทยาศาสตร์กับปรัชญา
280 เด็กหญิงชลดา  นิราราช ม.1/4 24 อาหารนานาชาติ
281 เด็กหญิงชุติมน  พลเคน ม.1/4 25 หนังสือเล่มเล็ก
282 เด็กหญิงณัฐวดี  ธรรมภูมี ม.1/4 26 วิทยาศาสตร์กับปรัชญา
283 เด็กหญิงณิชนันทน์  ป้องขวาพล ม.1/4 27 ดนตรีสากล2
284 เด็กหญิงดาราวดี  สมภาร ม.1/4 28 ภาษาไทยหรรษา
285 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทองสมบัติ ม.1/4 29 พืชผักสวนครัว
286 เด็กหญิงปณิตา  จันทร์เหล่อ ม.1/4 30 วิทยาศาสตร์กับปรัชญา
287 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศิริแก้ว ม.1/4 31 English Clinic
288 เด็กหญิงปวีณา  พระสุพรรณ ม.1/4 32 ชุมนุมเกษตรประยุกต์
289 เด็กหญิงปัญญา​ภรณ์​  จำปา​แก้ว​ ม.1/4 33 หนังสือเล่มเล็ก
290 เด็กหญิงพรนัชชา  เพ็งวงษา ม.1/4 34 Beauty Science
291 เด็กหญิงพลอยมณี  สีหาราช ม.1/4 35 ห้องสมุด
292 เด็กหญิงภัควิภา  เฮ่งเพ็ง ม.1/4 36 ดนตรีสากล2
293 เด็กหญิงภิญญพัฒน  สมศรีโย ม.1/4 37 Crossword ม.ต้น
294 เด็กหญิงวรัญญา  สมเทศน์ ม.1/4 38 วิทยาศาสตร์กับปรัชญา
295 เด็กหญิงวิยะดา  พิมพระลับ ม.1/4 39 สหกรณ์
296 เด็กหญิงศรีสุภา  แก้วแก่นคูณ ม.1/4 40 วิทยาศาสตร์กับปรัชญา
297 เด็กหญิงศศิตา  บรรเทาทุกข์ ม.1/4 41 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
298 เด็กหญิงสุจิตา  เชาว์วัตร์ ม.1/4 42 วิทยาศาสตร์กับปรัชญา
299 เด็กหญิงสุพรรณี  มองเพชร ม.1/4 43 ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
300 เด็กหญิงหฤทัย  โคตรทองทิพย์ ม.1/4 44 วิทยาศาสตร์กับปรัชญา
301 เด็กชายกรกช  ป้องทัพไทย ม.1/5 1 เลี้ยงปลาสวยงาม
302 เด็กชายกันตพงศ์  บุศดี ม.1/5 2 DIY
303 เด็กชายกิตติพัฒน์  พิมพ์เเมน ม.1/5 3 พลศึกษา
304 เด็กชายชินภัทร  อินอ่อน ม.1/5 4 ชีววิทยาเพื่อชีวิต
305 เด็กชายชินวุฒิ  มณีสา ม.1/5 5 English Clinic
306 เด็กชายธนภัทร  สมภาร ม.1/5 6 รักษ์โลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
307 เด็กชายภัทรกร  ลีทองดี ม.1/5 7 ของเล่นรีไซเคิล
308 เด็กชายภัทรพล  พันธ์สวัสดิ์ ม.1/5 8 ชุมนุมเกษตรประยุกต์
309 เด็กชายวงศ์ศกร  สายสุด ม.1/5 9 เลี้ยงปลาสวยงาม
310 เด็กชายวทัญญู  ยศธสาร ม.1/5 10 ชีววิทยาเพื่อชีวิต
311 เด็กชายวรภัทร  สุนทรมิตร ม.1/5 11 จิตอาสา
312 เด็กชายวัชรินทร์  ชาสิงห์แก้ว ม.1/5 12 DIY
313 เด็กชายวุฒิพงษ์  พงศ์พันธ์ ม.1/5 13 เลี้ยงปลาสวยงาม
314 เด็กชายศรายุทธ์  ใจไวย์ ม.1/5 14 พลศึกษา
315 เด็กชายสุรชัย  นาคมาก ม.1/5 15 เขียนเกมส์ 1
316 เด็กชายอณาคิณ  มาตรมูลตรี ม.1/5 16 ชุมนุมเกษตรประยุกต์
317 เด็กชายอนุชา  ชมสีดา ม.1/5 17 DIY
318 เด็กชายอภิสิทธิ์  ลี้รัตนา ม.1/5 18 คหกรรม
319 เด็กชายอมรเทพ  บุญอาจ ม.1/5 19 DIY
320 เด็กหญิงกัญญ์ณัชขา  ประเสริฐสังข์ ม.1/5 20 สเก็ตบอร์ด
321 เด็กหญิงกานต์รวี  ศิริชัย ม.1/5 21 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
322 เด็กหญิงจารุวรรณ  ประทุมชมภู ม.1/5 22 DIY
323 เด็กหญิงฉัตรชนก  สองครณ์ ม.1/5 23 อาหารนานาชาติ
324 เด็กหญิงชลิตา  พลแสน ม.1/5 24 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
325 เด็กหญิงญาณวิภา  แข็งขัน ม.1/5 25 DIY
326 เด็กหญิงณภัทร  เรืองสุวรรณ์ ม.1/5 26 ของเล่นรีไซเคิล
327 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาดา  ขันนาโพธิ์ ม.1/5 27 รักษ์โลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
328 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลทะอินทร์ ม.1/5 28 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
329 เด็กหญิงณัฐวิภา  ทาบุราญ ม.1/5 29 DIY
330 เด็กหญิงณิชานันท์  อบมาลี ม.1/5 30 สนุกสนานกับภาษาไทย
331 เด็กหญิงดลฤทัย  จันทรโสม ม.1/5 31 DIY
332 เด็กหญิงประภัสสร  บัวชาบาล ม.1/5 32 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
333 เด็กหญิงปาณิสรา  คลังกลาง ม.1/5 33 โลกกว้างทางภาษาไทย
334 เด็กหญิงปานชีวัน  เสนา ม.1/5 34 โอริงามิ (การพับกระดาษสร้างสรรค์รูปทรง)
335 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พงษารัตน์ ม.1/5 35 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
336 เด็กหญิงมณทิราวรรณ  ยอดแก้ว ม.1/5 36 English Clinic
337 เด็กหญิงลักษ์สุภา  วงษาศิลชัย ม.1/5 37 English Clinic
338 เด็กหญิงวิชญาพร  ไฟแก้ว ม.1/5 38 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
339 เด็กหญิงศุภจิตรา  โยธะคง ม.1/5 39 ชมรม TO Be Number One
340 เด็กหญิงสมัญญา  สังข์รอด ม.1/5 40 DIY
341 เด็กหญิงสรัลชนา  ซัง ม.1/5 41 คิดเลขเร็ว
342 เด็กหญิงสุทธิดา  บุญไชยโย ม.1/5 42 ภาษาจีน
343 เด็กหญิงสุรีพร  คำอ้อ ม.1/5 43 ของเล่นรีไซเคิล
344 เด็กหญิงอรติยา  ชาวัด ม.1/5 44 ของเล่นรีไซเคิล
345 เด็กชายคุณนิธิ  ลีล่ำ ม.1/6 1 เลี้ยงปลาสวยงาม
346 เด็กชายชัยรัตน์  เชื้อสาร ม.1/6 2 วงโยฯ2
347 เด็กชายณัฏฐกรณ์  คำอาษา ม.1/6 3 วงโยวาทิต1
348 เด็กชายณัฐพงษ์  คงมังคละ ม.1/6 4 ชุมนุมกีฬาเซปักตะกร้อ
349 เด็กชายณัฐวุฒิ  รังคะวงษ์ ม.1/6 5 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
350 เด็กชายธงชัย  คำยศ ม.1/6 6 วงโยวาทิต1
351 เด็กชายธันวา  ขอพึ่ง ม.1/6 7 ฟุตซอล
352 เด็กชายปฏิภาณ  ทองโยธา ม.1/6 8 Amath
353 เด็กชายปวเรศ  แก่นนาคำ ม.1/6 9 ชุมนุมเกษตรประยุกต์
354 เด็กชายพิชยดนย์  ขายม ม.1/6 10 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น
355 เด็กชายภีระพงษ์  จันทะเนตร ม.1/6 11 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น
356 เด็กชายภูมิรพี  วงศ์ภักดี ม.1/6 12 วงโยวาทิต1
357 เด็กชายภูวนนท์  อุ่นอม ม.1/6 13 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น
358 เด็กชายรัชต  ปันจะชัย ม.1/6 14 เลี้ยงปลาสวยงาม
359 เด็กชายศิริปกรณ์  กรมแสนพิมพ์ ม.1/6 15 ภาษาจีน
360 เด็กชายศุภพิชญ์  แก้วสกุล ม.1/6 16 เที่ยวทั่วไทย
361 เด็กชายสุรเชษฐ์  พินิจมนตรี ม.1/6 17 ต่ออักษรไทยคำคม
362 เด็กชายอดิศา  คำโมง ม.1/6 18 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น
363 เด็กหญิงกฤษฎาภา  วิลัยกุล ม.1/6 19 สหกรณ์
364 เด็กหญิงกุศลิน  ทีน้ำคำ ม.1/6 20 เที่ยวทั่วไทย
365 เด็กหญิงเขมมิกา  ลีสิงห์ ม.1/6 21 ชุมนุมนาฏศิลป์
366 เด็กหญิงจันทริกา  นินนามะ ม.1/6 22 สหกรณ์
367 เด็กหญิงจารุพักตร์  ทองทิพย์ ม.1/6 23 โอริงามิ (การพับกระดาษสร้างสรรค์รูปทรง)
368 เด็กหญิงจิรัชยา  เขตบุรี ม.1/6 24 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
369 เด็กหญิงจิราภา  ศรีโนนยาง ม.1/6 25 สหกรณ์
370 เด็กหญิงณัชชา  รัตนลุน ม.1/6 26 โอริงามิ (การพับกระดาษสร้างสรรค์รูปทรง)
371 เด็กหญิงณัฐริกา  ค่าภู ม.1/6 27 โอริงามิ (การพับกระดาษสร้างสรรค์รูปทรง)
372 เด็กหญิงณิชวดี  วิเศษพิริยะกุล ม.1/6 28 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
373 เด็กหญิงนภัสกร  เพชรคำ ม.1/6 29 สนุกสนานกับภาษาไทย
374 เด็กหญิงนันธวิภา  ทัพภูตา ม.1/6 30 สนุกสนานกับภาษาไทย
375 เด็กหญิงปิยพร  สายประศาสน์ ม.1/6 31 ดูหนังฟังเพลงวรรณคดีไทย
376 เด็กหญิงพรกนก  พลเรือง ม.1/6 32 สหกรณ์
377 เด็กหญิงวาสนา  ดีเพชร ม.1/6 33 งานช่าง
378 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บำรุงภักดี ม.1/6 34 ชุมนุมนาฏศิลป์
379 เด็กหญิงสายธาร  เชียงสา ม.1/6 35 เที่ยวทั่วไทย
380 เด็กหญิงสุกัญญา  บุตรแสน ม.1/6 36 Funny Movie Club
381 เด็กหญิงสุธาศินี  สินราช ม.1/6 37 Amath
382 เด็กหญิงสุภัทรตา  สมหนองโข่ย ม.1/6 38 ชุมนุมนาฏศิลป์
383 เด็กหญิงสุภาพร  เสือโรจน์ ม.1/6 39 โอริงามิ (การพับกระดาษสร้างสรรค์รูปทรง)
384 เด็กหญิงสุรารักษ์  น้อยมหาชัย ม.1/6 40 Funny Movie Club
385 เด็กหญิงอชิรญา  ชุมแวงวาปี ม.1/6 41 โอริงามิ (การพับกระดาษสร้างสรรค์รูปทรง)
386 เด็กหญิงอภิญญา  พินโยพัน ม.1/6 42 สหกรณ์
387 เด็กหญิงอัญธิกา  แซ่เถา ม.1/6 43 ชุมนุมนาฏศิลป์
388 เด็กหญิงอัญมณี  ปิยานันทกูล ม.1/6 44 สหกรณ์
389 เด็กชายกฤษณะ  สุวรรณประเภา ม.1/7 1 คณิตศาสตร์พาเพลิน
390 เด็กชายกิตติศักดิ์  นาลงค์ ม.1/7 2 ชุมนุมนาฏศิลป์
391 เด็กชายครินทร์  พวงมณี ม.1/7 3 ดนตรีสากล2
392 เด็กชายจตุพล  พิมพ์แมน ม.1/7 4 คณิตศาสตร์พาเพลิน
393 เด็กชายชัยพิชิต  ใจประดิษฐ ม.1/7 5 คณิตศาสตร์พาเพลิน
394 เด็กชายณัฏชนน  พรมทา ม.1/7 6 ชุมนุมเปตอง
395 เด็กชายณัฐพล  บัวซุย ม.1/7 7 DIY
396 เด็กชายณัฐวัฒน์  คล้ายทองดี ม.1/7 8 ชุมนุมตัดผม
397 เด็กชายธนพล  สงเสริฐ ม.1/7 9 เที่ยวทั่วไทย
398 เด็กชายนัธทวัฒน์  บุญเสนา ม.1/7 10 ชุมนุมเปตอง
399 เด็กชายปฏิพัทธ์  ปัชชามูล ม.1/7 11 เที่ยวทั่วไทย
400 เด็กชายประกาศิต  รัดสีวอ ม.1/7 12 DIY
401 เด็กชายพิชิตชัย  คืนชัยภูมิ ม.1/7 13 สเก็ตบอร์ด
402 เด็กชายพีระภัทร  ทิพย์มณี ม.1/7 14 ชุมนุมเปตอง
403 เด็กชายรณกร  ไพบูลย์บรรพต ม.1/7 15 เที่ยวทั่วไทย
404 เด็กชายอภิวัฒน์  โคตลุน ม.1/7 16 DIY
405 เด็กชายอริญชัย  แสงทอง ม.1/7 17 ชุมนุมตัดผม
406 เด็กชายอาชิตพล  ทองเกิ้น ม.1/7 18 เที่ยวทั่วไทย
407 เด็กหญิงกัญญาภัทร  คำวงษ์ ม.1/7 19 ดูหนังฟังเพลงวรรณคดีไทย
408 เด็กหญิงจุรารัตน์  โคตรสุวรรณ ม.1/7 20 สเก็ตบอร์ด
409 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สินพันธ์ ม.1/7 21 พลศึกษา
410 เด็กหญิงญาณิศา  บัวจาร ม.1/7 22 ชุมนุมนาฏศิลป์
411 เด็กหญิงฐิติพร  วันปลั่ง ม.1/7 23 DIY
412 เด็กหญิงฐิติพร  นานอก ม.1/7 24 English for Tour Guides
413 เด็กหญิงฐิติมา  รุดศักดิ์ ม.1/7 25 เกมส์วิทย์คิดสนุก2
414 เด็กหญิงณัฐชุตา  คลังกลาง ม.1/7 26 ดนตรีสากล2
415 เด็กหญิงณัฐธิดา  สมมาตย์ ม.1/7 27 ชุมนุมตัดผม
416 เด็กหญิงณัฐธิตา  สอนสียน ม.1/7 28 งานช่าง
417 เด็กหญิงดวงกมล  คะบุตร ม.1/7 29 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
418 เด็กหญิงธัญชนก  เยี่ยนทรง ม.1/7 30 ชุมนุมนาฏศิลป์
419 เด็กหญิงนันทิกา  กรมหมื่น ม.1/7 31 หนังสือเล่มเล็ก
420 เด็กหญิงบุญญาภา  ลับภู ม.1/7 32 เลี้ยงปลาสวยงาม
421 เด็กหญิงปัทมพร  ศรีสารคาม ม.1/7 33 เกมส์วิทย์คิดสนุก2
422 เด็กหญิงผกาวดี  แข็งขัน ม.1/7 34 โอริงามิ (การพับกระดาษสร้างสรรค์รูปทรง)
423 เด็กหญิงพลอยอำไพ  สิทธิคำทับ ม.1/7 35 ชุมนุมตัดผม
424 เด็กหญิงพีรพร  พรนิคม ม.1/7 36 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
425 เด็กหญิงเพียงขวัญ  จันทร์ทุม ม.1/7 37 สเก็ตบอร์ด
426 เด็กหญิงภัทรดา  ชุมอภัย ม.1/7 38 ชุมนุมนาฏศิลป์
427 เด็กหญิงมณิสรา  รัตนพล ม.1/7 39 ดนตรีสากล2
428 เด็กหญิงวนิดา  สาวิสิต ม.1/7 40 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
429 เด็กหญิงวฤนดา  คำแป้น ม.1/7 41 โอริงามิ (การพับกระดาษสร้างสรรค์รูปทรง)
430 เด็กหญิงสุภัทตรา  สุภาพ ม.1/7 42 สเก็ตบอร์ด
431 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  นันจำลอง ม.1/7 43 DIY
432 เด็กหญิงอริษา  เมตตาเหลา ม.1/7 44 ดนตรีสากล2
433 เด็กชายกัมปนาท  ใยแก้ว ม.1/8 1 English Clinic
434 เด็กชายกุลจักร  ภูแมนวาด ม.1/8 2 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
435 เด็กชายชัชวาล  ผาลา ม.1/8 3 พลศึกษา
436 เด็กชายไชยวัฒน์  พันพิพิธ ม.1/8 4 ชุมนุมนาฏศิลป์
437 เด็กชายณัฐ​ภัทร​  ชาประดิษฐ์​ ม.1/8 5 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
438 เด็กชายณัฐชานนท์  พิทา ม.1/8 6 นักบินน้อย
439 เด็กชายเดโชชัย  เหง้าวิไชย ม.1/8 7 นักบินน้อย
440 เด็กชายธนภัทร  เชิดจอหอ ม.1/8 8 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
441 เด็กชายธนากร  ศักดีแสง ม.1/8 9 เพื่อนที่ปรึกษา
442 เด็กชายธีรภัทร์  พระปิดตา ม.1/8 10 สหกรณ์
443 เด็กชายธีรภัทร  คำตา ม.1/8 11 นักบินน้อย
444 เด็กชายธีระวุธ  โสภา ม.1/8 12 ลาวศึกษา
445 เด็กชายนันทวัฒน์  ปัดลี ม.1/8 13 นักบินน้อย
446 เด็กชายพงศ์พล  โพนทองถิ่น ม.1/8 14 นักบินน้อย
447 เด็กชายพีรพัฒน์  สมประเสริฐ ม.1/8 15 เขียนเกมส์ 1
448 เด็กชายศุภกฤต  ศรีบุญเรือง ม.1/8 16 นักบินน้อย
449 เด็กชายอดิศักดิ์  เเดงน้อย ม.1/8 17 ชุมนุมกีฬาเซปักตะกร้อ
450 เด็กชายอัฑฒกร  ราชชมภู ม.1/8 18 ชุมนุมกีฬาเซปักตะกร้อ
451 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สีมาจันทร์ ม.1/8 19 เพื่อนที่ปรึกษา
452 เด็กหญิงขวัญฤดี  วงษ์ภูธร ม.1/8 20 ภาษาพาเพลิน
453 เด็กหญิงจินดาหรา  แก้วไสย์ ม.1/8 21 เพื่อนที่ปรึกษา
454 เด็กหญิงจุฬาลักษ์  ฝ่ายสงค์ ม.1/8 22 พืชผักสวนครัว
455 เด็กหญิงชนันท์กานต์  วังทะพันธ์ ม.1/8 23 ภาษาพาเพลิน
456 เด็กหญิงณัชชา  หลาบยองสี ม.1/8 24 เพื่อนที่ปรึกษา
457 เด็กหญิงเณศรา  สิงห์สำราญ ม.1/8 25 ภาษาพาเพลิน
458 เด็กหญิงนิชานัน  มอบนรินทร์ ม.1/8 26 เกมส์วิทย์คิดสนุก1
459 เด็กหญิงพนิดา  ควรอาจ ม.1/8 27 วงโยฯ2
460 เด็กหญิงพรนภา  สังข์โหว่ ม.1/8 28 English Clinic
461 เด็กหญิงพัชราภา  อังโก๊ะ ม.1/8 29 หนังสือเล่มเล็ก
462 เด็กหญิงภควดี  จันทร์เทาว์ ม.1/8 30 ชุมนุมนาฏศิลป์
463 เด็กหญิงรมย์ธีรา  จูมนา ม.1/8 31 เกมส์วิทย์คิดสนุก2
464 เด็กหญิงรัญลดา  วงษา ม.1/8 32 ต่ออักษรไทยคำคม
465 เด็กหญิงศิรภัสสร  ขอมอบกลาง ม.1/8 33 หนังสือเล่มเล็ก
466 เด็กหญิงศิริญา  ปานจุ้ยพะเนาว์ ม.1/8 34 วงโยวาทิต1
467 เด็กหญิงศิริธิดา  จันทะวงษ์ ม.1/8 35 เกมส์วิทย์คิดสนุก2
468 เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์มุข ม.1/8 36 จิตอาสา
469 เด็กหญิงสุพรรษา  ประดาพล ม.1/8 37 ชุมนุมเปตอง
470 เด็กหญิงสุภารัตน์  ทับธานี ม.1/8 38 เพื่อนที่ปรึกษา
471 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เจนเชี่ยวชาญ ม.1/8 39 เกมส์วิทย์คิดสนุก2
472 เด็กหญิงเหมือนฝัน  แก้วพวง ม.1/8 40 เพื่อนที่ปรึกษา
473 เด็กหญิงเหมือนฝัน  สูงสันเขต ม.1/8 41 เกมส์วิทย์คิดสนุก2
474 เด็กหญิงอริษรา  คำสุข ม.1/8 42 ชุมนุมนาฏศิลป์
475 เด็กหญิงอัจฉรา  จำปาแดง ม.1/8 43 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
476 เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีเชียงสา ม.1/8 44 เพื่อนที่ปรึกษา
477 เด็กชายกฤติน  วังคะฮาด ม.1/9 1 ห้องสมุด
478 เด็กชายจตุรพร  พรมสีแก้ว ม.1/9 2 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
479 เด็กชายจิรพัส  ชำนาญ ม.1/9 3 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
480 เด็กชายดุษฏี  โคตรบึงแก ม.1/9 4 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
481 เด็กชายธนกร  ตัญกูลบุษราคัม ม.1/9 5 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
482 เด็กชายธนกฤต  คำควร ม.1/9 6 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
483 เด็กชายธนภัทร  ศีรพรมษา ม.1/9 7 พืชผักสวนครัว
484 เด็กชายธนาธิป  จันทจร ม.1/9 8 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
485 เด็กชายธันวา  แสงสว่าง ม.1/9 9 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
486 เด็กชายนราวิชญ์  ดีไพร ม.1/9 10 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
487 เด็กชายบรรณวัชร  บุษราคัม ม.1/9 11 พืชผักสวนครัว
488 เด็กชายปกรณ์วิทย์  บ้งชมโพธิ์ ม.1/9 12 เที่ยวทั่วไทย
489 เด็กชายปองภพ  รัตนปัญญา ม.1/9 13 ชุมนุมผู้ตัดสินฟุตซอล
490 เด็กชายภูธเนศ  สมมาตย์ ม.1/9 14 ฟุตซอล
491 เด็กชายเลิศพิพัฒน์  นิลกิจ ม.1/9 15 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
492 เด็กชายสันติ  เสมเหลา ม.1/9 16 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
493 เด็กชายอานันท์  บุษบก ม.1/9 17 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
494 เด็กชายอิทธิพัทธ์  วงษ์ไทยสง ม.1/9 18 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
495 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีดาวงศ์ ม.1/9 19 ภาษาพาเพลิน
496 เด็กหญิงกรวรรณ  นาคโชติ ม.1/9 20 พืชผักสวนครัว
497 เด็กหญิงกฤษฎาภา  สายสุด ม.1/9 21 ห้องสมุด
498 เด็กหญิงจิราพร  โนนทิง ม.1/9 22 ดูหนังฟังเพลงวรรณคดีไทย
499 เด็กหญิงชรินรัตน์  พาสุข ม.1/9 23 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
500 เด็กหญิงชลดา  ผลทิพย์ ม.1/9 24 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
501 เด็กหญิงชลธิชา  หะรินชัย ม.1/9 25 ดูหนังฟังเพลงวรรณคดีไทย
502 เด็กหญิงชลิดา  ลีหล้าน้อย ม.1/9 26 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
503 เด็กหญิงณัฐชยา  ทองโคตร ม.1/9 27 พืชผักสวนครัว
504 เด็กหญิงณัฐณิชา  มุทาธร ม.1/9 28 ดูหนังฟังเพลงวรรณคดีไทย
505 เด็กหญิงธมลวรรณ  ธุรารัตน์ ม.1/9 29 ดูหนังฟังเพลงวรรณคดีไทย
506 เด็กหญิงธัญพัฒน์  นามรัสสี ม.1/9 30 พืชผักสวนครัว
507 เด็กหญิงนิตยา  แข็งขัน ม.1/9 31 ดูหนังฟังเพลงวรรณคดีไทย
508 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โคปาบ ม.1/9 32 ภาษาจีน
509 เด็กหญิงมิ้นธิตา  สิงห์แก้ว ม.1/9 33 ลาวศึกษา
510 เด็กหญิงมุทิตา  อ่อนอินทร์ ม.1/9 34 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
511 เด็กหญิงศศิวิมล  ชมภูวิเศษ ม.1/9 35 วิทยาศาสตร์กับปรัชญา
512 เด็กหญิงศันศนีย์  มังกร ม.1/9 36 ของเล่นรีไซเคิล
513 เด็กหญิงโศภิตา  โพธิสิงห์ ม.1/9 37 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
514 เด็กหญิงสิริยากร  โพธิ์แข็ง ม.1/9 38 ลาวศึกษา
515 เด็กหญิงสุธารส  ปาผักโข ม.1/9 39 พืชผักสวนครัว
516 เด็กหญิงสุธาสินี  ระวิสิทธิ์ ม.1/9 40 ดูหนังฟังเพลงวรรณคดีไทย
517 เด็กหญิงสุมิตรตรา  เเพงมา ม.1/9 41 ของเล่นรีไซเคิล
518 เด็กหญิงสุวนันท์  โคตะมะ ม.1/9 42 พืชผักสวนครัว
519 เด็กหญิงหทัยมาศ  โพธิ์ศรีเรือง ม.1/9 43 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
520 เด็กหญิงอารดี  คำวงษ์ ม.1/9 44 ดูหนังฟังเพลงวรรณคดีไทย
521 เด็กชายกฤษณชัย  พิชัยช่วง ม.2/1 1 Funny Movie Club
522 เด็กชายณภัทร  สอนหาจักร์ ม.2/1 2 ดูหนังฟังเพลงวรรณคดีไทย
523 เด็กชายธีรภัทร  โมคะรัตน์ ม.2/1 3 NPS E-SPORT
524 เด็กชายนพรัตน์  นารินนท์ ม.2/1 4 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
525 เด็กชายนัทธพงศ์  บุตนุ ม.2/1 5 ดูหนังฟังเพลงวรรณคดีไทย
526 เด็กชายเนติภูมิ  สายตา ม.2/1 6 ดูหนังฟังเพลงวรรณคดีไทย
527 เด็กชายบุญญนันท์  ขันลุย ม.2/1 7 ดูหนังฟังเพลงวรรณคดีไทย
528 เด็กชายปิติภัทร  ประเสริฐสังข์ ม.2/1 8 NPS E-SPORT
529 เด็กชายรัตนากร  แสงโทโพธิ์ ม.2/1 9 คิดเลขเร็ว
530 เด็กชายวชิราวุธ  คงนวล ม.2/1 10 Funny Movie Club
531 เด็กชายวัชรพงศ์  ขันอาษา ม.2/1 11 ดนตรีสากล
532 เด็กชายวีรภัทร  สีดากูด ม.2/1 12 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
533 เด็กชายศุกลภัทร  โพนแพงพา ม.2/1 13 Funny Movie Club
534 เด็กชายศุภกร  จิตกลาง ม.2/1 14 ดูหนังฟังเพลงวรรณคดีไทย
535 เด็กชายอนันตธรรม  นาคมั่น ม.2/1 15 ห้องสมุด
536 เด็กชายอิทธิพล  สอดโคกสูง ม.2/1 16 ดนตรีสากล
537 เด็กหญิงกัณนรีภัทน์  วิไลปาน ม.2/1 22 คิดเลขเร็ว
538 เด็กหญิงจิราพร  จันทร์ฝ่าย ม.2/1 23 คณิตศิลป์
539 เด็กหญิงชญาณิศ  เหลาแหลม ม.2/1 24 ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
540 เด็กหญิงชนมล  เข็มขาว ม.2/1 25 Funny Movie Club
541 เด็กหญิงณัฐวรา  น้อยหว้า ม.2/1 26 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
542 เด็กหญิงณิชชา  สุขเกษม ม.2/1 27 แกะสลักกระจก
543 เด็กหญิงประภาสิริ  โฮ้หนู ม.2/1 28 แกะสลักกระจก
544 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มูลฉวี ม.2/1 29 แกะสลักกระจก
545 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีบุญเรือง ม.2/1 30 แกะสลักกระจก
546 เด็กหญิงวรัญญา  สีหาบง ม.2/1 31 แกะสลักกระจก
547 เด็กหญิงศุภิสรา  สะตะ ม.2/1 32 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
548 เด็กหญิงอธิชา  ชุมพล ม.2/1 33 คณิตคิดสนุก
549 เด็กหญิงอภิรภาดา  เอี่ยมสำอางค์ ม.2/1 34 Funny movies club
550 เด็กชายจิรกร  เศรษฐา ม.2/1 17 NPS E-SPORT
551 เด็กชายศุภณัฐ  พูนสวัสดิ์ ม.2/1 18 ดนตรีสากล
552 เด็กชายศุภากร  นามชนะ ม.2/1 19 NPS E-SPORT
553 เด็กหญิงปานวรินทร์  รักความซื่อ ม.2/1 35 แกะสลักกระจก
554 เด็กชายกฤษฎากรณ์  พรมน้อย ม.2/1 20 NPS E-SPORT
555 เด็กหญิงสุภลัคน์  อนุสุริยา ม.2/1 36 แกะสลักกระจก
556 เด็กชายธีรเทพ  ชาญชัย ม.2/1 21 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
557 เด็กชายกิตติกร  คำแสน ม.2/10 1 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
558 เด็กชายฉัตรชัย  พิลาเดช ม.2/10 2 ซูโดกุ
559 เด็กชายณัฐิวุฒิ  ทำเนาว์ ม.2/10 3 ซูโดกุ
560 เด็กชายทรงชัย  มณีนิล ม.2/10 4 ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
561 เด็กชายทองแท้  อุเทน ม.2/10 5 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
562 เด็กชายทินภัทร  สมพันธ์ ม.2/10 6 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
563 เด็กชายธนากร  สังฆะพรม ม.2/10 7 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
564 เด็กชายธันยธรณ์  ชำนาญบึงแก ม.2/10 8 ห้องสมุด
565 เด็กชายพงศกร  อัตถาภูมิ ม.2/10 9 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
566 เด็กชายพัสกร  ระหาร ม.2/10 10 ห้องสมุด
567 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชิณช้าง ม.2/10 11 ชุมนุมเปตอง
568 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ศรีปัดถา ม.2/10 12 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
569 เด็กชายภูเมศ  มารัชชะ ม.2/10 13 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
570 เด็กชายวงศกร  ดำดา ม.2/10 14 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
571 เด็กชายวงศกร  แสงวงษา ม.2/10 15 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
572 เด็กชายวัชรากร  มีปาน ม.2/10 16 ซูโดกุ
573 เด็กชายวีรพงษ์  จะตุเทน ม.2/10 17 ชุมนุมเกษตรประยุกต์
574 เด็กชายศิวกร  นูระสินธ์ ม.2/10 18 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
575 เด็กชายศิวัฒน์  รักษาภักดี ม.2/10 19 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
576 เด็กชายอนันต์  หันน้ำเที่ยง ม.2/10 20 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
577 เด็กชายอานนท์  สิงห์อ่อน ม.2/10 21 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
578 เด็กหญิงกนกศิริ  หมีแสง ม.2/10 23 ห้องสมุด
579 เด็กหญิงกมลทิพย์  พบศิริ ม.2/10 24 สังคมศึกษา
580 เด็กหญิงกมลพรรณ  คำน้อย ม.2/10 25 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
581 เด็กหญิงจิราพร  เตาะหนองนา ม.2/10 26 ชุมนุมผู้ตัดสินฟุตซอล
582 เด็กหญิงฐินิศรา  ดาหาร ม.2/10 27 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
583 เด็กหญิงณัฐธิดา  ประเสริฐสังข์ ม.2/10 28 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
584 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุควัน ม.2/10 29 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
585 เด็กหญิงณิตทิฎา  วงภักดี ม.2/10 30 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
586 เด็กหญิงดลฤดี  จันมะณี ม.2/10 31 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
587 เด็กหญิงนริศรา  มูลบ้านดง ม.2/10 32 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
588 เด็กหญิงนิศรา  อรัญมิตร ม.2/10 33 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
589 เด็กหญิงปราริญา  ทาทอง ม.2/10 34 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
590 เด็กหญิงปาริฉัตร  ปุ้งโพธิ์ ม.2/10 35 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
591 เด็กหญิงพิยดา  ช่วยจิ๋ว ม.2/10 36 ห้องสมุด
592 เด็กหญิงมณีอร  คำน้อย ม.2/10 37 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
593 เด็กหญิงยลดา  ผมงาม ม.2/10 38 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
594 เด็กหญิงวิลาวัณย์  คำอาษา ม.2/10 39 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
595 เด็กหญิงศิริรัตน์  คุณมาศ ม.2/10 40 ห้องสมุด
596 เด็กหญิงสุธีธิดา  ชินเนหันหา ม.2/10 41 ห้องสมุด
597 เด็กหญิงสุพัตรสิณีย์  กันสาย ม.2/10 42 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
598 เด็กหญิงสุรีพร  ชวนจิตร ม.2/10 43 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
599 เด็กหญิงไอริสา  ภูมิโพธิ์ตาก ม.2/10 44 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
600 เด็กชายธนากร  เพียนอก ม.2/10 22 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
601 เด็กชายกฤตศาสตร์  พรมยาลี ม.2/11 1 เกมส์วิทย์คิดสนุก1
602 เด็กชายจตุรเทพ  อดทน ม.2/11 2 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
603 เด็กชายจีรพัฒน์  ซ่อนกลิ่น ม.2/11 3 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
604 เด็กชายฐานันดร  หารสุโพธิ์ ม.2/11 4 เพื่อนที่ปรึกษา
605 เด็กชายณภัทร  จำปาเมือง ม.2/11 5 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
606 เด็กชายธนดล  หลวงพิทักษ์ ม.2/11 6 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
607 เด็กชายธนทัต  แข็งขัน ม.2/11 7 ดนตรีพื้นเมือง
608 เด็กชายธนพนธ์  พิศพรรณ์ ม.2/11 8 เกมส์วิทย์คิดสนุก1
609 เด็กชายธันวา  จำปาศรี ม.2/11 9 เกมส์วิทย์คิดสนุก1
610 เด็กชายธีรเมธ  วิเศษวุฒิ ม.2/11 10 เกมส์วิทย์คิดสนุก1
611 เด็กชายธีระพันธ์  ผิวพรรณ์ ม.2/11 11 Amath
612 เด็กชายบรรพต  เจริญอาจ ม.2/11 12 เกมส์วิทย์คิดสนุก1
613 เด็กชายประเสริฐ  ชาญบุบ ม.2/11 13 เกมส์วิทย์คิดสนุก1
614 เด็กชายพิชิตชัย  อินทะบัวศรี ม.2/11 14 เกมส์วิทย์คิดสนุก1
615 เด็กชายพีรพัฒน์  อินทรบัวศรี ม.2/11 15 เกมส์วิทย์คิดสนุก1
616 เด็กชายวิสาขมาต  บัวราญ ม.2/11 16 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
617 เด็กชายศรศิวะ  นามนัย ม.2/11 17 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
618 เด็กชายศุภโชค  มะโนวัน ม.2/11 18 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
619 เด็กชายสิทธิพงษ์  ชัยพระอินทร์ ม.2/11 19 เกมส์วิทย์คิดสนุก1
620 เด็กชายอนุวัฒน์  ไชยสีหา ม.2/11 20 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
621 เด็กชายอภิสิทธิ์  วงษ์ชัยยา ม.2/11 21 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
622 เด็กหญิงกนกวรรณ  สงผัด ม.2/11 23 ชุมนุมนาฏศิลป์
623 เด็กหญิงกมลพร  ขันแข็ง ม.2/11 24 เพื่อนที่ปรึกษา
624 เด็กหญิงกาญจนา  ลีเฮือง ม.2/11 25 ต่ออักษรไทยคำคม
625 เด็กหญิงขวัญข้าว  เจ๊กศรี ม.2/11 26 เพื่อนที่ปรึกษา
626 เด็กหญิงจริยวดี  แสงเวียง ม.2/11 27 พืชผักสวนครัว
627 เด็กหญิงจุฑามาศ  โนนเรืองฤทธิ์ ม.2/11 28 เพื่อนที่ปรึกษา
628 เด็กหญิงจุฑามาศ  วังคาม ม.2/11 29 ดนตรีสากล2
629 เด็กหญิงชญานิศ  เจตเพ็ญภาส ม.2/11 30 พืชผักสวนครัว
630 เด็กหญิงชนัญชิดา  รักษาศรี ม.2/11 31 ชุมนุมเปตอง
631 เด็กหญิงชวพร  พันธ์โน ม.2/11 32 ภาษาจีน
632 เด็กหญิงณัฐธิชาพร  รัตนโกมล ม.2/11 33 ดนตรีสากล2
633 เด็กหญิงทักษภร  จตุเทน ม.2/11 34 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
634 เด็กหญิงนัญธญา  โหว่ภักดี ม.2/11 35 เกมส์วิทย์คิดสนุก1
635 เด็กหญิงประภัสสร  กงแก้ว ม.2/11 36 สนุกสนานกับภาษาไทย
636 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  สนองเดช ม.2/11 37 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
637 เด็กหญิงพรรณวษา  คำวงษ์ ม.2/11 38 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
638 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  มูลผาลา ม.2/11 39 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
639 เด็กหญิงแพรวา  ทองมาก ม.2/11 40 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
640 เด็กหญิงลลิตา  ไชยพรมมา ม.2/11 41 Crossword ม.ต้น
641 เด็กหญิงวริศรา  ฟักป้อม ม.2/11 42 พืชผักสวนครัว
642 เด็กหญิงศศิวิมล  ปะวิสารัส ม.2/11 43 เพื่อนที่ปรึกษา
643 เด็กหญิงศุภสุตา  แจ่มบุญรัตน์ ม.2/11 44 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
644 เด็กชายธรรมรัตน์  กองเกิด ม.2/11 22 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
645 เด็กชายกวิวัฒน์  ศรีชุมพล ม.2/12 1 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
646 เด็กชายกุลโรจน์  โพธิ์พล ม.2/12 2 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
647 เด็กชายคุณานนท์  โชคมงคล ม.2/12 3 ธนาคารขยะ
648 เด็กชายจักรินทร์  เหล็กดำ ม.2/12 4 คนรักหนัง
649 เด็กชายจิตวิสุทธิ์  วะสะศิริ ม.2/12 5 คณิตศาสตร์พาเพลิน
650 เด็กชายณฐพงศ์  สืบซุย ม.2/12 6 คณิตศาสตร์พาเพลิน
651 เด็กชายไตรภพ  นิลหุต ม.2/12 7 คนรักหนัง
652 เด็กชายธนวุฒิ  ราชสีห์ ม.2/12 8 DIY
653 เด็กชายธนาธิป  สองสาย ม.2/12 9 คณิตศาสตร์พาเพลิน
654 เด็กชายธารากร  ลาแฮ ม.2/12 10 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
655 เด็กชายนพพร  อ่อนสุด ม.2/12 11 หมากรุกไทย
656 เด็กชายนภัทร์  อุทัยแสน ม.2/12 12 คหกรรม
657 เด็กชายพีชญานนท์  บุษราคัม ม.2/12 13 หมากรุกไทย
658 เด็กชายพีรณัฐ  เต้จั้น ม.2/12 14 คณิตศาสตร์พาเพลิน
659 เด็กชายภานุเดช  จันทร์วิเศษ ม.2/12 15 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
660 เด็กชายภูมิวนัฐถ์  สอาดจันดี ม.2/12 16 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
661 เด็กชายรัฐธสิทธิ์  ซาวัด ม.2/12 17 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
662 เด็กชายสุเมธ  วัลละพืช ม.2/12 18 DIY
663 เด็กชายอภิโชค  มีพร้อม ม.2/12 19 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
664 เด็กชายเอกพล  พลการ ม.2/12 20 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
665 เด็กหญิงกันยารัตน์  ทรงสกุล ม.2/12 21 ดนตรีสากล
666 เด็กหญิงกินรี  อรรคบุตร ม.2/12 22 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
667 เด็กหญิงกุลรัตน์  ไพคำนาม ม.2/12 23 โลกกว้างทางภาษาไทย
668 เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญรักษา ม.2/12 24 ดนตรีพื้นเมือง
669 เด็กหญิงนนทวรรณ  วรบุตร ม.2/12 25 เกมส์วิทย์คิดสนุก2
670 เด็กหญิงนลพรรณ  กันป้อง ม.2/12 26 หมากรุกไทย
671 เด็กหญิงนันทิกานต์  ดอนแขอ้วน ม.2/12 27 การออกแบบสื่อและการนำเสนอ
672 เด็กหญิงนิตยา  ทรงพุทธ ม.2/12 28 คนรักหนัง
673 เด็กหญิงนุชจรี  วงษ์ดวง ม.2/12 29 ดนตรีสากล
674 เด็กหญิงปณิดา  ศรีจันทร์ ม.2/12 30 หมากรุกไทย
675 เด็กหญิงประภาศิริ  ศรีแก้ว ม.2/12 31 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
676 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีโนนยาง ม.2/12 32 ฟุตซอล
677 เด็กหญิงปาลิดา  ชายทวีป ม.2/12 33 คณิตคิดไว
678 เด็กหญิงปิยาอร  สมภักดี ม.2/12 34 ดนตรีสากล
679 เด็กหญิงพรรัมภา  วังคาม ม.2/12 35 คนรักหนัง
680 เด็กหญิงวนิดา  บุษราคำ ม.2/12 36 หมากรุกไทย
681 เด็กหญิงวรรณภา  จันทรีแก้ว ม.2/12 37 โลกกว้างทางภาษาไทย
682 เด็กหญิงวรรธนพร  คำอ้อ ม.2/12 38 หมากรุกไทย
683 เด็กหญิงศุภวรรณ  จันทร์ศรี ม.2/12 39 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
684 เด็กหญิงสุธิชา  แก้วธานี ม.2/12 40 ดนตรีสากล
685 เด็กหญิงอรัตน์ดา  วังคาม ม.2/12 41 ดนตรีสากล
686 เด็กหญิงอารยา  โตทรายมูล ม.2/12 42 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
687 เด็กหญิงมนต์ทิพย์  พุทธสอน ม.2/12 43 โลกกว้างทางภาษาไทย
688 เด็กชายกิตติพันธ์  สุวรรณราษฎร์ ม.2/2 1 ดนตรีสากล2
689 เด็กชายกุศลวัฒ  ดูวิเศษ ม.2/2 2 ฟุตซอล
690 เด็กชายชัยรัตน์  ยาตาแสง ม.2/2 3 Doodle Art
691 เด็กชายณัฐวิชญ์  บึงโบก ม.2/2 4 เขียนเกมส์ 1
692 เด็กชายบรรพต  กรมน้อย ม.2/2 5 จิตอาสา
693 เด็กชายปัญญพัฒน์  นิลกิจ ม.2/2 6 ห้องสมุด
694 เด็กชายพงศกร  บึงล้อม ม.2/2 7 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
695 เด็กชายพิชญทัศน์  บุญพิมพ์ ม.2/2 8 ซูโดกุ
696 เด็กชายพิรุฬห์  คำสุข ม.2/2 9 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
697 เด็กชายพีรพล  พลหาญ ม.2/2 10 ห้องสมุด
698 เด็กชายภัทรพล  ประทุมโตตร ม.2/2 11 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
699 เด็กชายวรวุฒิ  จำรัสธาดา ม.2/2 12 ซูโดกุ
700 เด็กชายวรินทร  บุญญะ ม.2/2 13 เขียนเกมส์ 1
701 เด็กชายวิจักษณ์  พลเยี่ยม ม.2/2 14 ดนตรีสากล2
702 เด็กชายศุภชัย  นามแสง ม.2/2 15 ห้องสมุด
703 เด็กชายสุรวินท์  มงคลยิ่ง ม.2/2 16 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
704 เด็กชายอธิปัตย์  เหล่าวอ ม.2/2 17 ซูโดกุ
705 เด็กหญิงกนกรดา  พรมเเพง ม.2/2 18 Funny movies club
706 เด็กหญิงกรกนก  แข็งขัน ม.2/2 19 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
707 เด็กหญิงชาลิสา  เมืองงาว ม.2/2 20 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
708 เด็กหญิงชุติมา  แดงน้อย ม.2/2 21 ดนตรีสากล
709 เด็กหญิงณัฎฐ์ชา  ตั้งเพิ่มพูนสมบัติ ม.2/2 22 Funny movies club
710 เด็กหญิงทอขวัญ  ตรีเหลา ม.2/2 23 Beauty Science
711 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์เทาว์ ม.2/2 24 Funny movies club
712 เด็กหญิงนันทิมา  ศิริชัย ม.2/2 25 ดนตรีสากล
713 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เศษรักษา ม.2/2 26 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
714 เด็กหญิงพรรณภัทร  เเสนจันเเดง ม.2/2 27 สิ่งประดิษจากกระดาษและริบบิ้น
715 เด็กหญิงพัชฎา  ดอนแสง ม.2/2 28 ดนตรีสากล
716 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สายกนก ม.2/2 29 Crossword ม.ต้น
717 เด็กหญิงเมทินี  พิมสอน ม.2/2 30 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
718 เด็กหญิงยุพาวดี  ผุ้ยน้อย ม.2/2 31 สิ่งประดิษจากกระดาษและริบบิ้น
719 เด็กหญิงศศิประภา  คนซื่อ ม.2/2 32 คหกรรม
720 เด็กหญิงศิรประภา  แสงสว่าง ม.2/2 33 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
721 เด็กหญิงศิริวิภา  บึงโบก ม.2/2 34 ซูโดกุ
722 เด็กหญิงสุกัญญา  ภูวิชิต ม.2/2 35 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
723 เด็กหญิงสุภาสินี  บริบูรณ์มังษา ม.2/2 36 Doodle Art
724 เด็กหญิงเสาวณีย์  โสดาดง ม.2/2 37 Funny movies club
725 เด็กหญิงอนัญญา​  หระ​พร้อม​ ม.2/2 38 เวทย์คณิต
726 เด็กหญิงอรปริยา  ดงเจริญ ม.2/2 39 ห้องสมุด
727 เด็กหญิงไอริสา  ดวงจันทร์ ม.2/2 40 สิ่งประดิษจากกระดาษและริบบิ้น
728 เด็กหญิงพัชราพร  หมากสุข ม.2/2 41 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
729 เด็กหญิงสุจิตรา  สอนวิทย์ ม.2/2 42 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
730 เด็กหญิงสุภัค  ศรีอุดม ม.2/2 43 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
731 เด็กหญิงอุษามณี  วงษ์สุวรรณ ม.2/2 44 พืชผักสวนครัว
732 เด็กชายกฤษธรณ์  ปิ่นละออ ม.2/3 1 ธนาคารขยะ
733 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คัมภิรานนท์ ม.2/3 2 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
734 เด็กชายคุณความดี  หาปัญนะ ม.2/3 3 ห้องสมุด
735 เด็กชายชนันธร  ชาอินทร์ ม.2/3 4 ธนาคารขยะ
736 เด็กชายธนพงศ์  มองเพชร ม.2/3 5 พืชผักสวนครัว
737 เด็กชายธนาธิป  ขูรูรักษ์ ม.2/3 6 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
738 เด็กชายธีรเทพ  บุพศิริ ม.2/3 7 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
739 เด็กชายพิศนุ  พงษา ม.2/3 8 คณิตคิดสนุก
740 เด็กชายภัควัต  เเก้ววิเชียร ม.2/3 9 เพื่อนที่ปรึกษา
741 เด็กชายภัทรจารินทร์  กาศรีพวง ม.2/3 10 ธนาคารขยะ
742 เด็กชายภูริ  นามมหา ม.2/3 11 เวทย์คณิต
743 เด็กชายภูวนัย  สนทอง ม.2/3 12 พืชผักสวนครัว
744 เด็กชายมงคล  นวลเจริญ ม.2/3 13 พืชผักสวนครัว
745 เด็กชายวีรภัทธ  ไทยอ่อน ม.2/3 14 พืชผักสวนครัว
746 เด็กชายไววิทย์  ใบงาม ม.2/3 15 พืชผักสวนครัว
747 เด็กชายอมรปุระ  ทราศรี ม.2/3 16 พืชผักสวนครัว
748 เด็กหญิงกวินทรา  อินนาง ม.2/3 17 สิ่งประดิษจากกระดาษและริบบิ้น
749 เด็กหญิงจิรธิดา  ดอกสันเทียะ ม.2/3 18 คณิตคิดสบาย
750 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชัยชาญ ม.2/3 19 สิ่งประดิษจากกระดาษและริบบิ้น
751 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันแดง ม.2/3 20 ห้องสมุด
752 เด็กหญิงชนัดดา  รัตพลที ม.2/3 21 สิ่งประดิษจากกระดาษและริบบิ้น
753 เด็กหญิงฌัชญสิริ  รัตนโชติกุลชัย ม.2/3 22 Doodle Art
754 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หงษ์ไชยคำ ม.2/3 23 สิ่งประดิษจากกระดาษและริบบิ้น
755 เด็กหญิงธัญญะรัตน์  สุพรมพันธุ์ ม.2/3 24 Doodle Art
756 เด็กหญิงธารทิชา  โนนทะภา ม.2/3 25 Doodle Art
757 เด็กหญิงนันทิชา  กล้าหาญ ม.2/3 26 English for Tour Guides
758 เด็กหญิงปภาวรินท์  มีผล ม.2/3 27 โลกกว้างทางภาษาไทย
759 เด็กหญิงปานชนก  สงเสริฐ ม.2/3 28 สิ่งประดิษจากกระดาษและริบบิ้น
760 เด็กหญิงปีญากร  ศรีจำปา ม.2/3 29 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
761 เด็กหญิงมนัสนันท์  สีพิลา ม.2/3 30 สิ่งประดิษจากกระดาษและริบบิ้น
762 เด็กหญิงวรัญญา  มาวงนอก ม.2/3 31 โลกกว้างทางภาษาไทย
763 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพ็งวงษา ม.2/3 32 สิ่งประดิษจากกระดาษและริบบิ้น
764 เด็กหญิงศุภรัตน์  โนนพรมมา ม.2/3 33 โลกกว้างทางภาษาไทย
765 เด็กหญิงศุภากร  วรรณพัฒน์ ม.2/3 34 Doodle Art
766 เด็กหญิงสิรินภา  แก้วสีโส ม.2/3 35 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
767 เด็กหญิงสุรีพร  แพงวงษ์ ม.2/3 36 Doodle Art
768 เด็กหญิงอรสินี  แสนเสร็จ ม.2/3 37 คณิตคิดสนุก
769 เด็กหญิงฐิตินันท์  บึงมาร ม.2/3 38 สิ่งประดิษจากกระดาษและริบบิ้น
770 เด็กหญิงสุนิสา  แสนเมืองแก้ว ม.2/3 39 ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
771 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขาวลา ม.2/3 40 เรียงร้อยความดี
772 เด็กหญิงภัทรวดี  บุรี ม.2/3 41 เรียงร้อยความดี
773 เด็กหญิงธัญชนก  เจือสกุล ม.2/3 42 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
774 เด็กหญิงนวพร  แก้วหานาม ม.2/3 43 แกะสลักกระจก
775 เด็กหญิงวรรัตน์  นามวงษา ม.2/3 44 หนังสือเล่มเล็ก
776 เด็กชายชุติพงษ์  ขำชู ม.2/4 1 คิดเลขเร็ว
777 เด็กชายฐิติชัย  สินลับ ม.2/4 2 คิดเลขเร็ว
778 เด็กหญิงสุวีรยา  แก่นณรงค์ ม.2/4 24 Crossword ม.ต้น
779 เด็กหญิงอรดา  ภูญชา ม.2/4 25 Doodle Art
780 เด็กชายกายสิทธิ์  มังคละแสน ม.2/4 3 Crossword ม.ต้น
781 เด็กชายจักรภูมิ  ประทุมชมภู ม.2/4 4 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น
782 เด็กชายจิรายุ  คำเหลา ม.2/4 5 งานช่าง
783 เด็กชายจิรายุทธ  ศรีทาถุ่ง ม.2/4 6 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น
784 เด็กชายเจตนิพัทธ์  อาจองค์ ม.2/4 7 คณิตคิดสบาย
785 เด็กชายชินภัทร  หงษ์ปัญญา ม.2/4 8 Crossword ม.ต้น
786 เด็กชายณัฐนนท์  กองศรีนาง ม.2/4 9 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น
787 เด็กชายณัฐพงษ์  สืบวงษ์ ม.2/4 10 Crossword ม.ต้น
788 เด็กชายธนาธิป  กิจพา ม.2/4 11 Crossword ม.ต้น
789 เด็กชายธันวา  ดีไพร ม.2/4 12 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น
790 เด็กชายนรวัฒน์  บุญใบ ม.2/4 13 Online English Games
791 เด็กชายปกรธรรม  ทองป้อง ม.2/4 14 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น
792 เด็กชายพีรพัฒน์  มาตรโพธิ์ศรี ม.2/4 15 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
793 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  สวัสดิ์แวงควง ม.2/4 16 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
794 เด็กชายภูวิศ  แสงภา ม.2/4 17 งานช่าง
795 เด็กชายรังสิมันตุ์  ทองหาร ม.2/4 18 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
796 เด็กชายรัฐ​ภูมิ​  อัยวรรณ์ ม.2/4 19 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น
797 เด็กชายวัชรพล  เกติยะ ม.2/4 20 Crossword ม.ต้น
798 เด็กชายสถาปัตย์  เหลาหอม ม.2/4 21 Crossword ม.ต้น
799 เด็กชายอภิวิชญ์  ทาบุราญ ม.2/4 22 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
800 เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีกันหา ม.2/4 26 คหกรรม
801 เด็กหญิงกฤตยา  ศรีคุณแก้ว ม.2/4 27 ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
802 เด็กหญิงกุลฉัตร  เศรษฐฉัตรกุล ม.2/4 28 คหกรรม
803 เด็กหญิงเกวลิน  แก้วคูณ ม.2/4 29 คหกรรม
804 เด็กหญิงจิรารัตน์  ศิริทองสุข ม.2/4 30 ฟุตซอล
805 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชาบัว ม.2/4 31 ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
806 เด็กหญิงชยาภรณ์  ไชยสงค์ ม.2/4 32 คหกรรม
807 เด็กหญิงธีริศรา  ศรีบุรินทร์ ม.2/4 33 English for Tour Guides
808 เด็กหญิงบัณฑิตา  โสศรีทา ม.2/4 34 ดนตรีสากล
809 เด็กหญิงปรางค์นรินทร์  มะณี ม.2/4 35 แกะสลักกระจก
810 เด็กหญิงปริศนา  โฉมสุภาพ ม.2/4 36 คหกรรม
811 เด็กหญิงพิมฤดี  ช่างจักร ม.2/4 37 ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
812 เด็กหญิงรัตติญากร  สักขวา ม.2/4 38 ชมรม TO Be Number One
813 เด็กหญิงรัตติยาพร  นามวิเศษ ม.2/4 39 ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
814 เด็กหญิงศิรประภา  ดอชนะ ม.2/4 40 คหกรรม
815 เด็กหญิงสุชานาถ  คำประชม ม.2/4 41 Crossword ม.ต้น
816 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ไชยดา ม.2/4 42 ส่งเสริมสินค้าไทย
817 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญช่วย ม.2/4 43 คหกรรม
818 เด็กหญิงสุภมาศ  วรรณกุล ม.2/4 44 คหกรรม
819 เด็กหญิงอลิสซาเบธ  ฟิทซ์เเพททริค ม.2/4 45 ดนตรีสากล
820 เด็กชายธีธัช  ผิวผ่อง ม.2/4 23 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
821 เด็กชายกรศุทธิ์  เจียมวีระบรรยง ม.2/5 1 คณิตคิดสนุก
822 เด็กชายกฤษฎา  ขันทะม่วง ม.2/5 2 หมากรุกไทย
823 เด็กชายกิตตินันท์  หินกลาง ม.2/5 3 คณิตคิดสนุก
824 เด็กชายกุนณวัฒน์  จันทร์เทาว์ ม.2/5 4 จิตอาสา
825 เด็กชายฉัตรดนัย  ศรีวงษา ม.2/5 5 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
826 เด็กชายชญานนท์  วัดเวียงคำ ม.2/5 6 วงโยวาทิต1
827 เด็กชายชาญวิทย์  กล้าหาญ ม.2/5 7 พืชผักสวนครัว
828 เด็กชายณัฐพงษ์  โทบุตร ม.2/5 8 พืชผักสวนครัว
829 เด็กชายณัฐพล  ปัดทะผาย ม.2/5 9 คณิตคิดสนุก
830 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วเมือง ม.2/5 10 NPS E-SPORT
831 เด็กชายธนกฤต  คำวงษ์ ม.2/5 11 NPS E-SPORT
832 เด็กชายธนากร  วันอาทิตย์ ม.2/5 12 คณิตคิดสนุก
833 เด็กชายปณิธาน  ปิณฑกานนท์ ม.2/5 13 ฟุตซอล
834 เด็กชายปรมินทร์  เหลืองอร่าม ม.2/5 14 พืชผักสวนครัว
835 เด็กชายพีระวัฒน์  คำพิมพ์ ม.2/5 15 คณิตคิดสนุก
836 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีจันทร์ ม.2/5 16 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
837 เด็กชายวชิรวิทย์  ทิพย์บุญผล ม.2/5 17 NPS E-SPORT
838 เด็กชายศุภสิทธิ์  โนนสว่าง ม.2/5 18 ฟุตซอล
839 เด็กชายสหรัฐ  ลาลุด ม.2/5 19 พิชิต O-net คณิตศาสตร์
840 เด็กชายเอกวุฒิ  ยาวะระ ม.2/5 20 คณิตคิดสนุก
841 เด็กหญิงกมลทิพย์  พลเยี่ยม ม.2/5 21 Amath
842 เด็กหญิงจิดาภา  วังหล้า ม.2/5 22 คณิตศาสตร์พาเพลิน
843 เด็กหญิงจิตตานุรัก  วรเกษ ม.2/5 23 คนรักหนัง
844 เด็กหญิงจิตรภาพร  พัฒนาศูนย์ ม.2/5 24 Science show หรรษา
845 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปุระมาปัด ม.2/5 25 คนรักหนัง
846 เด็กหญิงดากานดา  เบ้าทอง ม.2/5 26 พืชผักสวนครัว
847 เด็กหญิงธณัติดา  อินสม ม.2/5 27 ภาษาจีน
848 เด็กหญิงนริศรา  บุตรจันทร์ ม.2/5 28 คนรักหนัง
849 เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีบุญเรือง ม.2/5 29 โลกกว้างทางภาษาไทย
850 เด็กหญิงเนื้อทอง  ทับทิมเมือง ม.2/5 30 Funny Movie Club
851 เด็กหญิงปรมาภรณ์  สีผาย ม.2/5 31 คนรักหนัง
852 เด็กหญิงปริชญา  กุดตุ้ม ม.2/5 32 คนรักหนัง
853 เด็กหญิงภควดี  พังทุย ม.2/5 33 คนรักหนัง
854 เด็กหญิงสุญาดา  พวงแก้ว ม.2/5 34 Amath
855 เด็กหญิงสุธิภากรณ์  ทองป้อง ม.2/5 35 คนรักหนัง
856 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กุมารเพชร ม.2/5 36 Amath
857 เด็กหญิงอรยา  คำอ้อ ม.2/5 37 โลกกว้างทางภาษาไทย
858 เด็กหญิงอัฐภิญญา  เถื่อนหงษา ม.2/5 38 หมากรุกไทย
859 เด็กหญิงอัยรินทร์  ศรีไชยา ม.2/5 39 Science show หรรษา
860 เด็กหญิงอาภัสรา  แสนสีมล ม.2/5 40 Science show หรรษา
861 เด็กหญิงอารีรัตน์  เยี่ยนทรง ม.2/5 41 Science show หรรษา
862 เด็กหญิงเอวิญา  ปู่คาน ม.2/5 42 คนรักหนัง
863 เด็กหญิงอรดี  ทับทิมหิน ม.2/5 43 Amath
864 เด็กหญิงรุ่งลดา  ทองรักษ์ ม.2/5 44 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
865 เด็กหญิงอารยา  นาคะปักศิลป์ ม.2/5 45 คนรักหนัง
866 เด็กชายพีระภัทร  ต้นกันยา ม.2/6 1 รักษ์ภาษาไทย
867 เด็กชายภูมินทร์  ไชยปัญหา ม.2/6 2 รักษ์ภาษาไทย
868 เด็กชายสุเมธ  บุญเอก ม.2/6 3 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
869 เด็กชายกรองเกียรติ  วิเชียรชัย ม.2/6 4 เรียงร้อยความดี
870 เด็กชายกฤษณะ  ครยก ม.2/6 5 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
871 เด็กชายเจษฎา  แก้วเวหล ม.2/6 6 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
872 เด็กชายโชคชัย  เหนือแสน ม.2/6 7 เรียงร้อยความดี
873 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ศรีแสง ม.2/6 8 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
874 เด็กชายทัตพิชา  ศาสตร์นอก ม.2/6 9 เรียงร้อยความดี
875 เด็กชายธันวษา  ทองป้อง ม.2/6 10 รักโลกเเละสิ่งแวดล้อม
876 เด็กชายธีรภัทร  ศรีหาทัพ ม.2/6 11 เรียงร้อยความดี
877 เด็กชายนราธิป  มะโฮงคำ ม.2/6 12 รักโลกเเละสิ่งแวดล้อม
878 เด็กชายนิชคุณ  ชิณช้าง ม.2/6 13 ชุมนุมเปตอง
879 เด็กชายปารเมศ  ดวงบุบผา ม.2/6 14 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
880 เด็กชายปิยะพงษ์  ทิพยวงศ์ ม.2/6 15 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
881 เด็กชายปิยะวัฒน์  ปิดฝ้าย ม.2/6 16 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
882 เด็กชายพีระพล  ธรรมมิกะ ม.2/6 17 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
883 เด็กชายรัฐภูมิ  เครือสาร ม.2/6 18 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
884 เด็กชายศักรินทร์  กินรีแซ ม.2/6 19 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
885 เด็กชายศิริพงษ์  กันหาป้อง ม.2/6 20 เรียงร้อยความดี
886 เด็กชายสุทธิสิน  ดีโว ม.2/6 21 เรียงร้อยความดี
887 เด็กชายอมรเทพ  พยอม ม.2/6 22 เรียงร้อยความดี
888 เด็กชายอิทธิ์ณณัฏฐ์  ไมโพธิ ม.2/6 23 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
889 เด็กหญิงกนกวรรณ  พราหมณี ม.2/6 24 เรียงร้อยความดี
890 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีบุญเรือง ม.2/6 25 ดนตรีสากล2
891 เด็กหญิงจิราพรรณ  คำวงษ์ ม.2/6 26 ลาวศึกษา
892 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุยะมงคล ม.2/6 27 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
893 เด็กหญิงชนิกานต์  ประวันตัง ม.2/6 28 ดนตรีสากล2
894 เด็กหญิงชลธิฌา  จะตุเทน ม.2/6 29 ลาวศึกษา
895 เด็กหญิงดลฤดี  โคกแปะ ม.2/6 30 ลาวศึกษา
896 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีใส ม.2/6 31 ชุมนุมหมากล้อม
897 เด็กหญิงนัชชา  คงพิเศษณ์ ม.2/6 32 ดนตรีสากล2
898 เด็กหญิงนิจวิภา  จันทร์เทาว์ ม.2/6 33 ลาวศึกษา
899 เด็กหญิงบัณฑิตา  วงษ์ชารู ม.2/6 34 ลาวศึกษา
900 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พิมพากาหรีด ม.2/6 35 ภาษาพาเพลิน
901 เด็กหญิงเมธาวี  สาหาร ม.2/6 36 เรียงร้อยความดี
902 เด็กหญิงวรัญญา  นาธงชัย ม.2/6 37 English Clinic
903 เด็กหญิงวริศรา  ศรีจันทร์ ม.2/6 38 ลาวศึกษา
904 เด็กหญิงศศิตาพร  จันฝ่าย ม.2/6 39 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
905 เด็กหญิงศศิวิมล  ไฟแก้ว ม.2/6 40 เรียงร้อยความดี
906 เด็กหญิงสิรินภา  แก้ววงศรี ม.2/6 41 ภาษาจีน
907 เด็กหญิงสุมิตรา  บุษราคัม ม.2/6 42 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
908 เด็กหญิงอนันตญาพร  ชานกัน ม.2/6 43 ลาวศึกษา
909 เด็กหญิงอรุณกมล  กุดทองดี ม.2/6 44 คณิตศิลป์
910 เด็กหญิงดลนภา  โคกแปะ ม.2/6 45 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
911 เด็กชายทิวทัศน์  พันธ์โน ม.2/7 1 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
912 เด็กชายอิทธิพล  มั่งคั่ง ม.2/7 2 ธนาคารขยะ
913 เด็กชายเอกพจน์  โข่ศรี ม.2/7 3 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
914 เด็กชายเกษมสุข  สืบทอง ม.2/7 4 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
915 เด็กชายณัฐพล  ชุมแวงวาปี ม.2/7 5 NPS E-SPORT
916 เด็กชายธนาดล  น้อยจาด ม.2/7 6 เขียนเกมส์ 1
917 เด็กชายธราเทพ  อวบอ้วน ม.2/7 7 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
918 เด็กชายนภัสกร  อ่อนน้อม ม.2/7 8 ดนตรีพื้นเมือง
919 เด็กชายนิวัฒนา  สิงห์ทุย ม.2/7 9 พิชิต O-net คณิตศาสตร์
920 เด็กชายปาณรวัฐ  ทองป้อง ม.2/7 10 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
921 เด็กชายปิติพงษ์  เหมะสุรินทร์ ม.2/7 11 พิชิต O-net คณิตศาสตร์
922 เด็กชายพชรพล  แพนดี ม.2/7 12 เขียนเกมส์ 1
923 เด็กชายภูตะวัน  อุเทศพรรัตนกุล ม.2/7 13 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
924 เด็กชายรชต  บุญญา ม.2/7 14 พิชิต O-net คณิตศาสตร์
925 เด็กชายวชิรวิทย์  วงษ์สุวรรณ ม.2/7 15 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
926 เด็กชายวรกันต์  ศรีมาฮาต ม.2/7 16 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
927 เด็กชายศุภณัฐ  สอนเสนา ม.2/7 17 เขียนเกมส์ 1
928 เด็กชายสุรศักดิ์  หารสุโพธิ์ ม.2/7 18 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
929 เด็กชายอนันต์ทวี  โคตรดง ม.2/7 19 เขียนเกมส์ 1
930 เด็กชายอนุชิต  วีระศร ม.2/7 20 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
931 เด็กชายอภิสิทธิ์  จำวิเศษ ม.2/7 21 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
932 เด็กชายอรรคพงศ์  ประวรรณา ม.2/7 22 เขียนเกมส์ 1
933 เด็กชายอัศม์เดช  คงสักบัน ม.2/7 23 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
934 เด็กชายอัษฏาวุฒ  แก้วบุญเรือง ม.2/7 24 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
935 เด็กหญิงขวัญข้าว  สำนัก ม.2/7 27 Science show หรรษา
936 เด็กหญิงจีรนันธ์  สีตำแย ม.2/7 28 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
937 เด็กหญิงชมพู​นุช​  คงมัง​คละ​ ม.2/7 29 Science show หรรษา
938 เด็กหญิงชลิตา  ชินบุตร ม.2/7 30 Online English Games
939 เด็กหญิงณัฐริกา  จันทรพิทักษ์ ม.2/7 31 Online English Games
940 เด็กหญิงทิพยรัตน์  กลมเกลียว ม.2/7 32 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
941 เด็กหญิงนริสา  เหล่าเเช่ม ม.2/7 33 Science show หรรษา
942 เด็กหญิงนารีรัตน์  แก้วกงพาน ม.2/7 34 Science show หรรษา
943 เด็กหญิงปฐมพร  เคนดา ม.2/7 35 Science show หรรษา
944 เด็กหญิงปพัชฎา  หลวงราชา ม.2/7 36 Online English Games
945 เด็กหญิงปานัทญา  โตทรายมูล ม.2/7 37 Science show หรรษา
946 เด็กหญิงพัฒสิรินทร์  ศรีเสมอ ม.2/7 38 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
947 เด็กหญิงโยริสา  สุภาพรหม ม.2/7 39 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
948 เด็กหญิงวริศรา  พวงทอง ม.2/7 40 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
949 เด็กหญิงศิขรินทร์  เเข็งขัน ม.2/7 41 พืชผักสวนครัว
950 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทีงาม ม.2/7 42 หมากรุกไทย
951 เด็กหญิงอนันตญา  สุดสีดา ม.2/7 43 แกะสลักกระจก
952 เด็กหญิงอรจิรา  คลังกลาง ม.2/7 44 พืชผักสวนครัว
953 เด็กชายธนวัฒน์  อวบอ้วน ม.2/7 25 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
954 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันโทวาท ม.2/7 45 เวทย์คณิต
955 เด็กชายเพชรตะวัน  สายบัว ม.2/7 26 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
956 เด็กชายกิตติกร  เปทา ม.2/8 1 พืชผักสวนครัว
957 เด็กชายจิรโรจน์  ทองดี ม.2/8 2 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
958 เด็กชายณัฐวุฒิ  พั้วหลง ม.2/8 3 ห้องสมุด
959 เด็กชายธนเทพ  จันทร์แสง ม.2/8 4 ห้องสมุด
960 เด็กชายธนวัฒน์  ชินแสง ม.2/8 5 พืชผักสวนครัว
961 เด็กชายธีรภัทร์  โคตรสีลา ม.2/8 6 ชุมนุมเกษตรประยุกต์
962 เด็กชายนที  ชุมพล ม.2/8 7 เขียนเกมส์ 1
963 เด็กชายปรเมศวร์  สิมมา ม.2/8 8 ชุมนุมเกษตรประยุกต์
964 เด็กชายพศิน  ศรีโยธา ม.2/8 9 ของเล่นรีไซเคิล
965 เด็กชายพีรวัส  พงษ์คำผาย ม.2/8 10 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
966 เด็กชายภาณุพงศ์  พั้วสุ ม.2/8 11 หมากรุกไทย
967 เด็กชายภาณุวิชญ์  คำเเพงหิน ม.2/8 12 เวทย์คณิต
968 เด็กชายภูวนัย  ต้นโลห์ ม.2/8 13 ชุมนุมเกษตรประยุกต์
969 เด็กชายภูสิทธิ  สีหาบง ม.2/8 14 รักษ์โลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
970 เด็กชายวัชรกร  แสนสวนจิก ม.2/8 15 หมากรุกไทย
971 เด็กชายศิวเทพ  พิมเขตร ม.2/8 16 ชุมนุมเกษตรประยุกต์
972 เด็กชายใหญ่บารมี  แสนกุล ม.2/8 17 พืชผักสวนครัว
973 เด็กชายอติวิชญ์  ขานสันเทียะ ม.2/8 18 พืชผักสวนครัว
974 เด็กชายอนุวัฒน์  นามปัญญา ม.2/8 19 ชุมนุมเกษตรประยุกต์
975 เด็กชายอภิชน  พิมพ์จำปา ม.2/8 20 พืชผักสวนครัว
976 เด็กชายอภินัฐ  อนุศรี ม.2/8 21 ชุมนุมเกษตรประยุกต์
977 เด็กหญิงกชกร  โคเมฆ ม.2/8 22 หนังสือเล่มเล็ก
978 เด็กหญิงกนกพร  ศรีพิลา ม.2/8 23 การออกแบบสื่อและการนำเสนอ
979 เด็กหญิงจิณห์นิภาภัค  ทานิน ม.2/8 24 ห้องสมุด
980 เด็กหญิงจิราพร  ศรีระพันธ์ ม.2/8 25 หนังสือเล่มเล็ก
981 เด็กหญิงชนิดาภา  หอมสมบัติ ม.2/8 26 Divergent
982 เด็กหญิงชนิดาภา  พะโยหา ม.2/8 27 เกมส์วิทย์คิดสนุก1
983 เด็กหญิงชลธิชา  มะหลัด ม.2/8 28 แกะสลักกระจก
984 เด็กหญิงญาณิศา  จุฬารมย์ ม.2/8 29 เกมส์วิทย์คิดสนุก1
985 เด็กหญิงณัฐธิดา  ถานะ ม.2/8 30 Divergent
986 เด็กหญิงธิติวรดา  กาญจนาภิพัฒน์ ม.2/8 31 ห้องสมุด
987 เด็กหญิงนัยน์นภา  แก้วใส ม.2/8 32 หนังสือเล่มเล็ก
988 เด็กหญิงปภัสรา  ทูลพุทธา ม.2/8 33 เกมส์วิทย์คิดสนุก1
989 เด็กหญิงประพัชษร  ศรีกอนชา ม.2/8 34 ภาษาไทยหรรษา
990 เด็กหญิงปานตะวัน  แสนจันทร์ ม.2/8 35 ห้องสมุด
991 เด็กหญิงเปรมสุดา  จันทะอ่อน ม.2/8 36 นักบินน้อย
992 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีรัตนะ ม.2/8 37 เกมส์วิทย์คิดสนุก1
993 เด็กหญิงภัณฑิรา  เพียศักดิ์ ม.2/8 38 ภาษาไทยหรรษา
994 เด็กหญิงยลดา  จันฝ่าย ม.2/8 39 นักบินน้อย
995 เด็กหญิงวรรณวิสา  ช่างปรุง ม.2/8 40 ภาษาไทยหรรษา
996 เด็กหญิงสุภัทรตรา  ประชา ม.2/8 41 Divergent
997 เด็กหญิงอรปรียา  เชื้อดวงผุย ม.2/8 42 การออกแบบสื่อและการนำเสนอ
998 เด็กหญิงอรปรียา  พรมทา ม.2/8 43 ภาษาไทยหรรษา
999 เด็กหญิงกันติยา  ขยันงาน ม.2/8 44 โอริงามิ (การพับกระดาษสร้างสรรค์รูปทรง)
1000 เด็กชายกฤษฎา  คำไธสง ม.2/9 1 นักบินน้อย
1001 เด็กชายกฤษณะ  สุขรมย์ ม.2/9 2 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
1002 เด็กชายกฤษดา  มหาพันธ์ ม.2/9 3 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1003 เด็กชายไกรวิชญ์  พูลมี ม.2/9 4 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
1004 เด็กชายจักรพงษ์  หงษ์แก้ว ม.2/9 5 คหกรรม
1005 เด็กชายณัฐพงษ์  สีแก้วน้ำใส ม.2/9 6 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1006 เด็กชายธีรโชติ  นนทะสี ม.2/9 7 นักบินน้อย
1007 เด็กชายบดินทร์  สาหาร ม.2/9 8 คณิตศาสตร์พาเพลิน
1008 เด็กชายปริวัฒน์  สีลา ม.2/9 9 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
1009 เด็กชายพลเฉลิม  เจนวณิชชานนท์ ม.2/9 10 นักบินน้อย
1010 เด็กชายพลวุฒิ  เติมแก้ว ม.2/9 11 งานช่าง
1011 เด็กชายพีรวิชญ์  หอมลา ม.2/9 12 เที่ยวทั่วไทย
1012 เด็กชายพีระพัตร์  วรรณขาม ม.2/9 13 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1013 เด็กชายภากร  กงจันทร์ ม.2/9 14 นักบินน้อย
1014 เด็กชายมนัสบดินธ์  โสภากุล ม.2/9 15 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
1015 เด็กชายระพีพัฒน์  เอกพงษ์ ม.2/9 16 นักบินน้อย
1016 เด็กชายศุภกิตติ์  แสนบุดดา ม.2/9 17 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1017 เด็กชายสยาม  ชีกว้าง ม.2/9 18 งานช่าง
1018 เด็กชายสุรยุทย์  กล้าหาญ ม.2/9 19 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1019 เด็กชายอภิวัฒน์  วงศ์หนองแวง ม.2/9 20 นักบินน้อย
1020 เด็กชายเอกลักณ์  เรืองสุที ม.2/9 21 ชุมนุมผู้ตัดสินฟุตซอล
1021 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นิลุตบล ม.2/9 22 เที่ยวทั่วไทย
1022 เด็กหญิงจันทภา  ศรีวิชา ม.2/9 23 จิตอาสา
1023 เด็กหญิงจิรภิญญา  พังทุย ม.2/9 24 เที่ยวทั่วไทย
1024 เด็กหญิงณกัญญา  มาตราคำภา ม.2/9 25 คณิตศิลป์
1025 เด็กหญิงณฐิกา  ชุมพล ม.2/9 26 เที่ยวทั่วไทย
1026 เด็กหญิง ธนิษฐา  ทองลวด ม.2/9 27 เที่ยวทั่วไทย
1027 เด็กหญิงนภัสภรณ์  บุญยัง ม.2/9 28 จิตอาสา
1028 เด็กหญิงนรินรัตน์  แก้วโสภา ม.2/9 29 เที่ยวทั่วไทย
1029 เด็กหญิงน้ำพัด  สงกลาง ม.2/9 30 เที่ยวทั่วไทย
1030 เด็กหญิงนิภารัตน์  ชื่นโรจน์ ม.2/9 31 เที่ยวทั่วไทย
1031 เด็กหญิงเนตรนภา  จันทขาน ม.2/9 32 จิตอาสา
1032 เด็กหญิงปิยพัชร์  จันอุด ม.2/9 33 ธุงใยแมงมุมอีสาน
1033 เด็กหญิงพัชรัตน์  โนนทิง ม.2/9 34 เที่ยวทั่วไทย
1034 เด็กหญิงพิชชา  น้อยศรี ม.2/9 35 เที่ยวทั่วไทย
1035 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สันโดด ม.2/9 36 เที่ยวทั่วไทย
1036 เด็กหญิงรุจิราพร  สรสัมฤทธิ์ ม.2/9 37 เที่ยวทั่วไทย
1037 เด็กหญิงวิลาสินี  สีเสน ม.2/9 38 เที่ยวทั่วไทย
1038 เด็กหญิงศลิษา  วรางกูร ม.2/9 39 เที่ยวทั่วไทย
1039 เด็กหญิงศุภาวดี  อาสนะ ม.2/9 40 เที่ยวทั่วไทย
1040 เด็กหญิงสุมิตา  ธรรมปิยะ ม.2/9 41 เที่ยวทั่วไทย
1041 เด็กหญิงอรอนงค์  วัสสุวรรณ ม.2/9 42 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1042 เด็กชายฐปนยศ   พ่อลา ม.3/1 1 Online English Games
1043 เด็กชายณัฐชนน  ศิริรัตนพงษ์ ม.3/1 2 เขียนเกมส์ 1
1044 เด็กชายธราเทพ   สุวรรณมาโจ ม.3/1 3 เขียนเกมส์ 1
1045 เด็กชายบุญฤทธิ์  ราชธิสาร ม.3/1 4 NPS E-SPORT
1046 เด็กชายวัชรากรณ์   ชำนาญ ม.3/1 5 เขียนเกมส์ 1
1047 เด็กชายศุภวิชญ์  พูลล้น ม.3/1 6 เขียนเกมส์ 1
1048 เด็กชายอนุพงษ์   โคตะมะ ม.3/1 7 เขียนเกมส์ 1
1049 เด็กชายอภิรักษ์   เมืองศรี ม.3/1 8 เขียนเกมส์ 1
1050 เด็กหญิงกนกรัตน์   สร้อยทอง ม.3/1 9 คนรักหนัง
1051 เด็กหญิงกมลชนก   กำหนัด ม.3/1 10 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1052 เด็กหญิงกรุณา   ศิริบุรี ม.3/1 11 ดูหนังฟังเพลงวรรณคดีไทย
1053 เด็กหญิงจิณห์นภา   สีชาบาล ม.3/1 12 คนรักหนัง
1054 เด็กหญิงจิราพัชร   นาคทรัพย์ทวี ม.3/1 13 คนรักหนัง
1055 เด็กหญิงจิราภา   ใบลาศ ม.3/1 14 คนรักหนัง
1056 เด็กหญิงชนกวนันท์   มั่งคง ม.3/1 15 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1057 เด็กหญิงณัฐฏ์ชานันท์   พันภักดี ม.3/1 16 ดูหนังฟังเพลงวรรณคดีไทย
1058 เด็กหญิงดวงกมล  โคตมะ ม.3/1 17 ดูหนังฟังเพลงวรรณคดีไทย
1059 เด็กหญิงธนิดา   จ่าสิงห์ ม.3/1 18 ดูหนังฟังเพลงวรรณคดีไทย
1060 เด็กหญิงนันทัชพร   นุ่มนวล ม.3/1 19 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1061 เด็กหญิงวัชราภรณ์   โสภาราษฎร์ ม.3/1 20 ดูหนังฟังเพลงวรรณคดีไทย
1062 เด็กหญิงวิไลวรรณ   ยอดทอง ม.3/1 21 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1063 เด็กหญิงศิริญากรณ์   วงค์ทอง ม.3/1 22 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1064 เด็กหญิงศุภาพิชญ์   ศรีเงิน ม.3/1 23 Online English Games
1065 เด็กหญิงสุพิชญา  วรรณวรรค ม.3/1 24 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1066 เด็กหญิงหทัยชนก   ศรีรองเมือง ม.3/1 25 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1067 เด็กหญิงหยาดฟ้า   โกธา ม.3/1 26 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1068 เด็กหญิงอธิชา   เหมาะราศรี ม.3/1 27 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1069 เด็กหญิงอภิญญา  จันบ้านคลอง ม.3/1 28 ดูหนังฟังเพลงวรรณคดีไทย
1070 เด็กหญิงนวพร  ฤาชา ม.3/1 29 Online English Games
1071 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  อ่อมแก้ว ม.3/1 30 Online English Games
1072 เด็กหญิงจิรภิญญา  ปัดภัย ม.3/1 31 Online English Games
1073 เด็กชายธนโชติ  บัวใหญ่รักษา ม.3/10 1 ดนตรีพื้นเมือง
1074 เด็กชายธนวัฒน์  ค่อมสิงห์ ม.3/10 2 ฝึกเขียนเกมส์
1075 เด็กชายนพคุณ  ลุนขอนแก่น ม.3/10 3 ฟุตซอล
1076 เด็กชายกวินภพ  นามไธสง ม.3/10 4 นักวิทย์รุ่นเยาว์ 2
1077 เด็กชายเกียรติภูมิ  นึกชอบ ม.3/10 5 ดนตรีพื้นเมือง
1078 เด็กชายจิราพัชร  แสงวงษา ม.3/10 6 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1079 เด็กชาย ทิวากร   จันทะดี ม.3/10 7 ทุนยุวพัฒน์
1080 เด็กชายธนพร  พลหาร ม.3/10 8 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1081 เด็กชายนิรพัตร  คุณขวาน ม.3/10 9 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1082 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ประวันตัง ม.3/10 10 นักวิทย์รุ่นเยาว์ 2
1083 เด็กชายภูติวัฒน์  โคตรดง ม.3/10 11 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1084 เด็กชายภูวิศ  พิสสาพิมพ์ ม.3/10 12 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1085 เด็กชายวีระพงษ์  กลิ่นไธสง ม.3/10 13 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1086 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  เขตจำนงค์ ม.3/10 14 นักวิทย์รุ่นเยาว์ 2
1087 เด็กชายสิวพัฒน์  พันธุ์ลุกท้าว ม.3/10 15 ฟุตซอล
1088 เด็กชายสุธิพงษ์  ทูลพุทธา ม.3/10 16 นักวิทย์รุ่นเยาว์ 2
1089 เด็กชายอนันธิชัย  หาแก้ว ม.3/10 17 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1090 เด็กหญิงเนตรนภา  บุตนุ ม.3/10 18 รักษ์ภาษาไทย
1091 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีทน ม.3/10 19 รักษ์ภาษาไทย
1092 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สิงจันลา ม.3/10 20 รักษ์ภาษาไทย
1093 เด็กหญิงชุติมา  ถูกจิตร ม.3/10 21 นักวิทย์รุ่นเยาว์ 2
1094 เด็กหญิงญาณิศา  พลหาญ ม.3/10 22 นักวิทย์รุ่นเยาว์ 2
1095 เด็กหญิงปนัดดา  พันธุ์ทอง ม.3/10 23 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1096 เด็กหญิงปนัดดา  ชาบัว ม.3/10 24 นักวิทย์รุ่นเยาว์ 2
1097 เด็กหญิงปรียาพร  สินราช ม.3/10 25 รักษ์ภาษาไทย
1098 เด็กหญิงปาริชาติ  นะพะวาน ม.3/10 26 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1099 เด็กหญิงพัชราภรณ์  น้อยมณี ม.3/10 27 รักษ์ภาษาไทย
1100 เด็กหญิงภัทราภรณ์  กรุงภูเวช ม.3/10 28 นักวิทย์รุ่นเยาว์ 2
1101 เด็กหญิงภาณุมาส  สิงหาเทพ ม.3/10 29 รักษ์ภาษาไทย
1102 เด็กหญิงวรัญญา  แสงรูจีย์ ม.3/10 30 ทุนยุวพัฒน์
1103 เด็กหญิงศรัณย์พร  โชคสมอทอง ม.3/10 31 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1104 เด็กหญิงสุกัญญา  ระวิสิทธิ์ ม.3/10 32 รักษ์ภาษาไทย
1105 เด็กหญิงอติกานต์  สุขศรี ม.3/10 33 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1106 เด็กหญิงอนัญญา  เปศรี ม.3/10 34 นักวิทย์รุ่นเยาว์ 2
1107 เด็กหญิงณิชนันทน์  โนนทิง ม.3/10 35 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1108 เด็กหญิงนุชภรดา  พาวุฒิ ม.3/10 36 นักวิทย์รุ่นเยาว์ 2
1109 เด็กหญิงกรชนก  ห่อไธสง ม.3/10 37 รักษ์ภาษาไทย
1110 เด็กชายทิวา  จำปาขาว ม.3/11 1 GSP คณิตสร้างสรรค์
1111 เด็กชายธนวิชญ์  นวรัตน์ ม.3/11 2 GSP คณิตสร้างสรรค์
1112 เด็กชายกฤษฎากรณ์  พิมพ์ตา ม.3/11 3 NPS E-SPORT
1113 เด็กชายกวีพงษ์  แข็งขัน ม.3/11 4 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1114 เด็กชายเกียรติบริพัตร  ชาญชัย ม.3/11 5 ชุมนุมผู้ตัดสินฟุตซอล
1115 เด็กชายจิราภัทร  ปัตตะวงศ์ ม.3/11 6 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1116 เด็กชายชิโนรส  ห่วงรัตน์ ม.3/11 7 วงโยฯ2
1117 เด็กชายณัฐพงษ์  บำรุงเพชร ม.3/11 8 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1118 เด็กชายธนา  จันขุนทด ม.3/11 9 ชุมนุมผู้ตัดสินฟุตซอล
1119 เด็กชายธีรภัทร์  พรมพินิจ ม.3/11 10 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1120 เด็กชายธีรภัทร์  ภูคำยอด ม.3/11 11 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1121 เด็กชายนนทกร  สัตย์รัมย์ ม.3/11 12 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1122 เด็กชายภัทรพล  เต็มทับ ม.3/11 13 NPS E-SPORT
1123 เด็กชายภาณุ  แก่นนาคำ ม.3/11 14 วงโยวาทิต1
1124 เด็กชายวุธิชัย  เปศรี ม.3/11 15 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1125 เด็กชายศิริมงคล  พิมพ์ดี ม.3/11 16 NPS E-SPORT
1126 เด็กชายอนุรักษ์  ลองจำนงค์ ม.3/11 17 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1127 เด็กชายอภิสิทธิ์  สีทาแก ม.3/11 18 NPS E-SPORT
1128 เด็กหญิงกชกร  สอาดจันดี ม.3/11 20 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1129 เด็กหญิงจิรวรินทร์  ลาดพันนา ม.3/11 21 แกะสลักกระจก
1130 เด็กหญิงจิราพร  มุงคุณคำชาว ม.3/11 22 เกมส์วิทย์คิดสนุก1
1131 เด็กหญิงชุติมา  ดงเจริญ ม.3/11 23 แกะสลักกระจก
1132 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาบง ม.3/11 24 แกะสลักกระจก
1133 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิจักร ม.3/11 25 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1134 เด็กหญิงณัฐิดา  กันหาลา ม.3/11 26 เกมส์วิทย์คิดสนุก2
1135 เด็กหญิงธัญชนิต  เจ็กจันทึก ม.3/11 27 เกมส์วิทย์คิดสนุก2
1136 เด็กหญิงธิติยาพร  พลธา ม.3/11 28 เกมส์วิทย์คิดสนุก2
1137 เด็กหญิงธนาภรณ์  สุดสาร ม.3/11 29 เกมส์วิทย์คิดสนุก2
1138 เด็กหญิงปนัดดา  ลาพวง ม.3/11 30 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
1139 เด็กหญิงปารีณา  ธรรมนิยม ม.3/11 31 เกมส์วิทย์คิดสนุก2
1140 เด็กหญิงพรทิพย์  ฮ้อยเคน ม.3/11 32 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
1141 เด็กหญิงภัทรดา  จุลเสวก ม.3/11 33 เกมส์วิทย์คิดสนุก1
1142 เด็กหญิงภัทรธิดา  สายบุตร ม.3/11 34 สนุกสนานกับภาษาไทย
1143 เด็กหญิงวนัชพร  ทองเหลา ม.3/11 35 เกมส์วิทย์คิดสนุก1
1144 เด็กหญิงวรรณวิสา  อ้นชาวนา ม.3/11 36 เกมส์วิทย์คิดสนุก1
1145 เด็กหญิงสตรีรัตน์  พรหมศักดา ม.3/11 37 เกมส์วิทย์คิดสนุก2
1146 เด็กหญิงสุจิรา  ไวชมภู ม.3/11 38 เกมส์วิทย์คิดสนุก2
1147 เด็กหญิงสุฑามณี  สะตะ ม.3/11 39 เกมส์วิทย์คิดสนุก2
1148 เด็กชายมงคลชัย  บุตนุ ม.3/11 19 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1149 เด็กชายวิรายุ  บุญหล้า ม.3/12 1 คณิตคิดสนุก
1150 เด็กชายคชสาร  เสนามนตรี ม.3/12 2 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1151 เด็กชายจตุพล  ปู่คาน ม.3/12 3 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1152 เด็กชายณัฐพงษ์  ชำนาญ ม.3/12 4 สเกตบอร์ด
1153 เด็กชายณัฐพน  ชำนาญ ม.3/12 5 สเกตบอร์ด
1154 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชำนาญ ม.3/12 6 สเกตบอร์ด
1155 เด็กชายธีรพัตร  อามาตย์สมบัติ ม.3/12 7 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1156 เด็กชายธีระวัฒน์  เหง้าพรหมมินทร์ ม.3/12 8 สเกตบอร์ด
1157 เด็กชายพงศกร  ทรัพย์ประเสริฐ ม.3/12 9 สเก็ตบอร์ด
1158 เด็กชายพีรภัทร  นามวิเศษ ม.3/12 10 งานช่าง
1159 เด็กชายภัทรภณ  รักชาติ ม.3/12 11 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1160 เด็กชายรัฐศาสตร์  ปู่ศรี ม.3/12 12 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1161 เด็กชายวรวัฒน์  ใหม่ชุม ม.3/12 13 ชุมนุมตัดผม
1162 เด็กชายศรายุทธ  สาขา ม.3/12 14 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1163 เด็กชายศักดินนท์  เจริญเชื้อ ม.3/12 15 ชุมนุมตัดผม
1164 เด็กชายศุภกร  ชาวสวน ม.3/12 16 งานช่าง
1165 เด็กชายอภิรักษ์  ชอบสะอาด ม.3/12 17 งานช่าง
1166 เด็กชายอิสระ  คืนชัยภูมิ ม.3/12 18 ธนาคารขยะ
1167 เด็กหญิงกชกร  ประสมบูรณ์ ม.3/12 20 คณิตศาสตร์พาเพลิน
1168 เด็กหญิงกนกพร  โคตรพงษ์ ม.3/12 21 โลกกว้างทางภาษาไทย
1169 เด็กหญิงกิตติยา  ชาบัว ม.3/12 22 โลกกว้างทางภาษาไทย
1170 เด็กหญิงณัฏฐชา  ปัจจมูล ม.3/12 23 คหกรรม
1171 เด็กหญิงธัญญารัตน์  กองคำ ม.3/12 24 โลกกว้างทางภาษาไทย
1172 เด็กหญิงบุรัสกร  ดีบุตรศรี ม.3/12 25 คหกรรม
1173 เด็กหญิงปวีณา  ทองศรี ม.3/12 26 ทุนยุวพัฒน์
1174 เด็กหญิงพนิดา  พาโนนพิมพ์ ม.3/12 27 คณิตศาสตร์พาเพลิน
1175 เด็กหญิงพิชญา  จิตกุศล ม.3/12 28 คณิตศาสตร์พาเพลิน
1176 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธ์เเน่น ม.3/12 29 คหกรรม
1177 เด็กหญิงวันสิริ  พรมสีแก้ว ม.3/12 30 คณิตศาสตร์พาเพลิน
1178 เด็กหญิงศิริยุภา  ชาอ่อน ม.3/12 31 โลกกว้างทางภาษาไทย
1179 เด็กหญิงสุภาวดี  เหล่าวงษา ม.3/12 32 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1180 เด็กหญิงสุวนันท์  กิมสันติสุข ม.3/12 33 คณิตศาสตร์พาเพลิน
1181 เด็กชายธีระพงษ์  นพประเสริฐ ม.3/12 19 งานช่าง
1182 เด็กหญิงเกศินี  สุริยน ม.3/12 34 โลกกว้างทางภาษาไทย
1183 เด็กหญิงศศิวิมล  วิลัยปาน ม.3/12 35 โลกกว้างทางภาษาไทย
1184 เด็กชายคมกฤษณ์  เขียวหนู ม.3/2 1 Beauty Science
1185 เด็กชายต้นกล้า  โควิชัย ม.3/2 2 ชุมนุมตัดผม
1186 เด็กชายพรหมพัฒน์  บุษราคัม ม.3/2 3 Funny Movie Club
1187 เด็กชายพัชรพล  มหาพันธ์ ม.3/2 4 ชุมนุมตัดผม
1188 เด็กชายภาณุมาศ  มูลทา ม.3/2 5 ชุมนุมผู้ตัดสินฟุตซอล
1189 เด็กชายยุทธนา  สมไพร ม.3/2 6 ทุนยุวพัฒน์
1190 เด็กชายวิทยา  คำมา ม.3/2 7 ชุมนุมตัดผม
1191 เด็กชายศรายุทธ์  สมปุย ม.3/2 8 ชุมนุมตัดผม
1192 เด็กชายอดิศักดิ์  จันทร ม.3/2 9 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1193 เด็กชายอภิชาติ  บุญเเสน ม.3/2 10 ชุมนุมตัดผม
1194 เด็กชายอัจฉริยะ  ธรรมมีบุญ ม.3/2 11 สตาฟแมลง
1195 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ศรัทธาธรรม ม.3/2 12 สตาฟแมลง
1196 เด็กหญิงชลธิชา  ฐามณี ม.3/2 13 ทุนยุวพัฒน์
1197 เด็กหญิงชุติมา  ก่ำเกลี้ยง ม.3/2 14 สตาฟแมลง
1198 เด็กหญิง ญาณัน  รัตพลที ม.3/2 15 ชมรม TO Be Number One
1199 เด็กหญิงณฐิกา  ณรงค์เพชร ม.3/2 16 Beauty Science
1200 เด็กหญิงตระการตา  สาราษฎร์ ม.3/2 17 ชมรม TO Be Number One
1201 เด็กหญิงธัญพิชชา  มะโฮงคำ ม.3/2 18 Beauty Science
1202 เด็กหญิงบัวชมพู  คันธะรินทร์ ม.3/2 19 คิดเลขเร็ว
1203 เด็กหญิงประกายดาว  โพธิสม ม.3/2 20 Beauty Science
1204 เด็กหญิงพรรษพร  นิคม ม.3/2 21 Doodle Art
1205 เด็กหญิงพัชรพร  อินทชัย ม.3/2 22 ทุนยุวพัฒน์
1206 เด็กหญิงราชาวดี  จันเทา ม.3/2 23 Funny Movie Club
1207 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  เปลื้องไชโย ม.3/2 24 ชมรม TO Be Number One
1208 เด็กหญิงศิโรรัตน์  คงมาลา ม.3/2 25 สตาฟแมลง
1209 เด็กหญิงศิริกัลยา  เนื่องมัจฉา ม.3/2 26 เพื่อนที่ปรึกษา
1210 เด็กหญิงสุภาวดี  พรมแก้ว ม.3/2 27 สตาฟแมลง
1211 เด็กหญิงโสธิยา  โภคา ม.3/2 28 สตาฟแมลง
1212 เด็กหญิงอัญชิสา  คะเณย์ ม.3/2 29 Beauty Science
1213 เด็กหญิงปิติรยา  วงค์แสนสุข ม.3/2 30 Beauty Science
1214 เด็กหญิงพรรณภา  กิติเคนา ม.3/2 31 Beauty Science
1215 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาตย์เทพ ม.3/2 32 สตาฟแมลง
1216 เด็กหญิงศิริพรรวดี  เหนือแสน ม.3/2 33 วงโยฯ2
1217 เด็กหญิงฑิฆัมพร  โพธาราม ม.3/2 34 Funny Movie Club
1218 เด็กหญิงวรฤทัย  คำพันธ์ ม.3/2 35 สตาฟแมลง
1219 เด็กหญิงอริสศรา  สิทธิวุฒิ ม.3/2 37 สตาฟแมลง
1220 เด็กหญิงอังสดา  ตาดี ม.3/2 36 สตาฟแมลง
1221 เด็กหญิงขวัญมนัส  คำคุย ม.3/2 38 สตาฟแมลง
1222 เด็กหญิงจิดาภา  ผลภิญโญ ม.3/2 39 คณิตคิดสบาย
1223 เด็กหญิงพรรรินทร์  มาพันธ์ ม.3/2 40 สตาฟแมลง
1224 เด็กหญิงภัทราพร  บัวใหญ่รักษา ม.3/2 41 สตาฟแมลง
1225 เด็กหญิงสุพรรษา  ตะวัน ม.3/2 42 ทุนยุวพัฒน์
1226 เด็กชายชนะพล   หัดรัดชัย ม.3/3 1 English for Tour Guides
1227 เด็กชายกฤตภาส  สมภาร ม.3/3 2 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
1228 เด็กชายจิรภัทร  ด่านซ้าย ม.3/3 3 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
1229 เด็กชายจิราธิป  โพธิ์มา ม.3/3 4 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
1230 เด็กชายณัฐธศักดิ์  ถาเรือน ม.3/3 5 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
1231 เด็กชายเด่นภูมิ  นามจำปี ม.3/3 6 ทุนยุวพัฒน์
1232 เด็กชายธนากร  นิลจันทร์ ม.3/3 7 ต่ออักษรไทยคำคม
1233 เด็กชายปฏิพาน  อุนทุลัย ม.3/3 8 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
1234 เด็กชายปริญญา  อินคมล ม.3/3 9 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
1235 เด็กชายพรพิพัฒน์  สายสุด ม.3/3 10 ห้องสมุด
1236 เด็กชายภูวดล  มวลคำลา ม.3/3 11 ห้องสมุด
1237 เด็กชายรุ่งตะวัน  สายสุด ม.3/3 12 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
1238 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แพงพรมมา ม.3/3 13 Doodle Art
1239 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาตร์วังแสง ม.3/3 14 ห้องสมุด
1240 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยพรม ม.3/3 15 ห้องสมุด
1241 เด็กหญิงกันต์สินี  เพ็งพะจน ม.3/3 16 ต่ออักษรไทยคำคม
1242 เด็กหญิงกุลณิดา  แก้วอุดม ม.3/3 17 ห้องสมุด
1243 เด็กหญิงแก้วกรรณิการ์  อุดทา ม.3/3 18 ต่ออักษรไทยคำคม
1244 เด็กหญิงชิชญา  พิเภก ม.3/3 19 Funny Movie Club
1245 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีหาบุตร ม.3/3 20 นักวิทย์รุ่นเยาว์ 2
1246 เด็กหญิงธันยพร  แสนวังสี ม.3/3 21 การจัดสวนในภาชนะ
1247 เด็กหญิงปรียาณัฐ  วงษ์พิพัฒน์ ม.3/3 22 ห้องสมุด
1248 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีเชียงสา ม.3/3 23 ต่ออักษรไทยคำคม
1249 เด็กหญิงปิยวรรณ  น้อยบาท ม.3/3 24 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1250 เด็กหญิงพลอยวาริน  นาเวียง ม.3/3 25 ห้องสมุด
1251 เด็กหญิงลลิตา  โสภากุล ม.3/3 26 ซูโดกุ
1252 เด็กหญิงศศินันท์  บุญโส ม.3/3 27 ห้องสมุด
1253 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บึงมุม ม.3/3 28 ห้องสมุด
1254 เด็กหญิงสริตา  อาจศิลา ม.3/3 29 นักวิทย์รุ่นเยาว์ 2
1255 เด็กหญิงสิริประภา  ซาหมู่ ม.3/3 30 นักวิทย์รุ่นเยาว์ 2
1256 เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมอ้าย ม.3/3 31 ต่ออักษรไทยคำคม
1257 เด็กหญิงสุพัตรา  มุงคุลโคตร ม.3/3 32 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1258 เด็กหญิงอภิชญา  สาหล้า ม.3/3 33 ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
1259 เด็กหญิงอรินนา  ดุสิทธิ์ ม.3/3 34 ห้องสมุด
1260 เด็กหญิงอัญชลี  พันธ์พระศรี ม.3/3 35 วงโยวาทิต1
1261 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ขาวฟอม ม.3/3 36 เพื่อนที่ปรึกษา
1262 เด็กหญิงจิรนันท์  มีกลางแสน ม.3/3 37 เพื่อนที่ปรึกษา
1263 เด็กหญิงมณีหยก  ชุมพล ม.3/3 38 Doodle Art
1264 เด็กหญิงมัฌชิมา  คาดบัว ม.3/3 39 ต่ออักษรไทยคำคม
1265 เด็กหญิงเศรษฐินี  แสงราชา ม.3/3 40 ต่ออักษรไทยคำคม
1266 เด็กหญิงคำกลอน  โคตะมะ ม.3/3 41 นักวิทย์รุ่นเยาว์ 2
1267 เด็กหญิงพลอยไพลิน  นามโต ม.3/3 42 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
1268 เด็กหญิงประกายแก้ว  คณะวาปี ม.3/3 43 ต่ออักษรไทยคำคม
1269 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ฐากูร   ชาอินทร์ ม.3/4 1 ดนตรีพื้นเมือง
1270 เด็กชายณัฐภัทร   สิทธิวุฒิ ม.3/4 2 เพื่อนที่ปรึกษา
1271 เด็กชายรัชชานนท์   ฤทธิ์มหา ม.3/4 3 คณิตศาสตร์พาเพลิน
1272 เด็กชายสิทธิพงษ์   ชาวโคกขี ม.3/4 4 ดนตรีพื้นเมือง
1273 เด็กชายสุตนันท์  แสนดี ม.3/4 5 ฝึกเขียนเกมส์
1274 เด็กหญิงสุกัญญา  กล้ารอนราญ ม.3/4 25 ทุนยุวพัฒน์
1275 เด็กหญิงอารยา  เกิดไทย ม.3/4 26 ชมรม TO Be Number One
1276 เด็กชายคฑาวุธ  จันทร์หอม ม.3/4 6 ชุมนุมหมากฮอส
1277 เด็กชายจาตุพัฒน์  เมี้ยนกลาง ม.3/4 7 ชุมนุมหมากฮอส
1278 เด็กชายเฉลิมชนม์  กุลศรี ม.3/4 8 ดนตรีพื้นเมือง
1279 เด็กชายณัฐพงษ์  ค้อไผ่ ม.3/4 9 คณิตศาสตร์พาเพลิน
1280 เด็กชายทักษินัย  บุญทองใหม่ ม.3/4 10 ธนาคารขยะ
1281 เด็กชายทัตพงษ์  เมืองนนท์ ม.3/4 11 คณิตศาสตร์พาเพลิน
1282 เด็กชายธนกฤติ  สนทอง ม.3/4 12 วงโยวาทิต1
1283 เด็กชายธนพงษ์  ศรีชาติ ม.3/4 13 ชุมนุมกีฬาเซปักตะกร้อ
1284 เด็กชายธนภัทร  หาที ม.3/4 14 ชุมนุมหมากฮอส
1285 เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์หา ม.3/4 15 ชุมนุมหมากฮอส
1286 เด็กชายธีรพงษ์  แม้นดินแดง ม.3/4 16 ธนาคารขยะ
1287 เด็กชายธีรวัฒน์  เพชรรั่ว ม.3/4 17 ดนตรีพื้นเมือง
1288 เด็กชายนรินธร  กอนผึ้ง ม.3/4 18 ชุมนุมหมากฮอส
1289 เด็กชายภาสกร  สุภเดช ม.3/4 19 ชมรม TO Be Number One
1290 เด็กชายวรรณลภย์  สีบุญฮูง ม.3/4 20 ดนตรีพื้นเมือง
1291 เด็กชายศักดิภัทร  แก้วอาสา ม.3/4 21 คณิตศาสตร์พาเพลิน
1292 เด็กชายอธิพงษ์  บุญรินทร์ ม.3/4 22 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1293 เด็กชายอาติยะ  ลอยเวียงคำ ม.3/4 23 ชุมนุมหมากฮอส
1294 เด็กชายอิทธิกร  เสียงอ่อน ม.3/4 24 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1295 เด็กหญิงจิราภา  จันชา ม.3/4 27 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1296 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุไชยสงค์ ม.3/4 28 เพื่อนที่ปรึกษา
1297 เด็กหญิงณัฐญาดา  รองหานาม ม.3/4 29 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1298 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เหล่าเจริญ ม.3/4 30 ชุมนุมนาฏศิลป์
1299 เด็กหญิงนลินนิภา  นุขุนทด ม.3/4 31 ชมรม TO Be Number One
1300 เด็กหญิงปิยวดี  พิเศษพงษ์ ม.3/4 32 Food Science
1301 เด็กหญิงพิมลพรรณ  พรมเลา ม.3/4 33 เพื่อนที่ปรึกษา
1302 เด็กหญิงเมธปิยา  เหลาลาภะ ม.3/4 34 ชมรม TO Be Number One
1303 เด็กหญิงรัญชิดา  เต้จั้น ม.3/4 35 ชมรม TO Be Number One
1304 เด็กหญิงวรัญญา  คำเหลา ม.3/4 36 การจัดสวนในภาชนะ
1305 เด็กหญิงวิราวรรณ  พันธรูป ม.3/4 37 Food Science
1306 เด็กหญิงศิรินภา  ูภูเเข่งหมอก ม.3/4 38 เพื่อนที่ปรึกษา
1307 เด็กหญิงศุภาวรรณ  อ้อกอง ม.3/4 39 Food Science
1308 เด็กหญิงสิริกันยา  บุญตา ม.3/4 40 ชมรม TO Be Number One
1309 เด็กหญิงสุริศรา  สิงห์เผ่น ม.3/4 41 Food Science
1310 เด็กหญิงอกนิษฐา  โคกแปะ ม.3/4 42 Food Science
1311 เด็กหญิงอาทิตยา  เหลาพร ม.3/4 43 ชุมนุมหมากฮอส
1312 เด็กชายกรวิชญ์  อุตรนคร ม.3/5 1 ชุมนุมผู้ตัดสินฟุตซอล
1313 เด็กชายณัฐกิตติ์  เพียวะจักร ม.3/5 2 ฝึกเขียนเกมส์
1314 เด็กหญิงธันยาภรณ์  นามเเสงจันทร์ ม.3/5 24 ส่งเสริมสินค้าไทย
1315 เด็กหญิงพร้อมพรรณ  หนองผือ ม.3/5 25 ส่งเสริมสินค้าไทย
1316 เด็กชายภูมิบดินทร์  ภู่วรรณชัยกุล ม.3/5 3 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1317 เด็กชายฤทธิพล  ตาทอง ม.3/5 4 ชุมนุมผู้ตัดสินฟุตซอล
1318 เด็กชายกัมปนาถ  มณี ม.3/5 5 ชีววิทยาเพื่อชีวิต
1319 เด็กชายเกวิน  น้อยประถม ม.3/5 6 สเกตบอร์ด
1320 เด็กชายจตุภูมิ  ภิเศก ม.3/5 7 โลกกว้างทางภาษาไทย
1321 เด็กชายจิรายุ  ด่านซ้าย ม.3/5 8 โลกกว้างทางภาษาไทย
1322 เด็กชายชยางกูร  ศิริคำเพ็ง ม.3/5 9 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1323 เด็กชายธรภณ  อุดทัง ม.3/5 10 คณิตคิดสบาย
1324 เด็กชายปพนสรรค์  ทำสิมมา ม.3/5 11 โลกกว้างทางภาษาไทย
1325 เด็กชายพงษ์พยัคฆ์  สุวรรณเขต ม.3/5 12 ชุมนุมผู้ตัดสินฟุตซอล
1326 เด็กชายภูริพัฒน์  สมศรี ม.3/5 13 โลกกว้างทางภาษาไทย
1327 เด็กชายยศปกรณ์  อัมพล ม.3/5 14 ส่งเสริมสินค้าไทย
1328 เด็กชายยุทธนา  พรหมสาขา ณ สกลนคร ม.3/5 15 วงโยวาทิต1
1329 เด็กชายระพีพัฒ  วรรณพันธ์ ม.3/5 16 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1330 เด็กชายสหรัฐ  ไชยธรรมมา ม.3/5 17 ชีววิทยาเพื่อชีวิต
1331 เด็กชายสิริราช  ชัยณลักษณ์ ม.3/5 18 ชีววิทยาเพื่อชีวิต
1332 เด็กชายโสภณวิทย์  คงหา ม.3/5 19 โลกกว้างทางภาษาไทย
1333 เด็กชายอธิราช  นามราษฎร์ ม.3/5 20 ชุมนุมผู้ตัดสินฟุตซอล
1334 เด็กชายอนุวัฒน์  บุดดีเหมือน ม.3/5 21 ชีววิทยาเพื่อชีวิต
1335 เด็กชายอาทิตย์  บุญตา ม.3/5 22 ชุมนุมเปตอง
1336 เด็กหญิงจรรยาพร  ยาวะระ ม.3/5 26 ส่งเสริมสินค้าไทย
1337 เด็กหญิงจิรัชญา  ขันซ้าย ม.3/5 27 ส่งเสริมสินค้าไทย
1338 เด็กหญิงชลลดา  ศรีแสง ม.3/5 28 ชุมนุมหมากฮอส
1339 เด็กหญิงทิฆัมพร  ดวงไข่สร ม.3/5 29 ส่งเสริมสินค้าไทย
1340 เด็กหญิงนวรัตน์  พูลทจิตร ม.3/5 30 ส่งเสริมสินค้าไทย
1341 เด็กหญิงนันทวิกา  ชาญประเสริฐ ม.3/5 31 ส่งเสริมสินค้าไทย
1342 เด็กหญิงนันทิตา  เสนาวัน ม.3/5 32 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1343 เด็กหญิงนันธวรรณ  บุดตาภักดี ม.3/5 33 ส่งเสริมสินค้าไทย
1344 เด็กหญิงปณิดา  โสภามา ม.3/5 34 ชุมนุมนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์
1345 เด็กหญิงปาลิตา  ภาพันธ์ ม.3/5 35 ส่งเสริมสินค้าไทย
1346 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์ดาอ่อน ม.3/5 36 คณิตคิดสบาย
1347 เด็กหญิงมัลลิกา  จิตบุญมี ม.3/5 37 คณิตคิดสบาย
1348 เด็กหญิงมิลินทิพย์  มีอำนาจ ม.3/5 38 คณิตคิดสบาย
1349 เด็กหญิงวัชราพร  ภูมิบุตร ม.3/5 39 คณิตคิดสบาย
1350 เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทะลุน ม.3/5 40 ส่งเสริมสินค้าไทย
1351 เด็กหญิงสาธิตา  ทองป้อง ม.3/5 41 ชุมนุมหมากฮอส
1352 เด็กหญิงอภิวรรณ  เกตุฤทธิ์ ม.3/5 42 ส่งเสริมสินค้าไทย
1353 เด็กหญิงอรัญญา  บรรเทา ม.3/5 43 คณิตคิดสบาย
1354 เด็กชายธรรมชาติ  พลศิริ ม.3/5 23 ชีววิทยาเพื่อชีวิต
1355 เด็กหญิงวรรณกานต์  พยัคฆ์มะเริง ม.3/5 44 คณิตคิดสบาย
1356 เด็กชายณัฐวุฒิ  เตโช ม.3/6 1 วงโยวาทิต1
1357 เด็กชายณัฐวูฒิ  สีหาบง ม.3/6 2 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1358 เด็กชายนวพล  แช่มขุนทด ม.3/6 3 ดนตรีสากล
1359 เด็กชายประนภ  ศรีวงศา ม.3/6 4 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1360 เด็กชายปรัชฌา  ป้องคำเหล็ก ม.3/6 5 ดนตรีสากล
1361 เด็กชายพรรษวัฒน์  จ่าสมศรี ม.3/6 6 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1362 เด็กชายพีรภาส  คำมั่นทูล ม.3/6 7 ฟุตซอล
1363 เด็กชายภัทรดนัย  บุญเกิน ม.3/6 8 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
1364 เด็กชายรวิภาส  แก้วขาว ม.3/6 9 ฟุตซอล
1365 เด็กชายรัฐศาสตร์  แบ้กระโทก ม.3/6 10 ชุมนุมกีฬาเซปักตะกร้อ
1366 เด็กชายวีรยุทธ  แก้วน้อย ม.3/6 11 ฟุตซอล
1367 เด็กชายวุฒิภัทร  สุมาลี ม.3/6 12 สเกตบอร์ด
1368 เด็กชายศิรวิทย์  สายจีน ม.3/6 13 สเกตบอร์ด
1369 เด็กชายสงกรานต์  โพนแพงพา ม.3/6 14 NPS E-SPORT
1370 เด็กชายสนธิ  ดาสา ม.3/6 15 สเก็ตบอร์ด
1371 เด็กชายอโณทัย  สำราญวงค์ ม.3/6 16 ทุนยุวพัฒน์
1372 เด็กชายอัครนิธิ  อันอาษา ม.3/6 17 ฟุตซอล
1373 เด็กหญิงกนกวรรณ  สนขู่ ม.3/6 18 ภาษาพาเพลิน
1374 เด็กหญิงจรรยพร  พันขันตี ม.3/6 19 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
1375 เด็กหญิงชนิดาภา  วันปลั่ง ม.3/6 20 ฟุตซอล
1376 เด็กหญิงญาณิศา  สีบุญรอด ม.3/6 21 Food Science
1377 เด็กหญิงณัฐนันท์  น้อยลาด ม.3/6 22 ชุมนุมผู้ตัดสินฟุตซอล
1378 เด็กหญิงถิรดา  สิมมา ม.3/6 23 Food Science
1379 เด็กหญิงธนิษฐา  โคตรกุดกว้าง ม.3/6 24 ฟุตซอล
1380 เด็กหญิงธันยาภาสุ์  วงค์สวัสดิ์ ม.3/6 25 ฟุตซอล
1381 เด็กหญิงนิศากร  ชิตปรีชา ม.3/6 26 Food Science
1382 เด็กหญิงบัณฑิตา  หาปัญนะ ม.3/6 27 Food Science
1383 เด็กหญิงปาริฉัตร  ช่างจักร ม.3/6 28 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
1384 เด็กหญิงพรรณิษา  สิมเสน ม.3/6 29 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1385 เด็กหญิงพรสินี  ทิพย์มณี ม.3/6 30 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
1386 เด็กหญิงพิชชานันท์  สาริพันธ์ ม.3/6 31 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1387 เด็กหญิงเพลงพิณแก้ว  จันดาวุฒิ ม.3/6 32 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
1388 เด็กหญิงเมธิกานต์  พละมาตร์ ม.3/6 33 Food Science
1389 เด็กหญิงศิรประภา  สร้อยโพธิ์ ม.3/6 34 ดนตรีสากล
1390 เด็กหญิงศิริภัสสร  มุงคุณคำชาว ม.3/6 35 ดนตรีสากล
1391 เด็กหญิงสุภัชษร  ครยก ม.3/6 36 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
1392 เด็กหญิงสุวรรณา  สุทธิอาจ ม.3/6 37 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
1393 เด็กหญิงสุวีรยา  ภูสิลิตร์ ม.3/6 38 ชุมนุมผู้ตัดสินฟุตซอล
1394 เด็กหญิงอรณิชา  คําอ้อ ม.3/6 39 การจัดสวนในภาชนะ
1395 เด็กหญิงสุกัญญา  วิชาเงิน ม.3/6 40 Funny Movie Club
1396 เด็กชายฐิติวัฒน์  ภูวงษ์ ม.3/7 1 GSP คณิตสร้างสรรค์
1397 เด็กชายวงศธร  พิลาแสน ม.3/7 2 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1398 เด็กหญิงสิริวรรณ  โคตะมะ ม.3/7 20 การจัดสวนในภาชนะ
1399 เด็กชายกฤษฎา  วรามิตร ม.3/7 3 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1400 เด็กชายไกรวิชญ์  ด้านขุนทด ม.3/7 4 ชุมนุมตัดผม
1401 เด็กชายฉัตรชัย  ถานะ ม.3/7 5 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1402 เด็กชายณัฐภัทร  กลางพระเนตร ม.3/7 6 ชุมนุมหมากฮอส
1403 เด็กชายเทพทัต  สีผิวผาก ม.3/7 7 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1404 เด็กชายธนกฤติ  พรมโสภา ม.3/7 8 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1405 เด็กชายธีรภัทร  ชุมแวงวาปี ม.3/7 9 คณิตคิดสบาย
1406 เด็กชายนนทกร  ผายกลาง ม.3/7 10 ชุมนุมหมากฮอส
1407 เด็กชายภูริพัฒน์  หลานวงศ์ ม.3/7 11 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1408 เด็กชายยุทธนา  โพธิ์น้ำเที่ยง ม.3/7 12 ชุมนุมหมากฮอส
1409 เด็กชายวสุพล  ขุนสทอน ม.3/7 13 GSP คณิตสร้างสรรค์
1410 เด็กชายวารินทร์  ฝาคำ ม.3/7 14 GSP คณิตสร้างสรรค์
1411 เด็กชายวีรภัทร  ทองลวด ม.3/7 15 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1412 เด็กชายศรัณยู  แสนบุตร ม.3/7 16 วงโยฯ2
1413 เด็กชายอนุพงษ์  ขุนอินทร์ ม.3/7 17 GSP คณิตสร้างสรรค์
1414 เด็กชายอภิรักษ์  ดอนเเขอ้วน ม.3/7 18 ชุมนุมหมากฮอส
1415 เด็กชายอัษฎาวุธ  ใยเเก้ว ม.3/7 19 คณิตคิดสบาย
1416 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  อินทะสร้อย ม.3/7 21 การจัดสวนในภาชนะ
1417 เด็กหญิงเกศกนก  นาบง ม.3/7 22 ชุมนุมหมากฮอส
1418 เด็กหญิงขวัญพิชชา  แสงวิสิทธิ์ ม.3/7 23 ชุมนุมหมากฮอส
1419 เด็กหญิงจิริญา  ผึ่งผักแว่น ม.3/7 24 ชุมนุมหมากฮอส
1420 เด็กหญิงธันยพร  พงษ์เสถียร ม.3/7 25 การจัดสวนในภาชนะ
1421 เด็กหญิงเบญญาภา  กลางหล้า ม.3/7 26 คณิตคิดสบาย
1422 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เวียงคำ ม.3/7 27 การจัดสวนในภาชนะ
1423 เด็กหญิงไปรยา  สารรัตน์ ม.3/7 28 การจัดสวนในภาชนะ
1424 เด็กหญิงพิณญดา  อามาตย์ ม.3/7 29 ชุมนุมหมากฮอส
1425 เด็กหญิงภคพร  ศรีทอง ม.3/7 30 ชุมนุมหมากฮอส
1426 เด็กหญิงวรนิษฐา  บุญพา ม.3/7 31 ชุมนุมหมากฮอส
1427 เด็กหญิงวรรณภา  โสภาพ ม.3/7 32 คณิตคิดสบาย
1428 เด็กหญิงวรัทยา  พิมดี ม.3/7 33 ส่งเสริมสินค้าไทย
1429 เด็กหญิงวริสรา  ดอนอ่อนสา ม.3/7 34 การจัดสวนในภาชนะ
1430 เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์กลาง ม.3/7 35 ส่งเสริมสินค้าไทย
1431 เด็กหญิงสุภาวดี  วันดีมี ม.3/7 36 ชุมนุมหมากฮอส
1432 เด็กหญิงไอริณ  โพธิ์เเก้ว ม.3/7 37 คณิตคิดสบาย
1433 เด็กหญิงน้ำเพชร  ผายพิมพ์ ม.3/8 18 เพื่อนที่ปรึกษา
1434 เด็กชายธนกฤต  อู่ทอง ม.3/8 1 ฟุตซอล
1435 เด็กชายภูริทัต  วันโก ม.3/8 2 ลาวศึกษา
1436 เด็กชายกฤษฎา  ขาวลา ม.3/8 3 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
1437 เด็กชายกิตติพงษ์  ชุมพล ม.3/8 4 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1438 เด็กชายกีรติ  รอดทอง ม.3/8 5 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1439 เด็กชายณัฐภาส  ต้นกันยา ม.3/8 6 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1440 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภักดีเพชร ม.3/8 7 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
1441 เด็กชายธิติวุฒิ  กล้าหาญ ม.3/8 8 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
1442 เด็กชายธีระเมธ  นุกิจ ม.3/8 9 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
1443 เด็กชายธีระพัฒน์  ดีเพชร ม.3/8 10 ของเล่นรีไซเคิล
1444 เด็กชายพัฒน์พงษ์  วรรณศรี ม.3/8 11 ลาวศึกษา
1445 เด็กชายพีรวิชญ์  บุตนุ ม.3/8 12 อาเซียนศึกษา
1446 เด็กชายวทัญญ  รัตนปัญญา ม.3/8 13 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
1447 เด็กชายวันเฉลิม  โค้งจันทร์ ม.3/8 14 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
1448 เด็กชายศิวกร  ขุนคงเสถียร ม.3/8 15 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1449 เด็กชายศุภโชค  สุมงคล ม.3/8 16 สเกตบอร์ด
1450 เด็กชายอดิศร  พันทะสาร ม.3/8 17 ชุมนุมกีฬาเซปักตะกร้อ
1451 เด็กหญิงกนกอร  สิทธิสาร ม.3/8 19 อาเซียนศึกษา
1452 เด็กหญิงขนิษฐา  คนซื่อ ม.3/8 20 อาเซียนศึกษา
1453 เด็กหญิงจรัญญา  หลักตา ม.3/8 21 อาเซียนศึกษา
1454 เด็กหญิงชาริณี  โชติทอง ม.3/8 22 อาเซียนศึกษา
1455 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หาญสุโพธิ์ ม.3/8 23 อาเซียนศึกษา
1456 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุโส ม.3/8 24 อาเซียนศึกษา
1457 เด็กหญิงธิดาพร  ดอนวิชา ม.3/8 25 อาเซียนศึกษา
1458 เด็กหญิงธีนิดา  หนักแน่น ม.3/8 26 คนรักหนัง
1459 เด็กหญิงบัณธิตา  พลเคน ม.3/8 27 อาเซียนศึกษา
1460 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สร้อยโพธิ์ ม.3/8 28 อาเซียนศึกษา
1461 เด็กหญิงปนัสยา  ศรียอด ม.3/8 29 อาเซียนศึกษา
1462 เด็กหญิงผกามาศ  นวลละออ ม.3/8 30 คนรักหนัง
1463 เด็กหญิงพิชชาภา  ผายชำนาญ ม.3/8 31 อาเซียนศึกษา
1464 เด็กหญิงเพ็ญนภา  อุปชาใต้ ม.3/8 32 อาเซียนศึกษา
1465 เด็กหญิงวทันยา  บุตรพินธุ์ ม.3/8 33 อาเซียนศึกษา
1466 เด็กหญิงวิชญาดา  จำรัสแนว ม.3/8 34 อาเซียนศึกษา
1467 เด็กหญิงศิริรัตน์  มะโนรมย์ ม.3/8 35 อาเซียนศึกษา
1468 เด็กหญิงสโรชา  วิเศษนาเรียง ม.3/8 36 อาเซียนศึกษา
1469 เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์เล็ก ม.3/8 37 ทุนยุวพัฒน์
1470 เด็กหญิงอรุณทิพย์  ตาดี ม.3/8 38 คนรักหนัง
1471 เด็กหญิงอินทิรา  วิชาเงิน ม.3/8 39 อาเซียนศึกษา
1472 เด็กชายกิตติศักดิ์  โพธิ์ทอง ม.3/9 1 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1473 เด็กชายเกียรติยศ  สาคุณ ม.3/9 2 รักโลกเเละสิ่งแวดล้อม
1474 เด็กชายจิรพัชร  ปัดลี ม.3/9 3 คณิตคิดสบาย
1475 เด็กชายณัฐนันท์  สิทธิเสนา ม.3/9 4 รักษ์ภาษาไทย
1476 เด็กชายธีรภพ  จันแดง ม.3/9 5 รักษ์ภาษาไทย
1477 เด็กชายธีรวัฒน์  เพชรเวียง ม.3/9 6 ดนตรีพื้นเมือง
1478 เด็กชายพีรพัฒน์  วันที ม.3/9 7 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1479 เด็กชายยุทธพงษ์  ดงเจริญ ม.3/9 8 ดนตรีพื้นเมือง
1480 เด็กชายรัฐภูมิ  ชัยปัญญา ม.3/9 9 รักโลกเเละสิ่งแวดล้อม
1481 เด็กชายวรพล  กลางหนองแสง ม.3/9 10 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1482 เด็กชายวรยศ  วารีพิณ ม.3/9 11 รักโลกเเละสิ่งแวดล้อม
1483 เด็กชายศราวุฒิ  ศาลารัตน์ ม.3/9 12 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1484 เด็กชายศุภวิชญ์  สังสิมา ม.3/9 13 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1485 เด็กชายสถาพร  ทางทอง ม.3/9 14 รักโลกเเละสิ่งแวดล้อม
1486 เด็กชายอภิชาติ  ศรีจันสา ม.3/9 15 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1487 เด็กชายอภิรักษ์  กองคำ ม.3/9 16 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1488 เด็กชายอรรถชัย  กงทา ม.3/9 17 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1489 เด็กหญิงกัลยา  วันอาทิตย์ ม.3/9 20 รักโลกเเละสิ่งแวดล้อม
1490 เด็กหญิงจริญญา  ทิพวัฒน์ ม.3/9 21 รักษ์ภาษาไทย
1491 เด็กหญิงชนัดดา  ฐามณี ม.3/9 22 รักษ์ภาษาไทย
1492 เด็กหญิงญาตาวี  อุปารี ม.3/9 23 การจัดสวนในภาชนะ
1493 เด็กหญิงณฐอร  สุไชยสงค์ ม.3/9 24 รักโลกเเละสิ่งแวดล้อม
1494 เด็กหญิงพิชชาพร  ชูน้ำคำ ม.3/9 25 การจัดสวนในภาชนะ
1495 เด็กหญิงพิชญวดี  สนทอง ม.3/9 26 ชุมนุมเกษตรประยุกต์
1496 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หล้าบาง ม.3/9 27 การจัดสวนในภาชนะ
1497 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พังทุย ม.3/9 28 คหกรรม
1498 เด็กหญิงพิมลวรรณ  สอนเอก ม.3/9 29 คหกรรม
1499 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญตะนัย ม.3/9 30 รักโลกเเละสิ่งแวดล้อม
1500 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ปัดสีลาด ม.3/9 31 วิทยาศาสตร์กับปรัชญา
1501 เด็กหญิงวรวรรณ  แสงโทโพ ม.3/9 32 ชุมนุมเกษตรประยุกต์
1502 เด็กหญิงวริศรา  เติมใจ ม.3/9 33 การจัดสวนในภาชนะ
1503 เด็กหญิงวิชชุดา  คำอ้อ ม.3/9 34 ทุนยุวพัฒน์
1504 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีบัวขาว ม.3/9 35 เรียงร้อยความดี
1505 เด็กหญิงศิริวิมล  สนิทนวล ม.3/9 36 เรียงร้อยความดี
1506 เด็กหญิงศุภิสรา  พาจันทร์ ม.3/9 37 การจัดสวนในภาชนะ
1507 เด็กหญิงสิรภัทร  หลวงเทพ ม.3/9 38 การจัดสวนในภาชนะ
1508 เด็กหญิงสุจิตรา  รัตนสุข ม.3/9 39 เรียงร้อยความดี
1509 เด็กหญิงสุทธิดา  ชุมพล ม.3/9 40 คหกรรม
1510 เด็กหญิงอนันตญา  โชคลา ม.3/9 41 เรียงร้อยความดี
1511 เด็กหญิงอรวียา  พิสสาพิมพ์ ม.3/9 42 คหกรรม
1512 เด็กชายแทนคุณ  กงสีหา ม.3/9 18 รักโลกเเละสิ่งแวดล้อม
1513 เด็กชายนารายะ  พรหมสุวรรณ ม.3/9 19 ฟุตซอล
1514 นางสาวภัทรธิดา  ประสุนิงค์ ม.4/1 11 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1515 นางสาวรักษิณา  หาญนอก ม.4/1 12 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1516 นางสาวจิรนันท์  มั่นยืน ม.4/1 13 Funny movies club
1517 นางสาวณัฏฐณิชา  รัตนะโช ม.4/1 14 ทุนยุวพัฒน์
1518 นางสาวเบญญาภา  ทองลวด ม.4/1 15 Funny movies club
1519 นางสาวปวริศา  แก้วเมือง ม.4/1 16 Funny movies club
1520 นายณัฐพล  โพธิ์ศรี ม.4/1 1 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1521 นายพีรพัฒน์  เอ้โทบุตร ม.4/1 2 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1522 นายภูริณัฐ  อุ่นอม ม.4/1 3 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1523 นางสาววรนุช  เวียงวิเศษ ม.4/1 17 Chinese
1524 นางสาวอริยา  เหล่าจูม ม.4/1 18 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1525 นายทัศน์ทัย  ซาวัด ม.4/1 4 Chinese
1526 นายกิตตินันท์  นารีจันทร์ ม.4/1 5 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1527 นางสาวกรรวี  ประไวย์ ม.4/1 19 ดนตรีสากล
1528 นางสาวเกวลิน  เพชรคำ ม.4/1 20 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1529 นางสาวเสาวลักษณ์  เชาว์วัตร์ ม.4/1 21 วงโยวาทิต1
1530 นายกิตติกร  สวนงามดี ม.4/1 6 Food Science
1531 นายยุทธพงศ์  อ่างบุญตา ม.4/1 7 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1532 นางสาวกัลยกร  แสนทอง ม.4/1 22 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1533 นางสาวนัชชานันท์  แก้วใส ม.4/1 23 ทุนยุวพัฒน์
1534 นางสาวพัชราภา  เรียงหา ม.4/1 24 Chinese
1535 นางสาวเบญจวรรณ  หมั่นนอก ม.4/1 25 ทุนยุวพัฒน์
1536 นายเจษฎาภรณ์  ถาช้าง ม.4/1 8 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1537 นายศักดิ์มงคล  จันทรพิทักษ์ ม.4/1 9 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1538 นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีภักดี ม.4/1 26 รักษ์โลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1539 นางสาวภัคจีรา  อุปถัมภ์ ม.4/1 27 Chinese
1540 นางสาวมณฑิตา  บางไธสง ม.4/1 28 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
1541 นางสาวอชิรญา  จิตกลาง ม.4/1 29 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1542 นายธนัตถ์  ศรีชาติ ม.4/1 10 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1543 นางสาวอริญา  ช่างจักร์ ม.4/1 30 Chinese
1544 นางสาวชนัญชิดา  ภูกองชัย ม.4/1 31 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
1545 นางสาวพิยะดา  ชินน้ำพอง ม.4/1 32 Chinese
1546 นางสาวรัตติยากรณ์  สะอาดจันดี ม.4/1 33 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1547 นางสาวสุพรรษา  คำหว้าแก้ว ม.4/1 34 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1548 นางสาวสุภาวดี  ลาเทิง ม.4/1 35 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1549 นายจิรสิน  สีหาบง ม.4/10 1 ซูโดกุ
1550 นายธราธร  น้ำทอง ม.4/10 2 วัดแววคณิตศาสตร์
1551 นายธัญยธรณ์  ราชเสนา ม.4/10 3 ซูโดกุ
1552 นายปัณณวัฒน์  แสงกล้า ม.4/10 4 ซูโดกุ
1553 นายวีรพัตร  ชมสีดา ม.4/10 5 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
1554 นางสาวกฤติยาพรณ์  มั่นคง ม.4/10 12 ติวเคมี ม.ปลาย
1555 นางสาวชนากานต์  วงษ์สุวรรณ ม.4/10 13 วัดแววคณิตศาสตร์
1556 นางสาวนิลมล  พหลทัพ ม.4/10 14 วัดแววคณิตศาสตร์
1557 นางสาวปรียารัฐ  พลแสง ม.4/10 15 ติวเคมี ม.ปลาย
1558 นางสาวพัชญ์ธีมา  ช่องวารินทร์ ม.4/10 16 ฟิสิกส์รุ่นเยาว์
1559 นางสาวพาขวัญศรัทธา  สุขเปี่ยม ม.4/10 17 ฟิสิกส์รุ่นเยาว์
1560 นางสาววิมลตรา  บุตรช่วง ม.4/10 18 ฟิสิกส์รุ่นเยาว์
1561 นางสาวสุรัตน์สวดี  สุระคาย ม.4/10 19 วัดแววคณิตศาสตร์
1562 นางสาวอาภัสสรา  คลังกลาง ม.4/10 20 วัดแววคณิตศาสตร์
1563 นางสาวอารีรัตน์  คำโมง ม.4/10 21 ติวเคมี ม.ปลาย
1564 นายชาคริต  แสงรูจีย์ ม.4/10 6 ฟิสิกส์รุ่นเยาว์
1565 นายปัฐวีกรณ์  แซ่อึ้ง ม.4/10 7 พลศึกษา
1566 นายภูชิต  แสนเสาร์ ม.4/10 8 ฟิสิกส์รุ่นเยาว์
1567 นายภูมิพัฒน์  คำอินทร์ ม.4/10 9 วัดแววคณิตศาสตร์
1568 นายอภิสิทธิ์​  เจริญ​สุข ม.4/10 10 วัดแววคณิตศาสตร์
1569 นางสาวจินดาหรา  ศรีสวัสดิ์ ม.4/10 22 วัดแววคณิตศาสตร์
1570 นางสาวอุษมา  กาจุ๊ด ม.4/10 23 ฟิสิกส์รุ่นเยาว์
1571 นายปราโมทย์  มีนุ้ย ม.4/10 11 รักษ์ภาษาไทย
1572 นางสาวธีระญา  สัจวิทย์วิศาล ม.4/10 24 ชุมนุมเปตอง
1573 นางสาวปัญญาพร  สีนนเคน ม.4/10 25 Chinese
1574 นางสาวชญาดา  ทองกอง ม.4/10 26 วัดแววคณิตศาสตร์
1575 นางสาวปิ่นทิพย์​  คงดั่น ม.4/10 27 Doodle Art
1576 นางสาวภัทรียา  วีระวงษ์ ม.4/10 28 ชีววิทยาเพื่อชีวิต
1577 นางสาวพิชญาภา  พิมพระลับ ม.4/10 29 วัดแววคณิตศาสตร์
1578 นางสาวสุภัสสรา  โยทาวงษ์ ม.4/10 30 หนังสือเล่มเล็ก
1579 นางสาวธนัชพร  สีสุทะ ม.4/10 31 ฟิสิกส์รุ่นเยาว์
1580 นางสาวนันท์ลินี  พันหล่อมโส ม.4/10 32 เซฟโซน: พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
1581 นางสาวจรรยาพร  เจียมวีระบรรยง ม.4/10 33 English for Tour Guides
1582 นางสาวธิดานันท์  บึงมุม ม.4/10 34 English for Tour Guides
1583 นางสาวรักติกานต์  ขันทะแททย์ ม.4/10 35 English for Tour Guides
1584 นายณรงค์ฤทธิ์  เสมอใจ ม.4/2 1 ชุมนุมกีฬาเซปักตะกร้อ
1585 นายปิติพงศ์  ทองภูบาล ม.4/2 2 ชีววิทยาเพื่อชีวิต
1586 นายศิวกร  ทับสิน ม.4/2 3 Online English Games
1587 นางสาวกิตติยาภรณ์  กาญจนาภิพัฒน์ ม.4/2 12 ชุมนุมกีฬาเซปักตะกร้อ
1588 นางสาวมัณฑนา  วราพุฒ ม.4/2 13 การถ่ายภาพ
1589 นายเจษฎาภรณ์  เรียงดี ม.4/2 4 ชุมนุมผู้ตัดสินฟุตซอล
1590 นางสาวกานต์สินี  สุครีพ ม.4/2 14 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1591 นางสาวสมิตรา  แก้วบุญเรือง ม.4/2 15 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1592 นางสาวปัทมา  วงษ์​ค​ำ​จันทร์​ ม.4/2 16 การถ่ายภาพ
1593 นายรัฐภูมิ  เกิดปั้น ม.4/2 5 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1594 นายสัพพัญญู  สมปุย ม.4/2 6 การถ่ายภาพ
1595 นางสาวสุชาดา  โฉมเชิด ม.4/2 17 ธุงใยแมงมุมอีสาน
1596 นางสาวนริศรา  ขำภูเขียว ม.4/2 18 รักษ์ภาษาไทย
1597 นางสาวสุณิสา  มะลิลาลัย ม.4/2 19 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1598 นายภานุพงศ์  วีระศร ม.4/2 7 ชุมนุมผู้ตัดสินฟุตซอล
1599 นางสาวพรนิตา  เเข็งขัน ม.4/2 20 ชุมนุมนาฏศิลป์
1600 นางสาวรัตศุภา  คำดีราช ม.4/2 21 ชุมนุมนาฏศิลป์
1601 นางสาวเตชินี  นิลจิตร ม.4/2 22 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1602 นายกุลพิพัฒน์  ศรีลุน ม.4/2 8 ธุงใยแมงมุมอีสาน
1603 นายเจริญวงศ์  สีสุนา ม.4/2 9 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1604 นายอานนท์  หงษ์วงศ์ ม.4/2 10 การถ่ายภาพ
1605 นายอิทธิชัย  อ่อนบุญมา ม.4/2 11 ธุงใยแมงมุมอีสาน
1606 นางสาวณัชนิชา  สุวรรณศักดิ์ ม.4/2 23 ธุงใยแมงมุมอีสาน
1607 นางสาวปัญญาพร  โมกขรัตน์ ม.4/2 24 การถ่ายภาพ
1608 นางสาวปานตะวัน  คำอ้อ ม.4/2 25 ดนตรีสากล2
1609 นางสาวภัทรวดี  ศรีโยธา ม.4/2 26 ธุงใยแมงมุมอีสาน
1610 นางสาวสิริมาดา  เมืองน้ำเที่ยง ม.4/2 0 ชุมนุมนาฏศิลป์
1611 นายธนวัฒน์  โคกแป๊ะ ม.4/3 1 รักษาดินแดน
1612 นางสาวชลลดา  กูดทา ม.4/3 12 อาหารนานาชาติ ม.ปลาย
1613 นางสาวสุจิตตรา  พันเพลิงพฤกษ์ ม.4/3 13 สนุกสนานกับภาษาไทย
1614 นางสาวตรีทิพนภา  พันสารคาม ม.4/3 14 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1615 นางสาวชลธิชา  โพธิ์ทอน ม.4/3 15 พลศึกษา
1616 นางสาวจันทร์จิรา  ดอนโสภา ม.4/3 16 รักโลกเเละสิ่งแวดล้อม
1617 นายเอกภพ  ราชสีห์ ม.4/3 2 ทุนยุวพัฒน์
1618 นายกิตติภูมิ  ก้านจักร ม.4/3 3 พลศึกษา
1619 นายภัทรภณ  ชินบุตร ม.4/3 4 Doodle Art
1620 นายรัฐรวี  ลาดพล ม.4/3 5 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1621 นายสิรวิชญ์  กันหาลา ม.4/3 6 รักษาดินแดน
1622 นางสาวกชกร  ชุมพล ม.4/3 17 รักโลกเเละสิ่งแวดล้อม
1623 นางสาวกัลยรัตน์  ปราบพาล ม.4/3 18 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1624 นางสาวจีรวรรณ  ชุมเเวงวาปี ม.4/3 19 Doodle Art
1625 นางสาวเปรมมิกา  กัลยาวรณ์ ม.4/3 20 อาหารนานาชาติ ม.ปลาย
1626 นายกันตพงศ์  ลือชารักษ์ ม.4/3 7 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
1627 นายณัฐกรณ์  วันเชียง ม.4/3 8 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1628 นายบัญญวัต  ศรีจองแสง ม.4/3 9 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
1629 นางสาวธัชพรรณ  วงษาสูน ม.4/3 21 ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
1630 นางสาวน้ำทิพย์  สุระเดช ม.4/3 22 ประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
1631 นายธนพล  เเก้วสกุล ม.4/3 10 นักศึกษาวิชาทหาร
1632 นายณรงค์ฤทธิ์  แก่นพรม ม.4/3 11 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1633 นางสาวกัญญาณัฐ  สีเขียว ม.4/3 23 ภาษาไทยหรรษา
1634 นางสาวปนัดดา  พิญโญ ม.4/3 24 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1635 นางสาวพัชรพร  สองครณ์ ม.4/3 25 ธุงใยแมงมุมอีสาน
1636 นางสาวมุทิตา  ธรรมลา ม.4/3 26 ธุงใยแมงมุมอีสาน
1637 นายธนชัย  มูลกระโทก ม.4/4 1 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
1638 นายธนธรณ์  บุษราคัม ม.4/4 2 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1639 นางสาววรรณศิริ  หาหนองหว้า ม.4/4 34 Food Science
1640 นายสุรศักดิ์  ชัยธานินทร์ ม.4/4 3 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
1641 นายสุวพิชญ์  ชัยยะพรม ม.4/4 4 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1642 นายหรัณยพฤทธ์  ภูผันผิน ม.4/4 5 การถ่ายภาพ
1643 นางสาวอริสา  เกษวงษ์ ม.4/4 35 รักษ์ภาษาไทย
1644 นายธีร์ธวัช  หล้าหิบ ม.4/4 6 งานช่าง
1645 นายสิริวิศว์  เรือนก้อน ม.4/4 7 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
1646 นายณัฐวุฒิ  ฟองฤทธิ์ ม.4/4 8 ชุมนุมตัดผม
1647 นายธาวิน  ไชยะสันต์ ม.4/4 9 Food Science
1648 นายปธานิน  แสนบุตร ม.4/4 10 นักศึกษาวิชาทหาร
1649 นายภาณุพงษ์  ลาแฮ ม.4/4 11 ฝึกเขียนเกมส์
1650 นายเมฑาวัฒน์  สมศรี ม.4/4 12 Food Science
1651 นายรชต  สาหล้า ม.4/4 13 นักศึกษาวิชาทหาร
1652 นางสาวกนกพร  สาริยา ม.4/4 36 Food Science
1653 นางสาวณัฏฐณิชา  สายศรี ม.4/4 37 Food Science
1654 นายจิรัฐพล  อ่อนสําอางค์ ม.4/4 14 ทุนยุวพัฒน์
1655 นายณัฐนันท์  บุปผาโสภา ม.4/4 15 นักศึกษาวิชาทหาร
1656 นายภัสกร  หมีแสง ม.4/4 16 YouTuber
1657 นายอนุชิต  บัวใหญ่รักษา ม.4/4 17 หนังสั้น
1658 นายนนทกร  หลาบหนองแสง ม.4/4 18 นักศึกษาวิชาทหาร
1659 นายปภังกร  อันอาษา ม.4/4 19 นักศึกษาวิชาทหาร
1660 นายบารมี  บุตะกะ ม.4/4 20 เลี้ยงปลาสวยงาม
1661 นายพชรพล  เจนชัย ม.4/4 21 นักศึกษาวิชาทหาร
1662 นายภีรภัทร  เทพมาตร ม.4/4 22 เลี้ยงปลาสวยงาม
1663 นายวิทยา  อันอาษา ม.4/4 23 เลี้ยงปลาสวยงาม
1664 นายวีรวัฒน์  ภูเเสงสั้น ม.4/4 24 การถ่ายภาพ
1665 นายกิตติพงษ์  ทองโคตร ม.4/4 25 จิตอาสา
1666 นายกรภัทร์  สรพิมพ์ ม.4/4 26 สิ่งประดิษจากกระดาษและริบบิ้น
1667 นายธนภัทร  หลาบยองสี ม.4/4 27 การถ่ายภาพ
1668 นายยุทธศาสตร์  พรมดวงดี ม.4/4 28 เลี้ยงปลาสวยงาม
1669 นายศุภกฤต  นามเดช ม.4/4 29 รักโลกเเละสิ่งแวดล้อม
1670 นายสิรภัทร  แสงวงษา ม.4/4 30 Food Science
1671 นางสาวปิยะวรรณ์  หมวดเชียงคะ ม.4/4 38 Food Science
1672 นางสาวภัทรวรรณ  โสโท ม.4/4 39 การถ่ายภาพ
1673 นางสาววราพร  หลักตา ม.4/4 40 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
1674 นายวรานนท์  กะรัตน์ ม.4/4 31 Food Science
1675 นายภูฉาย  ประโภชนัง ม.4/4 32 เลี้ยงปลาสวยงาม
1676 นายภูตะวัน  ประโภชนัง ม.4/4 33 เลี้ยงปลาสวยงาม
1677 นายปรมินทร์  พรมสวัสดิ์ ม.4/5 1 ชุมนุมกีฬาเซปักตะกร้อ
1678 นางสาวกมลลักษณ์   เพชรกฤษดา ม.4/5 16 ธนาคารโรงเรียน
1679 นางสาวอโณทัย  ลีสิงห์ ม.4/5 17 ธนาคารโรงเรียน
1680 นายพัฒนพงษ์  พรมทา ม.4/5 2 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1681 นางสาวศรัณย์พร  เเสนนาใต้ ม.4/5 18 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1682 นางสาวเกวลิน  เจริญดี ม.4/5 19 รักษ์โลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1683 นางสาวอภิญญา  ศรีอาราม ม.4/5 20 รักโลกเเละสิ่งแวดล้อม
1684 นายรพีพัฒน์  วาโยบุตร ม.4/5 3 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
1685 นางสาวอทิตยา   ตาดี ม.4/5 21 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1686 นางสาวนริศรา  จันทร์เทาว์ ม.4/5 22 อาหารนานาชาติ ม.ปลาย
1687 นางสาวศิรภัสสร  สุริยะ ม.4/5 23 รักษ์โลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1688 นายจิตติพัฒน์  เนตรน้อย ม.4/5 4 ฝึกเขียนเกมส์
1689 นายธีรพล  ศรีอุทธา ม.4/5 5 เกมส์วิทย์คิดสนุก2
1690 นายอนุชิต​  นนท์​พร​มมา​ ม.4/5 6 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1691 นายอภิชาติ  ก้อนแก้ว ม.4/5 7 ฝึกเขียนเกมส์
1692 นางสาวพรรณภัคร  ต้นคำ ม.4/5 24 รักษ์โลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1693 นางสาวอริสา  สีลาขวา ม.4/5 25 รักษ์โลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1694 นางสาวไอยริศรา  แก้วดอนโมง ม.4/5 26 เพื่อนที่ปรึกษา
1695 นายณัฐวุฒิ  พิมพ์จำปา ม.4/5 8 นักศึกษาวิชาทหาร
1696 นางสาวธิติกาญจน์  สีพรมติ่ง ม.4/5 27 คหกรรม
1697 นางสาวสมฤทัย  มะนัส ม.4/5 28 Doodle Art
1698 นางสาวสุชาดา  สุนสุข ม.4/5 29 รักษ์โลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1699 นางสาวสุดารัตน์  เหลาหอม ม.4/5 30 รักษ์โลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1700 นางสาวสุธิดา  จันตะโย ม.4/5 31 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1701 นางสาวอารีรัตฐ  บุตรโม ม.4/5 32 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1702 นายกฤษติธี  พานวาวเเวว ม.4/5 9 รักษ์โลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1703 นายนภัสกร  ปัดสีลาด ม.4/5 10 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1704 นางสาวฐปนกุล  แสงแดง ม.4/5 33 คหกรรม
1705 นายกัมปนาท  ศรีจำนงค์ ม.4/5 11 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
1706 นางสาวรวิสรา  แก้วรัดช่วง ม.4/5 34 ชุมนุมกีฬาเซปักตะกร้อ
1707 นายกวิน  เเสนลุน ม.4/5 12 ภาษาไทยหรรษา
1708 นางสาววริศรา  คำปลิว ม.4/5 35 ฟิสิกส์รุ่นเยาว์
1709 นายณัฐพล  ขันนาโพธิ์ ม.4/5 13 ฝึกเขียนเกมส์
1710 นายวรัญชิต  ซ้ายขวา ม.4/5 14 ภาษาไทยหรรษา
1711 นางสาวพัชราวดี  บุราณวัตร์ ม.4/5 36 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1712 นางสาววงศ์นภัทร  ผาบสุวรรณ ม.4/5 37 ภาษาไทยหรรษา
1713 นายภีรพัฒน์  วิลามาศ ม.4/5 15 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
1714 นางสาวจินตภา  นักธรรม ม.4/5 38 อาหารนานาชาติ ม.ปลาย
1715 นายกิตติพงษ์  ชุมพล ม.4/6 1 ภาษาพาเพลิน
1716 นายณัฐภูมินทร์  เชตะวัน ม.4/6 2 งานช่าง
1717 นายณัฐวุฒิ  สาคำ ม.4/6 3 ชุมนุมตัดผม
1718 นางสาวอภิญญา  ถิ่นประครอง ม.4/6 10 ทุนยุวพัฒน์
1719 นายคณพษ  สีทอนสุด ม.4/6 4 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1720 นายฐิติกร  เหล็กยัง ม.4/6 5 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1721 นางสาวชุติมา  มาตย์เทพ ม.4/6 11 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1722 นางสาวเปมิกา  ดอนวิชา ม.4/6 12 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
1723 นางสาวภัทรลภา  เปรมปราศรัย ม.4/6 13 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1724 นายนวภูมิ  น้อยจาด ม.4/6 6 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1725 นายพงศ์พิสุทธิ์  อรรคฮาต ม.4/6 7 นักศึกษาวิชาทหาร
1726 นางสาวจิราวรรณ  เชียงเครือ ม.4/6 14 สตาฟแมลง
1727 นางสาวฐิติยา  สิทธิบุ่น ม.4/6 15 เลี้ยงปลาสวยงาม
1728 นางสาวณัฐนิชา  เพียอา ม.4/6 16 พลศึกษา
1729 นางสาวภัทรธิดา  มาเหง้า ม.4/6 17 สตาฟแมลง
1730 นางสาวรวิทน์นิภา  ศรีหาวงษ์ ม.4/6 18 YouTuber
1731 นางสาวกนกวรรณ  จันทร์วิเศษ ม.4/6 19 ภาษาพาเพลิน
1732 นางสาวธนัชพร  โพธิ์ศรี ม.4/6 20 สนุกคิดกับสิทยาศาสตร์
1733 นางสาวนิศาชล  แก้วแสงใส ม.4/6 21 คหกรรม
1734 นางสาววิภาวี  อุปลี ม.4/6 22 สนุกคิดกับสิทยาศาสตร์
1735 นางสาวสิริมา  สิงห์ชมภู ม.4/6 23 อาหารนานาชาติ ม.ปลาย
1736 นางสาวสุธาสินี  ภักดีวุฒิ ม.4/6 24 อาหารนานาชาติ ม.ปลาย
1737 นางสาวกนกวรรณ  ภูมิลา ม.4/6 25 ทุนยุวพัฒน์
1738 นางสาวกัลญารัตน์  ส่งเสริฐ ม.4/6 26 ทุนยุวพัฒน์
1739 นางสาวพิณชนก  ป้อมสุวรรณ์ ม.4/6 27 YouTuber
1740 นางสาวพิยดา  อินกกผึ้ง ม.4/6 28 อาหารนานาชาติ ม.ปลาย
1741 นางสาวอนันญา  กองจันทา ม.4/6 29 ทุนยุวพัฒน์
1742 นางสาวอลิศรา  พิมพ์ทรายมูล ม.4/6 30 YouTuber
1743 นางสาวอัจฉราพร  แซ่ตั้ง ม.4/6 31 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
1744 นางสาวอาทิตยา  ขามก้อน ม.4/6 32 YouTuber
1745 นายเสกสรร  ดอชนะ ม.4/6 8 งานช่าง
1746 นางสาวกมลลักษณ์  สืบวงษ์ ม.4/6 33 พืชผักสวนครัว
1747 นางสาวธนพร  ธรรมสงฆ์ ม.4/6 34 English Clinic
1748 นางสาวธิดาพร  งามดี ม.4/6 35 พลศึกษา
1749 นางสาวพิมชนก  มานะขุนนุช ม.4/6 36 พลศึกษา
1750 นางสาววรรณ​วิสา  คำอ้อ ม.4/6 37 ทุนยุวพัฒน์
1751 นางสาวสิตางค์  จันทร ม.4/6 38 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
1752 นายธีรภัทร  สอนเสนา ม.4/6 9 ชุมนุมนาฏศิลป์
1753 นางสาวรวิสรา  นนท์ตานอก ม.4/6 39 ชุมนุมกีฬาเซปักตะกร้อ
1754 นางสาวศิริลักษณ์  ทาลา ม.4/6 40 ภาษาไทยหรรษา
1755 นางสาวศศินา  สนิทนิตย์ ม.4/7 11 หนังสือเล่มเล็ก
1756 นายชัยภัทร  ศรีคำวงษ์ ม.4/7 1 รักษาดินแดน
1757 นางสาวณัฐนันท์  สานิพันธ์ ม.4/7 12 หนังสือเล่มเล็ก
1758 นางสาวนภักสร  บุญยืด ม.4/7 13 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
1759 นางสาวปวันรัตน์  รัตนโมรา ม.4/7 14 ธนาคารโรงเรียน
1760 นางสาวสุกัญญา  อนารัตน์ ม.4/7 15 ภาษาพาเพลิน
1761 นางสาวไอซ์ลดา  แข็งขัน ม.4/7 16 Food Science
1762 นางสาวขวัญชนก  แดงน้อย ม.4/7 17 ทุนยุวพัฒน์
1763 นางสาวจารุพร  พวงแก้ว ม.4/7 18 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1764 นางสาวจิรัสยา  มาตรแสง ม.4/7 19 สตาฟแมลง
1765 นางสาวพรณดา  อนารัตน์ ม.4/7 20 สตาฟแมลง
1766 นางสาวพรกนก  มาตราคำภา ม.4/7 21 สตาฟแมลง
1767 นางสาววรรณิดา  โยธาสิงห์ ม.4/7 22 สตาฟแมลง
1768 นายชนะสิทธิ์  เเสนสะอาด ม.4/7 2 พลศึกษา
1769 นายโทลัย  ศรีเชียงสา ม.4/7 3 งานช่าง
1770 นางสาวนัฐจมาพร  ช่างเกวียน ม.4/7 23 พลศึกษา
1771 นางสาวนันธิยา  สีลาขวา ม.4/7 24 รักษ์โลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1772 นางสาวมนัญชยา  ไชยดา ม.4/7 25 ส่งเสริมสินค้าไทย
1773 นางสาวอชิรญาณ์  วัดเวียงคำ ม.4/7 26 ส่งเสริมสินค้าไทย
1774 นายณัฐชนนท์  แก้วคำภา ม.4/7 4 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
1775 นายธนโชติ  พรประทุม ม.4/7 5 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
1776 นางสาวจิรรินทร์  ไชยปัญหา ม.4/7 27 เลี้ยงปลาสวยงาม
1777 นางสาวนริศรา  พงษ์สะพัง ม.4/7 28 AEC POP (อาเซียนพาเพลิน)
1778 นางสาวนุศรา  เหลาสา ม.4/7 29 ทุนยุวพัฒน์
1779 นางสาวบุรัสกร  ศรีเเก้ว ม.4/7 30 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
1780 นางสาวปาริชาติ  วอแพง ม.4/7 31 ติวเคมี ม.ปลาย
1781 นางสาวปุณญดา  วันละคำ ม.4/7 32 ชุมนุมกีฬาเซปักตะกร้อ
1782 นางสาวทิพย์ธัญญา  โชคสุขสม ม.4/7 33 สนุกสนานกับภาษาไทย
1783 นายปุรเชษ  ศรีสงคราม ม.4/7 6 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1784 นายอติวิชญ์  ศรีคันธะรัก ม.4/7 7 พลศึกษา
1785 นางสาวขวัญชนก  สิริสุขสุวรรณ ม.4/7 34 พลศึกษา
1786 นางสาวรุจิรดา  แก้วคำดี ม.4/7 35 พลศึกษา
1787 นายธราเทพ  พรมแดง ม.4/7 8 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
1788 นายรณกร  ม่วงจินดา ม.4/7 9 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1789 นายหัสไชย  แย้มกลิ่น ม.4/7 10 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
1790 นางสาวกัณฐิกา  ศรีมูลผา ม.4/7 36 พลศึกษา
1791 นางสาวเกวลี  หมื่นแก้ว ม.4/7 37 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
1792 นางสาวเจนนิสา  อุทัย ม.4/7 38 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
1793 นางสาวชญานิษฐ์  อีสาบุตร ม.4/7 39 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
1794 นางสาวนัฐณิชา  คำแพงหิน ม.4/7 40 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1795 นางสาวประภาพรรณ  เฉลียวพงค์ ม.4/7 41 ชมรม TO Be Number One
1796 นางสาวปิยะธิดา  วัดเวียงคำ ม.4/7 42 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
1797 นางสาวสุดาลักษณ์  วิเศษ ม.4/7 43 สนุกสนานกับภาษาไทย
1798 นางสาวอรปรียา  นาเวียง ม.4/7 44 นักเคมีรุ่นเยาว์
1799 นางสาวนิตติยา  อันหนองกุง ม.4/8 10 Funny movies club
1800 นางสาวอินทิรา  สุริยะ ม.4/8 11 วัดแววคณิตศาสตร์
1801 นายธนากร  คำเหลา ม.4/8 1 สหกรณ์
1802 นางสาวจีรณา  เพชรนันท์ ม.4/8 12 ฟิสิกส์รุ่นเยาว์
1803 นางสาววรัญญา  แดงน้อย ม.4/8 13 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
1804 นางสาวเอมิกา  สุกัน ม.4/8 14 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
1805 นายธณกร  จ่ายนอก ม.4/8 2 ชุมนุมกีฬาเซปักตะกร้อ
1806 นางสาวธนัชพร  คำแดง ม.4/8 15 นักศึกษาวิชาทหาร
1807 นางสาวธิดาพร  สีมาจันทร์ ม.4/8 16 ภาษาพาเพลิน
1808 นางสาวประภาศิริ  โคตรสีลา ม.4/8 17 Online English Games
1809 นางสาวสุมิตรา  เขตบุญพร้อม ม.4/8 18 วัดแววคณิตศาสตร์
1810 นายธนายุทธ  เพชรกวัก ม.4/8 3 ธนาคารโรงเรียน
1811 นายวัฒนา  ทิพเนตร ม.4/8 4 YouTuber
1812 นางสาวณิชชา  เพียรทอง ม.4/8 19 Chinese
1813 นางสาวปัฐวี  ธรรมรังศรี ม.4/8 20 Online English Games
1814 นางสาวหยกผกา  ชาภูวงษ์ ม.4/8 21 Funny movies club
1815 นางสาวอนิสรา  หมื่นกันยา ม.4/8 22 หนังสือเล่มเล็ก
1816 นางสาวศิริยุพา  กองจันทา ม.4/8 23 สตาฟแมลง
1817 นายเอกรินทร์  แสงโทโพธิ์ ม.4/8 5 พลศึกษา
1818 นางสาวณัฐกมล  วงษ์ชารี ม.4/8 24 ภาษาไทยหรรษา
1819 นางสาวทรงอัปสร  นามวงศ์ษา ม.4/8 25 ภาษาไทยหรรษา
1820 นางสาวพิมพ์​มาดา​  แก้วบัณดิด ม.4/8 26 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1821 นายชัยชาญ  สีคุณน้ำเที่ยง ม.4/8 6 YouTuber
1822 นายเมธิชัย  ภักดีปัญญา ม.4/8 7 YouTuber
1823 นางสาวชยาภา  อินเสมียน ม.4/8 27 AEC POP (อาเซียนพาเพลิน)
1824 นางสาวชาลิสา  นาชิน ม.4/8 28 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1825 นางสาวพิชญาดา  ชาบัวน้อย ม.4/8 29 สตาฟแมลง
1826 นางสาวรินลดา  อิงสา ม.4/8 30 AEC POP (อาเซียนพาเพลิน)
1827 นางสาววริศรา  รัตนวงษ์ ม.4/8 31 ภาษาพาเพลิน
1828 นางสาวลลิตา  แก้วน้อย ม.4/8 32 รักโลกเเละสิ่งแวดล้อม
1829 นางสาวสุวรรณา  สุระกาญจน์ ม.4/8 33 ซูโดกุ
1830 นางสาวอารดา  กิ่มมณี ม.4/8 34 รักษ์โลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1831 นางสาวปภัสสร  พวงพา ม.4/8 35 เพื่อนที่ปรึกษา
1832 นางสาวภัทรธิดา  ศรีบัวบาน ม.4/8 36 เพื่อนที่ปรึกษา
1833 นางสาวฐานียา  สวนสมภาค ม.4/8 37 การถ่ายภาพ
1834 นายภูตะวัน  ดาหัวโทน ม.4/8 8 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1835 นายอนุวัตร  โพธิ์แข็ง ม.4/8 9 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1836 นางสาวชมพูนุท  นามวงษา ม.4/8 38 รักษ์โลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1837 นางสาวณัฏฐณิชา  พรมมาตย์ ม.4/8 39 ลาวศึกษา
1838 นางสาวพิมญาดา  คำอ้อ ม.4/8 40 รักษ์โลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1839 นางสาววรัญญา  กันยิ่ง ม.4/8 41 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1840 นายชานนท์  อนุภวาลย์ ม.4/9 1 นักศึกษาวิชาทหาร
1841 นายบริรักษ์​  อ่วมสุวรรณ ม.4/9 2 Online English Games
1842 นางสาวมนัสชนก  วงศ์ภักดี ม.4/9 10 สตาฟแมลง
1843 นายชโนดม  มหานิยม ม.4/9 3 Online English Games
1844 นายธนวัฒน์  ขาวพร ม.4/9 4 Online English Games
1845 นายพงษ์ภัสสร  คำบงกานต์ ม.4/9 5 Online English Games
1846 นายพรภูมิ  แข็งขัน ม.4/9 6 Online English Games
1847 นายเอกบุรุษ​  โพวันนา ม.4/9 7 Online English Games
1848 นางสาวกิตติมากร​  แสงเสน ม.4/9 11 ติวเคมี ม.ปลาย
1849 นางสาวจิรวรรณ  วันวิเศษ ม.4/9 12 ภาษาไทยหรรษา
1850 นางสาวธัญวรัตม์  รัตนกิจสมบูรณ์ ม.4/9 13 ติวเคมี ม.ปลาย
1851 นางสาวพัชราภรณ์  คลังกลาง ม.4/9 14 ภาษาไทยหรรษา
1852 นางสาวมณิสรา  ประดาพล ม.4/9 15 หนังสือเล่มเล็ก
1853 นางสาวอรัญญา  พันขันตี ม.4/9 16 ติวเคมี ม.ปลาย
1854 นางสาวเอมมิกา  แก้วหาญ​ ม.4/9 17 วัดแววคณิตศาสตร์
1855 นายนรินทร  เชื้อสาวัตถี ม.4/9 8 Online English Games
1856 นางสาวต้นเทียน  โปร่งพรมมา ม.4/9 18 ธนาคารโรงเรียน
1857 นางสาวนิติกานต์  ฟ้าคุ้ม ม.4/9 19 ทุนยุวพัฒน์
1858 นางสาวปิยธิดา  สูงเเข็ง ม.4/9 20 ภาษาพาเพลิน
1859 นางสาวภรณ์ภัสสรณ์  สงวนความดี ม.4/9 21 ธนาคารโรงเรียน
1860 นางสาวรวีพร  อินทะไชย ม.4/9 22 ภาษาพาเพลิน
1861 นางสาวฤทัยชนก  รักษาภักดี ม.4/9 23 รักษ์ภาษาไทย
1862 นางสาวพัทธ์ธีรา  โสดา ม.4/9 24 วัดแววคณิตศาสตร์
1863 นางสาวมนรดา  แดงสนาม ม.4/9 25 ชุมนุมเปตอง
1864 นางสาวสุชัญญา  มะโฮงคำ ม.4/9 26 ภาษาพาเพลิน
1865 นางสาวสุภาวดี  เเสงมณี ม.4/9 27 ภาษาพาเพลิน
1866 นางสาวมนัสวี  สิมมะลี ม.4/9 28 ธนาคารโรงเรียน
1867 นางสาวรวิภา  เลขนอก ม.4/9 29 รักษาดินแดน
1868 นางสาวสุญาดา  บุตรอ่อน ม.4/9 30 Chinese
1869 นางสาวอชิรยา  อวยชัย ม.4/9 31 เลี้ยงปลาสวยงาม
1870 นางสาวเกษราภรณ์  ชันษา ม.4/9 32 สหกรณ์
1871 นางสาวพิมพ์อัปสร  ปิดฝ้าย ม.4/9 33 ชุมนุมนาฏศิลป์
1872 นางสาวฤทัย​รัตน์​  อุเทน​ ม.4/9 34 ชุมนุมนาฏศิลป์
1873 นางสาวณัฐวดี  มุ่งภูเขียว ม.4/9 35 พลศึกษา
1874 นางสาวมีนนา  จันทนะภาพ ม.4/9 36 ชุมนุมเปตอง
1875 นายชิติภัทร  ตะเรียบ ม.4/9 9 พลศึกษา
1876 นางสาวกนิกนันต์​  สีใส ม.4/9 37 พลศึกษา
1877 นางสาวชัชฎาภรณ์  มิตพะมา ม.4/9 38 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
1878 นางสาวณัฐพร  นนทะขาม ม.4/9 39 สิ่งประดิษจากกระดาษและริบบิ้น
1879 นางสาวธนิดา  ใจบุญ ม.4/9 40 ซูโดกุ
1880 นางสาวศิภาภรณ์  ฆ้องทรัพย์ ม.4/9 41 ชมรม TO Be Number One
1881 นางสาวอาทิตยา  สุครีพ ม.4/9 42 ชมรม TO Be Number One
1882 นายธีระนนท์  คุณธรักษ์ ม.5/1 1 ดนตรีพื้นเมือง
1883 นางสาวศิริวิมล  ทาเภา ม.5/1 13 AEC POP (อาเซียนพาเพลิน)
1884 นางสาวกัลยรัตน์  เหลืองอร่าม ม.5/1 14 AEC POP (อาเซียนพาเพลิน)
1885 นางสาวอัญมณี  เตชะมาลัยตระกูล ม.5/1 15 การถ่ายภาพ
1886 นายธีรชาติ  คำบ่อ ม.5/1 2 ดนตรีพื้นเมือง
1887 นางสาวภัทรศยา  วัดเวียงคำ ม.5/1 16 เพื่อนที่ปรึกษา
1888 นางสาวสุพรรษา  นามโยธา ม.5/1 17 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1889 นางสาวรัตนาวดี  หาปัญนะ ม.5/1 18 Chinese
1890 นางสาวสุพรรณษา  คำไธสง ม.5/1 19 English around you
1891 นายพงศธร  อนารัตน์ ม.5/1 3 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1892 นายยงยุทธ  สุริยะ ม.5/1 4 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1893 นายวุฒินันท์  มั่นหมาย ม.5/1 5 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1894 นายศิริวุฒน์  กลางเดช ม.5/1 6 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1895 นางสาวกัญญาพัชร  อยู่กลั่นเถื่อน ม.5/1 20 AEC POP (อาเซียนพาเพลิน)
1896 นางสาวจิตรลดา  โพธิ์กลาง ม.5/1 21 การถ่ายภาพ
1897 นางสาวพิชญาภา  บุญแนน ม.5/1 22 AEC POP (อาเซียนพาเพลิน)
1898 นางสาววิยดา  สุไชยสงค์ ม.5/1 23 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1899 นางสาวศิริพร  คุณทอง ม.5/1 24 การถ่ายภาพ
1900 นางสาวสายขวัญ  ทองขาว ม.5/1 25 AEC POP (อาเซียนพาเพลิน)
1901 นายสิทธิโชค  ท้อยชัยภูมิ ม.5/1 7 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1902 นายอนิวัฒน์  แสงภา ม.5/1 8 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1903 นางสาวสุธาภร  ใจตรง ม.5/1 26 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1904 นางสาวนิศามณี  นามแสง ม.5/1 27 รักษ์ภาษาไทย
1905 นางสาวพรทิพย์  พัฒนาศูนย์ ม.5/1 28 ห้องสมุด
1906 นางสาวพรรภษา  ผลาผล ม.5/1 29 การถ่ายภาพ
1907 นายพีรวัฒน์  แข็งขัน ม.5/1 9 รักษาดินแดน
1908 นายพีรวุฒิ  แข็งขัน ม.5/1 10 รักษาดินแดน
1909 นายรณพร  มหาราช ม.5/1 11 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1910 นางสาววนิดา  ปานอินทร์ ม.5/1 30 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1911 นางสาวนิติพร  กวนวงค์ ม.5/1 31 Chinese
1912 นางสาวสุธิมา  สัจจมณี ม.5/1 32 Chinese
1913 นายสิรดนัย  จันทร์บาง ม.5/1 12 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1914 นางสาวคุณัชชพิชญ์  ประเสริฐสังข์ ม.5/1 33 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1915 นางสาวณัฐวดี  ภูนิคม ม.5/1 34 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1916 นางสาวภัสรนันท์  จักรมานนท์ ม.5/1 35 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1917 นางสาวศิริดา  คงเจริญ ม.5/1 36 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1918 นางสาวสุตาภัทร  ประพุตโต ม.5/1 37 ห้องสมุด
1919 นายเจษฎา  ใบลาด ม.5/10 1 คณะกรรมการนักเรียน
1920 นายชุตษณะ  ทองนิล ม.5/10 2 คณะกรรมการนักเรียน
1921 นายทักษพร  ทรงพระ ม.5/10 3 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
1922 นายศุภเศรษฐ์  อ่อนสีชัย ม.5/10 4 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
1923 นางสาวเปรมยุดา  อุ่นจารย์ ม.5/10 11 คณะกรรมการนักเรียน
1924 นางสาวกนกวรรณ  เมืองศรี ม.5/10 12 ซูโดกุ
1925 นางสาวจิราภา  สนทอง ม.5/10 13 Funny Movie Club
1926 นางสาวฐิตาภา  สิริสุขสุวรรณ ม.5/10 14 ซูโดกุ
1927 นางสาวณัฎฐณิชา  ราชาเดช ม.5/10 15 English around you
1928 นางสาวต้นน้ำ  เชยตระกูล ม.5/10 16 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
1929 นางสาวพรนัชชา  นะที ม.5/10 17 Funny movies club
1930 นางสาววรกาญจน์  โห้แพ ม.5/10 18 คณะกรรมการนักเรียน
1931 นางสาวสุภาวิณี  รักษาภักดี ม.5/10 19 คณะกรรมการนักเรียน
1932 นายบุญญฤทธิ์  บุรีรักษา ม.5/10 5 ทุนยุวพัฒน์
1933 นายพงศกร  วิบุญกุล ม.5/10 6 คณะกรรมการนักเรียน
1934 นายพิสิษฐ์  คำมะวัน ม.5/10 7 นักศึกษาวิชาทหาร
1935 นายพีรภัทร์  ประโพธิ์ทัง ม.5/10 8 คณะกรรมการนักเรียน
1936 นางสาวจารุภัทร  ภูทะวงศ์ ม.5/10 20 Chinese
1937 นางสาวชฎาภรณ์  ศรีพุทธา ม.5/10 21 คณะกรรมการนักเรียน
1938 นางสาวณัฐวิภา  ชินบุตร ม.5/10 22 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
1939 นางสาวณิชารีย์  ใหลสุข ม.5/10 23 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1940 นางสาวประชาธิปไตย  ปู่คาน ม.5/10 24 คณะกรรมการนักเรียน
1941 นางสาวประภัทรวดี  คลังกลาง ม.5/10 25 คณะกรรมการนักเรียน
1942 นางสาวปิยดา  โดดชัย ม.5/10 26 ซูโดกุ
1943 นางสาวยุภาดา  พิมพ์แมน ม.5/10 27 Chinese
1944 นางสาวลักขณา  แก้วแก่นคูณ ม.5/10 28 คณะกรรมการนักเรียน
1945 นางสาววทันยา  อุดมศักดิ์ ม.5/10 29 คณะกรรมการนักเรียน
1946 นางสาววนิดา  ขันตรีกรม ม.5/10 30 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
1947 นางสาวสุจิตรา  เวฬุวรรณ ม.5/10 31 Amath
1948 นางสาวสุธีรา  ไชยศรี ม.5/10 32 Amath
1949 นายเมตไตรย  พานสมบูรณ์ ม.5/10 9 นักศึกษาวิชาทหาร
1950 นายวชิระ  นาพังคะบุตร ม.5/10 10 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
1951 นางสาวน้ำเพชร  หาหนองหว้า ม.5/10 33 คณะกรรมการนักเรียน
1952 นางสาวสันต์หทัย  คันธจันทร์ ม.5/10 34 รักษ์ไม้สวย
1953 นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์เทาว์ ม.5/10 35 รักษ์ไม้สวย
1954 นางสาวสิริญารัตน์  สีโท ม.5/10 36 รักษ์ไม้สวย
1955 นายณัฏฐวัฒน์  พรมภักดี ม.5/2 0 เพื่อนที่ปรึกษา
1956 นางสาวณัฐชา  น้อยหว้า ม.5/2 18 English around you
1957 นางสาวธนิษฐ์ฌา  รัชต์เจริญภิญโญ ม.5/2 19 ชมรม TO Be Number One
1958 นางสาวมนัสชนก  พิมพิสาร ม.5/2 20 ชมรม TO Be Number One
1959 นางสาวนลินณัฐมน  ศรีจันทร์ ม.5/2 21 ชมรม TO Be Number One
1960 นางสาวชนาพร  ดวงหัสดี ม.5/2 22 English around you
1961 นางสาวธิดารัตน์  สังฆทิพย์ ม.5/2 23 ชุมนุมนาฏศิลป์
1962 นายติณณภพ  ดวงพรม ม.5/2 1 ชมรม TO Be Number One
1963 นายภาคิไนย  ทองสา ม.5/2 2 ชุมนุมกีฬาเซปักตะกร้อ
1964 นางสาวแพรววรรณ  ไชยะดี ม.5/2 24 คหกรรม
1965 นางสาวศศิมาภรณ์  สาระบุญ ม.5/2 25 ชมรม TO Be Number One
1966 นางสาวอริศรา  ชุมพล ม.5/2 26 คหกรรม
1967 นางสาวณัฐณิชา  นารีจันทร์ ม.5/2 27 ชมรม TO Be Number One
1968 นางสาวภัทรธิดา  อามาตย์สมบัติ ม.5/2 28 ชมรม TO Be Number One
1969 นางสาวสราวลี  ศรีสุวรรณ ม.5/2 29 ชมรม TO Be Number One
1970 นายนวพรรษ  เนืองทอง ม.5/2 3 นักศึกษาวิชาทหาร
1971 นายนวพัฒน์  มูลป้อม ม.5/2 4 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
1972 นายวโรดม  เปศรี ม.5/2 5 นักศึกษาวิชาทหาร
1973 นายเจษฎาภรณ์  จุฬารมย์ ม.5/2 6 ชมรม TO Be Number One
1974 นายชิษณุพงศ์  อรรคฮาต ม.5/2 7 คิดเลขเร็ว
1975 นายธนวัฒน์  เหลาพร ม.5/2 8 ชมรม TO Be Number One
1976 นายรติพงษ์  ศรีจองแสง ม.5/2 9 คิดเลขเร็ว
1977 นายสุรสิทธิ์  ศรีชาติ ม.5/2 10 ชมรม TO Be Number One
1978 นายอนันตชัย  โควังชัย ม.5/2 11 ชมรม TO Be Number One
1979 นางสาวไพลิน  อรรคนิมาตร ม.5/2 30 คหกรรม
1980 นายธนวัฒน์  ศรีแก้ว ม.5/2 12 ชุมนุมกีฬาเซปักตะกร้อ
1981 นางสาวกรกนก  ทิพย์อาสน์ ม.5/2 31 English around you
1982 นางสาวสิบประกาพร  พิมพ์ลา ม.5/2 32 ชุมนุมนาฏศิลป์
1983 นายจัตุรพักตร์  บุรี ม.5/2 13 รักษ์ไม้สวย
1984 นายชาติชโยดม  กรุงเเสนเมือง ม.5/2 14 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1985 นายพิทักษ์สินธุ์  กล้าหาญ ม.5/2 15 ชมรม TO Be Number One
1986 นายยืนยง  ไชยสุมัง ม.5/2 16 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1987 นายอรรถพร  บำรุงญาติ ม.5/2 17 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1988 นางสาวจุฑารัตน์  ปากขันตี ม.5/2 33 ชมรม TO Be Number One
1989 นางสาวเดือนเพ็ญ  ใจงาม ม.5/2 34 ชมรม TO Be Number One
1990 นางสาวนัยนา  สุดาทิพย์ ม.5/2 35 คหกรรม
1991 นางสาวปรานพร  ลีสิงห์ ม.5/2 36 ชมรม TO Be Number One
1992 นางสาวสุภาวรรณ  คำลิตร ม.5/2 37 คหกรรม
1993 นางสาวอนัญญา  ชุมพล ม.5/2 38 ชมรม TO Be Number One
1994 นางสาวอัยรดา  จันทภักดี ม.5/2 39 คหกรรม
1995 นายณัฏฐวัฒน์  พรมภักดี ม.5/2 0 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
1996 นายธนาวัฒน์  ภูคำยอด ม.5/3 1 อาหารนานาชาติ ม.ปลาย
1997 นางสาวปันฑิตา  ชัยสุวรรณ ม.5/3 22 ชมรม TO Be Number One
1998 นายณัฎฐ์รัชกร  คิดหมาย ม.5/3 2 ธนาคารขยะ
1999 นายธนวัฒน์  อนันต์โสพล ม.5/3 3 รักษาดินแดน
2000 นางสาวณัชชา  ปัสสามาลา ม.5/3 23 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2001 นายธงชัย  ประทุมโคตร ม.5/3 4 หนังสั้น
2002 นายภัษฎาพล  พิมพ์ตา ม.5/3 5 หนังสั้น
2003 นายรชานนท์  ปัดสามาลา ม.5/3 6 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2004 นายสิริชัย  กุลมร ม.5/3 7 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2005 นายอาณัฐ  มงคลฉัตร ม.5/3 8 หนังสั้น
2006 นางสาวประณิตา  ปุ้มศรี ม.5/3 24 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2007 นางสาวอลิสา  ชาญฉลาด ม.5/3 25 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2008 นายชลธี  ขันทะชัย ม.5/3 9 หนังสั้น
2009 นายณัฐวุฒิ  สมพันธ์ ม.5/3 10 นักศึกษาวิชาทหาร
2010 นายนิติกร  ผายกลาง ม.5/3 11 ชุมนุมผู้ตัดสินฟุตซอล
2011 นายพยุงศิล  เปศรี ม.5/3 12 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2012 นายภานุวัฒน์  ขัตติยะนนท์ ม.5/3 13 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2013 นายรณวร  มหาราช ม.5/3 14 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2014 นางสาวกมลลักษณ์  พิทา ม.5/3 26 รักโลกเเละสิ่งแวดล้อม
2015 นางสาวชารสา  มิตรอุดม ม.5/3 27 จิตอาสา
2016 นางสาวธิติพร  แววเพชร ม.5/3 28 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2017 นางสาวพิมพ์ชนก  ลิตขบ ม.5/3 29 จิตอาสา
2018 นางสาววริศรา  วรางกูร ม.5/3 30 รักโลกเเละสิ่งแวดล้อม
2019 นางสาวสุกัญญา  จันทร์โนนแซง ม.5/3 31 จิตอาสา
2020 นายรักเกียรติ  ศิริรักษ์ ม.5/3 15 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2021 นางสาวปรียาภัทร  พิณพาทย์ ม.5/3 32 รักโลกเเละสิ่งแวดล้อม
2022 นายณัฐวุฒิ  ขอสุข ม.5/3 16 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
2023 นายทินภัทร  โคตถา ม.5/3 17 ชุมนุมกีฬาเซปักตะกร้อ
2024 นายอดิเทพ  ชาประดิษฐ์ ม.5/3 18 หมากรุกไทย
2025 นางสาวมลฤดี  ศรีชาติ ม.5/3 33 รักโลกเเละสิ่งแวดล้อม
2026 นายนันทกร  ศรีปัจฉิม ม.5/3 19 ธนาคารขยะ
2027 นายชิษณุพงศ์  ศรีเมืองบุญ ม.5/3 20 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2028 นายปิยะพันธ์  อภิรัตน์ ม.5/3 21 รักษาดินแดน
2029 นางสาวธิดารัตน์  ตาราษี ม.5/4 13 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
2030 นางสาวปณิดา  ไชยการ ม.5/4 14 โครงงานวิทยาศาสตร์
2031 นางสาวสิริกาญจน์  นามเคน ม.5/4 15 YouTuber
2032 นางสาวสุพิชตรา  ภาเฮียง ม.5/4 16 โครงงานวิทยาศาสตร์
2033 นายนิธิกร  งามพริ้ง ม.5/4 1 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2034 นายภูตะวัน  อ่อนอินทร์ ม.5/4 2 นักศึกษาวิชาทหาร
2035 นายชาคริต  แหล่พั่ว ม.5/4 3 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2036 นายฐิติวัฒน์  ประเสริฐสังข์ ม.5/4 4 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2037 นายพิทักษ์พงศ์  ศิริบวรวิทย์ ม.5/4 5 รักษาดินแดน
2038 นางสาวสุพรรษา  มาตย์สีหา ม.5/4 17 โครงงานวิทยาศาสตร์
2039 นางสาวนิสา  วรรณหอม ม.5/4 18 ธนาคารโรงเรียน
2040 นายเชิดตระกูล  แข็งขัน ม.5/4 6 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2041 นายกิตติศักดิ์​  ทัศนันท์ ม.5/4 7 สเก็ตบอร์ด
2042 นายพันธกิจ  พันธุลาวัณย์ ม.5/4 8 สเก็ตบอร์ด
2043 นายอภิรักษ์  พรมพินิจ ม.5/4 9 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2044 นายธีรยุทธ  อดุลสุทธานนท์ ม.5/4 10 คณะกรรมการนักเรียน
2045 นายฐณดล  จิตสงคราม ม.5/4 11 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2046 นายชยพล  ศรีสุรัตน์ ม.5/4 12 Online English Games
2047 นางสาวสุดารัตน์  เมืองกลาง ม.5/5 12 เพื่อนที่ปรึกษา
2048 นางสาวกัลยากรณ์  อุทรส ม.5/5 13 โครงงานวิทยาศาสตร์
2049 นางสาวชนันสิริ  จุบรรจง ม.5/5 14 เพื่อนที่ปรึกษา
2050 นางสาวภาสิณี  มาไทย ม.5/5 15 สิ่งประดิษจากกระดาษและริบบิ้น
2051 นางสาวมณฑกานต์  เหลากัน ม.5/5 16 สิ่งประดิษจากกระดาษและริบบิ้น
2052 นางสาวศิรากร  พิมดี ม.5/5 17 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2053 นายวิชาญ  วัฒนกามินท์ ม.5/5 1 คหกรรม
2054 นางสาวศิวาภรณ์  กองทา ม.5/5 18 แกะสลักกระจก
2055 นายภัทรพงศ์  ศรีบูจันดี ม.5/5 2 คหกรรม
2056 นางสาวนภัสสร  ยศธแสน ม.5/5 19 ชุมนุมเปตอง
2057 นายณัฎฐชาติ  เวียงฉิมมา ม.5/5 3 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2058 นางสาวณัฐนันท์  สะตะ ม.5/5 20 นวัตกรรมและภูมิปัญญา
2059 นางสาวปานปรียา  โคคำ ม.5/5 21 โครงงานวิทยาศาสตร์
2060 นางสาวปิยพร  แสงฮาม ม.5/5 22 ภาษาไทยหรรษา
2061 นายกฤษดากร  แสนสอาด ม.5/5 4 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2062 นายปริญญา  เครื่องกลาง ม.5/5 5 คหกรรม
2063 นางสาวณัฐชยา  แสนเมือง ม.5/5 23 แกะสลักกระจก
2064 นายปิยวัฒน์  สมภาร ม.5/5 6 คณิตคิดสนุก
2065 นายอดิศักดิ์  พิมพ์แมน ม.5/5 7 คหกรรม
2066 นางสาวจิรภัทร์  ศิริแก้ว ม.5/5 24 เพื่อนที่ปรึกษา
2067 นางสาวธัญญานุธ  วิชาเงิน ม.5/5 25 โครงงานวิทยาศาสตร์
2068 นายณรงค์  รัตนโสภา ม.5/5 8 ดนตรีสากล
2069 นายเนตินัย  บุญทุม ม.5/5 9 คหกรรม
2070 นายรชตะ  ชานันโท ม.5/5 10 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2071 นางสาวธนพร  แสนประเสริฐ ม.5/5 26 Funny Movie Club
2072 นางสาวนงนภัส  มีสบาย ม.5/5 27 แกะสลักกระจก
2073 นางสาวเนตรนภา  คำแพงศิริรัตน์ ม.5/5 28 ชุมนุมนาฏศิลป์
2074 นางสาวเนตรนภา  ต้นกันยา ม.5/5 29 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2075 นางสาวยุพารัตน์  ชิณวงษา ม.5/5 30 โครงงานวิทยาศาสตร์
2076 นายกฤษฎากร  พิลาชัย ม.5/5 11 พลศึกษา
2077 นางสาวธนาภรณ์  ชินแสง ม.5/5 31 สหกรณ์
2078 นางสาวนลินนิภา  วิปัดทุม ม.5/5 32 โครงงานวิทยาศาสตร์
2079 นางสาวจิรนันท์  คำสูงเนิน ม.5/5 33 โครงงานวิทยาศาสตร์
2080 นายพัชรพล  มณีจักร ม.5/6 1 เที่ยวทั่วไทย
2081 นางสาวปิยะธิดา  นาสมวาส ม.5/6 10 เพื่อนที่ปรึกษา
2082 นางสาวรุจิกาญน์  วีระพงษ์ ม.5/6 11 วงโยวาทิต1
2083 นางสาวกุลณัฐ  สิมดี ม.5/6 12 ฟุตซอล
2084 นางสาวธนัชชา  มุ่งสวัสดิ์ ม.5/6 13 เพื่อนที่ปรึกษา
2085 นางสาวปนัดดา  โคตรชุม ม.5/6 14 นวัตกรรมและภูมิปัญญา
2086 นางสาวสุรีพร  วงษ์เส ม.5/6 15 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2087 นายธัญพิสิษฐ์  สอาดจันดี ม.5/6 2 ชุมนุมผู้ตัดสินฟุตซอล
2088 นายปกป้อง  มหามาตย์ ม.5/6 3 หมากรุกไทย
2089 นายสิทธิชัย  สีเสน ม.5/6 4 นักศึกษาวิชาทหาร
2090 นางสาวนันท์นภัส  ชนะมาร ม.5/6 16 ดนตรีสากล2
2091 นางสาวบัณฑิตา  น้อยเสนา ม.5/6 17 เที่ยวทั่วไทย
2092 นางสาวปรียาภรณ์  นามมา ม.5/6 18 ดนตรีสากล2
2093 นางสาวพุธชาติ  สุโพธิ์ ม.5/6 19 AEC POP (อาเซียนพาเพลิน)
2094 นางสาวกัญญาณัฎ  แก้วขาว ม.5/6 20 นวัตกรรมและภูมิปัญญา
2095 นางสาวกัลยกร  เถื่อนบัวระบัด ม.5/6 21 นวัตกรรมและภูมิปัญญา
2096 นางสาวปณิตา  ภาคมฤค ม.5/6 22 นวัตกรรมและภูมิปัญญา
2097 นางสาวพัชรีวัลย์  โพธิ์วอ ม.5/6 23 เที่ยวทั่วไทย
2098 นางสาวสาวิตรี  สกุลไทย ม.5/6 24 หนังสั้น
2099 นางสาวสุชานันท์  ศรีบุญเรือง ม.5/6 25 นวัตกรรมและภูมิปัญญา
2100 นางสาวกัลยรัตน์  ไกรศรีวรรธนะ ม.5/6 26 หนังสั้น
2101 นางสาวจุฑาทิพย์  อุปชาใต้ ม.5/6 27 รักษาดินแดน
2102 นางสาวชนกานต์  แสนสีดา ม.5/6 28 ชมรม TO Be Number One
2103 นางสาวนรบดี  โยธา ม.5/6 29 ชุมนุมกีฬาเซปักตะกร้อ
2104 นางสาวพรรณทิวาค์  ถาช้าง ม.5/6 30 นวัตกรรมและภูมิปัญญา
2105 นายชินพงค์  ทิพย์ลม ม.5/6 5 พลศึกษา
2106 นายคุณากร  ชวนประกอบ ม.5/6 6 คณะกรรมการนักเรียน
2107 นายอภิสิทธิ์  อาสนะ ม.5/6 7 ชุมนุมผู้ตัดสินฟุตซอล
2108 นางสาวลลิตา  อินทร์ธรรม ม.5/6 31 เพื่อนที่ปรึกษา
2109 นางสาวสุดธิดา  พร้อมจิตร ม.5/6 32 หนังสั้น
2110 นายนัทธพงศ์  ศรีโนนยาง ม.5/6 8 สเก็ตบอร์ด
2111 นายปัณณธร  ใจธรรม ม.5/6 9 รักษ์ไม้สวย
2112 นางสาวพรยมล  ผารุ่งเรือง ม.5/6 33 Funny movies club
2113 นางสาวศิริศุภลักษณ์  โคตรหลักคำ ม.5/6 34 เที่ยวทั่วไทย
2114 นางสาวสิรินดา  พลบุญ ม.5/6 35 หนังสั้น
2115 นางสาวสุจิตา  วิชาเดช ม.5/6 36 เที่ยวทั่วไทย
2116 นางสาวอัญญารัตน์  สายเสน ม.5/6 37 หนังสั้น
2117 นายสราวุฒิ  ศรีวิชา ม.5/7 1 ดนตรีพื้นเมือง
2118 นางสาวพิยดา  มาตรโพธิ์ศรี ม.5/7 13 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2119 นายปิยะวัฒน์  บุญตาสุทธิ ม.5/7 2 แกะสลักกระจก
2120 นายพชรพล  จรรยา ม.5/7 3 นักศึกษาวิชาทหาร
2121 นายภาณุพงศ์  นวลละออ ม.5/7 4 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
2122 นางสาวกานต์ธิดา  ห้าวหาญ ม.5/7 14 ต่ออักษรไทยคำคม
2123 นางสาวจิราวรรณ  ย่อมคำ ม.5/7 15 พลศึกษา
2124 นางสาวดรุณี  นาธงชัย ม.5/7 16 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2125 นางสาวนลินี  ศรีทรง ม.5/7 17 ต่ออักษรไทยคำคม
2126 นางสาวอชิรวิทย์  ดุสิตา ม.5/7 18 ต่ออักษรไทยคำคม
2127 นายธนกร  โคตะมะ ม.5/7 5 นักศึกษาวิชาทหาร
2128 นายสุรัตน์  พูลจันทร์ ม.5/7 6 รักษ์ไม้สวย
2129 นางสาวจิรภา  เวียงเงิน ม.5/7 19 นวัตกรรมและภูมิปัญญา
2130 นางสาวชลลดา  ศรีพูน ม.5/7 20 พลังงานแสนรู้
2131 นางสาวนิชาภา  กัลปพฤกษ์ ม.5/7 21 พลังงานแสนรู้
2132 นางสาวปวีณา  บัวนาค ม.5/7 22 ต่ออักษรไทยคำคม
2133 นางสาวแพรพิไล  โม้ทอง ม.5/7 23 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2134 นางสาวจุฑาทิพย์  ทิพย์รีย์ ม.5/7 24 พลศึกษา
2135 นางสาวธญาพร  อุดมศักดิ์ ม.5/7 25 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2136 นางสาวน้ำทิพย์  รังสันเทียะ ม.5/7 26 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2137 นางสาวศศิกานต์  ศรีสุภักดิ์ ม.5/7 27 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2138 นายณัฐพล  เฮงตระกูล ม.5/7 7 ชุมนุมตัดผม
2139 นายบุญดิเรก  ขันลุย ม.5/7 8 ชุมนุมตัดผม
2140 นางสาวพนิตนันท์  เจริญพร ม.5/7 28 ฟุตซอล
2141 นางสาวสุชัญญา  สักกลม ม.5/7 29 ชุมนุมนาฏศิลป์
2142 นางสาวสุชัญญา  อุดชุมพิสัย ม.5/7 30 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2143 นายอัษฎาวุธ  คำภักดี ม.5/7 9 นวัตกรรมและภูมิปัญญา
2144 นางสาวนันทภรณ์  โตวิจารณ์ ม.5/7 31 ฟุตซอล
2145 นางสาวสุดารัตน์  ทองสา ม.5/7 32 ฟุตซอล
2146 นางสาวแพรวา  พิมพ์ทรายมูล ม.5/7 33 ฟุตซอล
2147 นางสาววิภาวดี  สนขู่ ม.5/7 34 นวัตกรรมและภูมิปัญญา
2148 นายอาทิตย์  มะโฮงคำ ม.5/7 10 ภาษาไทยหรรษา
2149 นางสาวพิริสา  วงษ์ชารี ม.5/7 35 นวัตกรรมและภูมิปัญญา
2150 นายภาคภูมิ  อาจภักดี ม.5/7 11 รักษาดินแดน
2151 นายเจษฎา  สิทธิสาร ม.5/7 12 นักศึกษาวิชาทหาร
2152 นางสาวขวัญชนก  สิทธิบุตร ม.5/7 36 ชุมนุมนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์
2153 นางสาวพัทธรินทร์  บุญตา ม.5/7 37 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2154 นางสาวมะลิวรรณ  เข็มสุวรรณ ม.5/7 38 ต่ออักษรไทยคำคม
2155 นางสาววันวิสาข์  ทองจันทร์ ม.5/7 39 ชุมนุมนาฏศิลป์
2156 นายจักรพงศ์  สีหาโมก ม.5/8 1 แกะสลักกระจก
2157 นายวรวุฒิ  ขันทะแพทย์ ม.5/8 2 หมากรุกไทย
2158 นางสาวมณฑิตา  เจริญหล้า ม.5/8 13 เพื่อนที่ปรึกษา
2159 นางสาวสลิล  มูลตรี ม.5/8 14 หมากรุกไทย
2160 นางสาวอนัญญา  เรืองศรี ม.5/8 15 พลังงานแสนรู้
2161 นางสาวจิรัฐติกาล  พวงมณี ม.5/8 16 ลาวศึกษา
2162 นางสาวปริญญา  เอี่ยมสอาด ม.5/8 17 เพื่อนที่ปรึกษา
2163 นางสาวศุภักจิรา  ชาวัด ม.5/8 18 สิ่งประดิษจากกระดาษและริบบิ้น
2164 นางสาวอุมาภรณ์  สาริสุทธิ์ ม.5/8 19 ชุมนุมนาฏศิลป์
2165 นายณัฐพงษ์  คำยา ม.5/8 3 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
2166 นายพัฒนพล  ผมงาม ม.5/8 4 หมากรุกไทย
2167 นางสาวปานรวี  ทองยศ ม.5/8 20 เพื่อนที่ปรึกษา
2168 นางสาวพีรดา  เฉลิมทิวากร ม.5/8 21 กองถ่ายภาพยนตร์สั้นสังคมศึกษา
2169 นางสาวรสสุคนธ์  พิมพระลับ ม.5/8 22 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
2170 นางสาววรางคณา  คำแสน ม.5/8 23 กองถ่ายภาพยนตร์สั้นสังคมศึกษา
2171 นางสาวกชกร  พลหาร ม.5/8 24 พลังงานแสนรู้
2172 นางสาวเข็มอัปสร  มะณีแสน ม.5/8 25 หนังสือเล่มเล็ก
2173 นางสาวปิยะมาศ  วงษ์คำภา ม.5/8 26 พลังงานแสนรู้
2174 นางสาวภัทรกัญญา  รักษาสอน ม.5/8 27 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2175 นางสาวสิริวิมล  กินรีเเซ ม.5/8 28 เพื่อนที่ปรึกษา
2176 นางสาวสุวรรณารี  สิงหาเทพ ม.5/8 29 พลังงานแสนรู้
2177 นางสาวอทิตยา  เพชรกวัก ม.5/8 30 หนังสือเล่มเล็ก
2178 นางสาวอทิตา  อ่อนอินทร์ ม.5/8 31 หนังสือเล่มเล็ก
2179 นางสาวอภิสรา  ศรีทอง ม.5/8 32 คณะกรรมการนักเรียน
2180 นายจิรพัฒน์  จันทร์สีหา ม.5/8 5 หมากรุกไทย
2181 นายนราธร  ดาทุมมา ม.5/8 6 นักศึกษาวิชาทหาร
2182 นางสาวนันทนาพร  แก้วเกิดมี ม.5/8 33 นวัตกรรมและภูมิปัญญา
2183 นางสาวณัฎฐณิชา  หวานเขียง ม.5/8 34 ภาษาไทยหรรษา
2184 นางสาวปรียา  จำปาทอง ม.5/8 35 ภาษาไทยหรรษา
2185 นายภาคิน  นามโคตร ม.5/8 7 นักศึกษาวิชาทหาร
2186 นายธนวัฒน์  โพธิจารย์ ม.5/8 8 หมากรุกไทย
2187 นายวชิระวัฒน์  การุญ ม.5/8 9 วงโยวาทิต1
2188 นางสาวชมพูนิกข์  พรมสีแก้ว ม.5/8 36 Doodle Art
2189 นายสิขรินทร์  นิลหล้า ม.5/8 10 YouTuber
2190 นางสาวจีระนันท์  วงค์โพธิ์สาร ม.5/8 37 หมากรุกไทย
2191 นายนราวิชญ์  โพธิ์ศรี ม.5/8 11 คหกรรม
2192 นายศตนันทน์  ขันโพธิ์ ม.5/8 12 หมากรุกไทย
2193 นางสาวเกศฐิณี  ดัดเสือ ม.5/8 38 เพื่อนที่ปรึกษา
2194 นางสาวจุฑามาศ  ภูวาดเขียน ม.5/8 39 กองถ่ายภาพยนตร์สั้นสังคมศึกษา
2195 นางสาวหทัยภัทร  สารี ม.5/8 40 หนังสือเล่มเล็ก
2196 นางสาวภัทราภรณ์  จันโทวาท ม.5/8 41 นวัตกรรมและภูมิปัญญา
2197 นายเจษฎางค์  แจ่มจำรัส ม.5/9 1 นักศึกษาวิชาทหาร
2198 นางสาวเอมอร  อันอาจ ม.5/9 12 Funny movies club
2199 นางสาวกฤติยา  บัวใหญ่รักษา ม.5/9 13 คณะกรรมการนักเรียน
2200 นางสาววนัฐลฎา  มีพันธ์ ม.5/9 14 ห้องสมุด
2201 นายภัคธร  มาตรักษ์ ม.5/9 2 คณะกรรมการนักเรียน
2202 นายภูริพัฒน์  พังทุย ม.5/9 3 Doodle Art
2203 นายภูวฤทธิ์  อาจผักปัง ม.5/9 4 เพื่อนที่ปรึกษา
2204 นางสาวจิรติ  วันดี ม.5/9 15 Doodle Art
2205 นางสาวมัลลิกา  จันทร ม.5/9 16 พลังงานแสนรู้
2206 นางสาวศุภรัตน์  เต้จั้น ม.5/9 17 คณะกรรมการนักเรียน
2207 นางสาวสุรัสวดี  ธานี ม.5/9 18 พลังงานแสนรู้
2208 นางสาวอารียา  อุตมะรูป ม.5/9 19 พลังงานแสนรู้
2209 นางสาวอาลิชา  นักนวล ม.5/9 20 Funny Movie Club
2210 นางสาวอุมาภรณ์  สิทธิสาร ม.5/9 21 Chinese
2211 นายภากร  บัวไข ม.5/9 5 นักศึกษาวิชาทหาร
2212 นางสาวณัฐธยาน์  แก้วน๊ะ ม.5/9 22 ต่ออักษรไทยคำคม
2213 นางสาวนิติมา  ผาภู ม.5/9 23 แกะสลักกระจก
2214 นางสาวรัตนพร  บุตรวงษ์ ม.5/9 24 สิ่งประดิษจากกระดาษและริบบิ้น
2215 นางสาวเรวดี  เกตุค้อ ม.5/9 25 ต่ออักษรไทยคำคม
2216 นางสาวศิรภัสสร  ศิริแก้ว ม.5/9 26 ต่ออักษรไทยคำคม
2217 นายทีปกรบดินทร์  อินทะสร้อย ม.5/9 6 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
2218 นางสาวงามพิศ  สีสันทา ม.5/9 27 วงโยวาทิต1
2219 นางสาวณัฐชา  สารพินิจ ม.5/9 28 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2220 นางสาวภัทรธิดา  ต้นกันยา ม.5/9 29 Funny Movie Club
2221 นางสาวอาริสา  อ่อนอินทร์ ม.5/9 30 ต่ออักษรไทยคำคม
2222 นางสาวปราถนา  วอแพง ม.5/9 31 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2223 นางสาวเจรัญยา  บุษราคัม ม.5/9 32 เพื่อนที่ปรึกษา
2224 นางสาวนิศากร  บุญหนัก ม.5/9 33 เพื่อนที่ปรึกษา
2225 นางสาวหทัยรัตน์  จุฬารมย์ ม.5/9 34 พลังงานแสนรู้
2226 นายอมรเทพ  สินธพ ม.5/9 7 นักศึกษาวิชาทหาร
2227 นางสาวไพลิน  สมวงค์ษา ม.5/9 35 เพื่อนที่ปรึกษา
2228 นางสาวอลิชา  รัตพลที ม.5/9 36 เพื่อนที่ปรึกษา
2229 นายกนกพัฒน์  หาหนองหว้า ม.5/9 8 Amath
2230 นายจิตพัฒน์  ศรีวงษ์ชัย ม.5/9 9 Amath
2231 นายธีรยุทธ  ทิพย์ตำแย ม.5/9 10 Doodle Art
2232 นายวิทยา  โคตรแดง ม.5/9 11 รักษ์ไม้สวย
2233 นางสาวกมลลักษณ์  นามแสง ม.5/9 37 คณะกรรมการนักเรียน
2234 นางสาวชนานันท์  พูนไธสง ม.5/9 38 Funny Movie Club
2235 นางสาวอนุธิดา  ปักเหนือ ม.5/9 39 หมากรุกไทย
2236 นางสาวปาริฉัตร  วงษ์พิพัฒน์ ม.6/1 6 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2237 นายสิทธิพร  พุทธสอน ม.6/1 1 หนังสั้น
2238 นางสาวชุติมา  ทุมประกอน ม.6/1 7 นวัตกรรมและภูมิปัญญา
2239 นางสาวเปมิกา  จันทร์สะอาด ม.6/1 8 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
2240 นางสาวโสรยา  อินทิแสน ม.6/1 9 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
2241 นายจักรพันธ์  แข็งขัน ม.6/1 2 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
2242 นายธนวัฒน์  อำพระรัตน์ ม.6/1 3 การถ่ายภาพ
2243 นางสาวจิตรัดดา  ไถวเลิศ ม.6/1 10 สนุกสนานกับภาษาไทย
2244 นางสาวนิธิยา  แน่นอุดร ม.6/1 11 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
2245 นางสาวสุกัลญา  สิทธิศร ม.6/1 12 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
2246 นางสาวสุพัตรา  ยศธสาร ม.6/1 13 Chinese
2247 นายพุฒิพงศ์  ศรีรักษ์ ม.6/1 4 Chinese
2248 นางสาวนภัสกร  เชนชาญ ม.6/1 14 เที่ยวทั่วไทย
2249 นางสาวสมฤทัย  แก้วสมบัติ ม.6/1 15 รักษาดินแดน
2250 นายพันธวัธน์  โสดา ม.6/1 5 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2251 นางสาวปิยะมล  คำโมง ม.6/1 16 หนังสั้น
2252 นางสาวสุจิรา  หงษ์สิงห์ทอง ม.6/1 17 Chinese
2253 นางสาวอริศรา  บุดดีมี ม.6/1 18 หนังสั้น
2254 นางสาวธิดารัตน์  สิงห์เหิน ม.6/1 19 หนังสั้น
2255 นางสาวรัตติยากรณ์  เครื่องตรงจิตร ม.6/1 20 Chinese
2256 นางสาววนิดา  ชุมแวงวาปี ม.6/1 21 Chinese
2257 นางสาวสุดารัตน์  ป่องเต่า ม.6/1 22 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
2258 นายกิตติศักดิ์  กาสี ม.6/10 1 รักษาดินแดน
2259 นายกุลนันท์  เนื่องมัจฉา ม.6/10 2 ฟิสิกส์
2260 นายธนพล  คำเหลา ม.6/10 3 ดนตรีพื้นเมือง
2261 นายธนรัชฏ์  นาหนองตูม ม.6/10 4 พิชิต O-net คณิตศาสตร์
2262 นายนิรันดร์  เวียงอินทร์ ม.6/10 5 ฟิสิกส์
2263 นายอนิรุธ  โคตะมะ ม.6/10 6 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2264 นายอริชญ์  ดวงมาลา ม.6/10 7 คณิตศาสตร์ (คิดเลขเร็ว)
2265 นางสาวจณิสตา  จริยไพบูลย์ ม.6/10 11 คณิตศาสตร์ (คิดเลขเร็ว)
2266 นางสาวชลิตา  ศรีพุทธา ม.6/10 12 พิชิต O-net คณิตศาสตร์
2267 นางสาวธัญยพร  วิเศษวุฒิ ม.6/10 13 ชีววิทยาเพื่อชีวิต
2268 นางสาวบุษราคัม  ผิวเพชร ม.6/10 14 ชีววิทยาเพื่อชีวิต
2269 นางสาวพรทิพา  ดวงพรม ม.6/10 15 ชีววิทยาเพื่อชีวิต
2270 นางสาวพรรณภษา  กอมาตย์ ม.6/10 16 ชีววิทยาเพื่อชีวิต
2271 นางสาวมินธิตา  พรมสีแก้ว ม.6/10 17 ชีววิทยาเพื่อชีวิต
2272 นางสาวอภิรญา  เหมาะราศรี ม.6/10 18 คณิตศาสตร์ (คิดเลขเร็ว)
2273 นายจิตติภูมิ  ภูมิประเสริฐ ม.6/10 8 คณิตศาสตร์ (คิดเลขเร็ว)
2274 นางสาวชนิกานต์  เฉิดรัศมี ม.6/10 19 ชีววิทยาเพื่อชีวิต
2275 นางสาวชลธิชา  สะสม ม.6/10 20 นวัตกรรมและภูมิปัญญา
2276 นางสาวณภัทร  รัตนา ม.6/10 21 คณิตศาสตร์ (คิดเลขเร็ว)
2277 นางสาวเบญญทิพย์  โนนทิง ม.6/10 22 ชีววิทยาเพื่อชีวิต
2278 นางสาวปาล์มวดี  แวะศรีภา ม.6/10 23 คณิตศาสตร์ (คิดเลขเร็ว)
2279 นางสาวพัชรินทร์  กงลา ม.6/10 24 คณิตศาสตร์ (คิดเลขเร็ว)
2280 นางสาววิจิตรา  แก้วจันทา ม.6/10 25 คณิตศาสตร์ (คิดเลขเร็ว)
2281 นางสาวกานต์พิชชา  แพนทิพย์ ม.6/10 26 Funny Movie Club
2282 นางสาวช่อผกา  แก้วนา ม.6/10 27 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2283 นางสาวนริศรา  โชติสุวรรณ์ ม.6/10 28 Funny Movie Club
2284 นางสาวปาริชาติ  อำมา ม.6/10 29 คณิตศาสตร์ (คิดเลขเร็ว)
2285 นายกิตติกวิน  บุพผา ม.6/10 9 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2286 นายพรพิทักษ์  นามสีสุข ม.6/10 10 คณิตศาสตร์ (คิดเลขเร็ว)
2287 นางสาวปาริชาต  ประโภชนัง ม.6/10 30 คณิตศาสตร์ (คิดเลขเร็ว)
2288 นางสาวปุณยวีร์  สารกุล ม.6/10 31 ชีววิทยาเพื่อชีวิต
2289 นางสาวหฤทัย  ชัยชาญ ม.6/10 32 พิชิต O-net คณิตศาสตร์
2290 นางสาวสรุดา  วิลัยกูล ม.6/10 33 ชีววิทยาเพื่อชีวิต
2291 นายเนติธร  พรมบาง ม.6/2 1 กองถ่ายภาพยนตร์สั้นสังคมศึกษา
2292 นายภัทรนันท์  ทองป้อง ม.6/2 2 นักศึกษาวิชาทหาร
2293 นางสาวธนพร  สมบัติทอง ม.6/2 9 เพื่อนที่ปรึกษา
2294 นางสาวธิติธิดา  จันทร์เกิ้น ม.6/2 10 เพื่อนที่ปรึกษา
2295 นางสาวณัฐรุจา  เนื้อไม้หอม ม.6/2 11 Funny movies club
2296 นางสาววัชราภรณ์  สอนออน ม.6/2 12 เลี้ยงปลาสวยงาม
2297 นายดารากร  ประวัติ ม.6/2 3 ชุมนุมตัดผม
2298 นางสาวกิตติยาภรณ์  ประไวย์ ม.6/2 13 เพื่อนที่ปรึกษา
2299 นางสาวชโลธร  ขิมเกาะ ม.6/2 14 เพื่อนที่ปรึกษา
2300 นางสาวญาณพัฒน์  เหล่าศรีชัย ม.6/2 15 ชุมนุมนาฏศิลป์
2301 นางสาวกานต์นภัส  เค้าโนนกอก ม.6/2 16 ลาวศึกษา
2302 นางสาวกุสุมา  แสงราชา ม.6/2 17 เลี้ยงปลาสวยงาม
2303 นางสาวศลิษา  วงษ์ธานี ม.6/2 18 ห้องสมุด
2304 นางสาวสุกัญญา  อ่อนสุด ม.6/2 19 ชุมนุมเกษตรประยุกต์
2305 นายนันทวุธ  เพียโถน ม.6/2 4 วงโยฯ2
2306 นายธีเดช  อุตตรนคร ม.6/2 5 นักศึกษาวิชาทหาร
2307 นางสาวคุณัญญา  เพชรประกอบ ม.6/2 20 เลี้ยงปลาสวยงาม
2308 นางสาวนราพร  ชาฮาด ม.6/2 21 ชุมนุมเกษตรประยุกต์
2309 นางสาวลักษิกา  สิงห์เหิน ม.6/2 22 เลี้ยงปลาสวยงาม
2310 นางสาวปฐมาวดี  รัตน์ธรรม ม.6/2 23 เลี้ยงปลาสวยงาม
2311 นายธนวัฒน์  ประโสทะนัง ม.6/2 6 นักศึกษาวิชาทหาร
2312 นางสาวชนิกุล  เอกพันธ์ ม.6/2 24 ลาวศึกษา
2313 นายไพฑูรย์  สิงห์ท่าเมือง ม.6/2 7 นักศึกษาวิชาทหาร
2314 นายวีระทักษ์  สันโดด ม.6/2 8 นักศึกษาวิชาทหาร
2315 นางสาวจันทิมา  ภูกองไชย ม.6/2 25 ลาวศึกษา
2316 นางสาวนริศรา  รัตนปัญญา ม.6/2 26 เพื่อนที่ปรึกษา
2317 นางสาววรรณวิสา  พรมโคตร ม.6/2 27 ชุมนุมเกษตรประยุกต์
2318 นางสาวสุธาทิพย์  ทิพกนก ม.6/2 28 ลาวศึกษา
2319 นายภูริพัฒน์  อภิรัตนวงศ์ ม.6/3 1 English for Tour Guides
2320 นางสาวณัฐพร  ดวงโนแสน ม.6/3 7 Funny movies club
2321 นายจตุโชค  ตระกูลศรี ม.6/3 2 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2322 นางสาวพรธิตา  สำราญวงค์ ม.6/3 8 ดนตรีสากล2
2323 นางสาวบัณฑิตา  ชีวเสริมสุข ม.6/3 9 ธนาคารโรงเรียน
2324 นางสาวรัตนาพร  ตติบวรชัย ม.6/3 10 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2325 นางสาวอนัญญา  ดรพระยา ม.6/3 11 ธนาคารโรงเรียน
2326 นางสาวสมปรียา  มีพร้อม ม.6/3 12 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2327 นางสาวสุทธิกาญจน์  ชุมแวงวาปี ม.6/3 13 การถ่ายภาพ
2328 นางสาวกมลวรรณ  ปานนี้ ม.6/3 14 ธนาคารโรงเรียน
2329 นายธนัญชัย  แจ้งสว่าง ม.6/3 3 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2330 นายขจรเดช  วงศ์ใหญ่ ม.6/3 4 English for Tour Guides
2331 นายจิตติศักดิ์  ไสยันต์ ม.6/3 5 หมากรุกไทย
2332 นายธนาดล  ด้วงปัญญา ม.6/3 6 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2333 นางสาวกนกทิพย์  บุญพูล ม.6/3 15 Funny movies club
2334 นางสาววนิดา  สีหาบง ม.6/3 16 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2335 นางสาวสุจิรา  ดวงบุบผา ม.6/3 17 ธนาคารโรงเรียน
2336 นางสาวอาร์คเนส  น้อยบัง ม.6/3 18 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2337 นางสาวอาภาพร  โพธิ์หล้า ม.6/3 19 ธนาคารโรงเรียน
2338 นางสาวจุฑาทิพย์  สินเดช ม.6/3 20 Funny movies club
2339 นายณัฐวัฒน์  มิโค ม.6/4 1 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2340 นายนนทวัฒน์  ใบลาศ ม.6/4 2 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2341 นายณรงค์ศักดิ์  หลาบหนองแสง ม.6/4 3 YouTuber
2342 นายชาญวิทย์  หลานวงศ์ ม.6/4 4 รักษาดินแดน
2343 นายธนวุธ  ทองแดง ม.6/4 5 นักศึกษาวิชาทหาร
2344 นายปริยากร  ตาลสถิตย์ ม.6/4 6 นักศึกษาวิชาทหาร
2345 นางสาวกัลยา  วงษ์ชัยยา ม.6/4 27 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2346 นางสาวทิพย์อนงค์  มะพันธุ์ ม.6/4 28 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2347 นายชลพินทุ์  ตรีศาสตร์ ม.6/4 7 นักศึกษาวิชาทหาร
2348 นายทิวากร  ทองดีเขียว ม.6/4 8 นักศึกษาวิชาทหาร
2349 นายนันทวัน  หล้ามูล ม.6/4 9 กองถ่ายภาพยนตร์สั้นสังคมศึกษา
2350 นายวรฉัตร  อรรคนิมาตร ม.6/4 10 หมากรุกไทย
2351 นายอัครวิชญ์  พบวงษา ม.6/4 11 นักศึกษาวิชาทหาร
2352 นายธนากร  พินโยพัน ม.6/4 12 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2353 นายพีระพงษ์  ปุนจันตัง ม.6/4 13 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2354 นายวิทธิยา  แก้วหาญ ม.6/4 14 กองถ่ายภาพยนตร์สั้นสังคมศึกษา
2355 นายวีรพล  บุรี ม.6/4 15 YouTuber
2356 นางสาวอารยา  แพงพิพัฒน์ ม.6/4 29 กองถ่ายภาพยนตร์สั้นสังคมศึกษา
2357 นายณัฐวุฒิ  คำยา ม.6/4 16 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2358 นายภัทระ  ประสุนิงค์ ม.6/4 17 นักศึกษาวิชาทหาร
2359 นายธารา  แขนสันเทียะ ม.6/4 18 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2360 นายเกียรติภูมิ  ถาเกตุษี ม.6/4 19 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2361 นายชัยธวัช  บุญตา ม.6/4 20 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2362 นายปรัชญา  บุราณชา ม.6/4 21 นักศึกษาวิชาทหาร
2363 นางสาวกนกวรรณ  ปานนี้ ม.6/4 30 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2364 นางสาวอิสริยาพร  คำสอน ม.6/4 31 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2365 นายเทวราช  วงคำจันทร์ ม.6/4 22 หมากรุกไทย
2366 นายชนัตพงศ์  แก้วบ้านเหล่า ม.6/4 23 กองถ่ายภาพยนตร์สั้นสังคมศึกษา
2367 นายธนดล  ประดิษฐ ม.6/4 24 YouTuber
2368 นายนวพล  ผ่านไชย ม.6/4 25 นักศึกษาวิชาทหาร
2369 นายอภิชัย  ทินจอง ม.6/4 26 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
2370 นางสาววีรนัท  เกตคลื้น ม.6/4 32 กองถ่ายภาพยนตร์สั้นสังคมศึกษา
2371 นางสาววรรณภา  พบวงษา ม.6/5 9 การถ่ายภาพ
2372 นางสาวพิชาพร  เพ็งวงษา ม.6/5 10 สนุกคิดกับสิทยาศาสตร์
2373 นางสาวฟ้าใส  พลจันทึก ม.6/5 11 การถ่ายภาพ
2374 นายเรืองจิตต์  ชำนาญบึงแก ม.6/5 1 หมากรุกไทย
2375 นางสาวนิตยา  ผิวแดง ม.6/5 12 สนุกคิดกับสิทยาศาสตร์
2376 นางสาวอภิศรา  ดวงแก้ว ม.6/5 13 English around you
2377 นายธนากร  ไทยวังชัย ม.6/5 2 ชุมนุมเปตอง
2378 นายวีรภัทร  สุโคตร ม.6/5 3 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2379 นางสาวนภาพร  ชื่นโรจน์ ม.6/5 14 สเก็ตบอร์ด
2380 นางสาวอรัญญา  พิมพ์ดา ม.6/5 15 สนุกคิดกับสิทยาศาสตร์
2381 นายเทพประสิทธิ์  ดวงโนแสน ม.6/5 4 ชุมนุมตัดผม
2382 นางสาวณัฐธิดา  สีพรมติ่ง ม.6/5 16 สนุกคิดกับสิทยาศาสตร์
2383 นางสาวผกามาศ  พรหมบุญมี ม.6/5 17 สนุกคิดกับสิทยาศาสตร์
2384 นางสาวเมธาวินี  ศรีคำม่วม ม.6/5 18 สนุกคิดกับสิทยาศาสตร์
2385 นางสาวศศิธร  จันทร์พิทักษ์ ม.6/5 19 สนุกคิดกับสิทยาศาสตร์
2386 นางสาวกฤติมาภรณ์  วันหล่อม ม.6/5 20 สนุกคิดกับสิทยาศาสตร์
2387 นางสาวประภาวรรณ  ดวงจันทร์ ม.6/5 21 รักษ์โลกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2388 นางสาววัลย์สุภา  จังพล ม.6/5 22 รักโลกเเละสิ่งแวดล้อม
2389 นายพิพัฒนพงษ์  เบ้าบัวเงิน ม.6/5 5 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2390 นายสุทธิพงษ์  ใจดี ม.6/5 6 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2391 นายอดิศักดิ์  วันริโก ม.6/5 7 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2392 นางสาวกัญญา  อนันตคุณากร ม.6/5 23 สนุกคิดกับสิทยาศาสตร์
2393 นางสาวกิตติยากรณ์  อุ่นไธสง ม.6/5 24 การถ่ายภาพ
2394 นางสาวธิดารัตน์  โยธะพล ม.6/5 25 สนุกคิดกับสิทยาศาสตร์
2395 นายเฉลิมพล  ศรีนนเคน ม.6/5 8 สนุกคิดกับสิทยาศาสตร์
2396 นางสาวณัฐนันท์  แสนบุดดา ม.6/5 26 สนุกคิดกับสิทยาศาสตร์
2397 นางสาวนริศรา  โคตรดง ม.6/5 27 สนุกคิดกับสิทยาศาสตร์
2398 นางสาวจิราพร  ดอนแสง ม.6/5 28 สนุกคิดกับสิทยาศาสตร์
2399 นางสาวฎรินรัตน์  ศรีคำม่วม ม.6/5 29 สนุกคิดกับสิทยาศาสตร์
2400 นางสาวฐริการ์  ใจบุญ ม.6/5 30 ลาวศึกษา
2401 นางสาวนรินทร์ทิพย์  ฤชาคำ ม.6/5 31 การจัดสวนในภาชนะ
2402 นางสาวพัชรินทร์  สิมมา ม.6/5 32 สนุกคิดกับสิทยาศาสตร์
2403 นางสาวรุจิรา  นาสน ม.6/5 33 สนุกคิดกับสิทยาศาสตร์
2404 นางสาวสกุลรัตน์  สัพโส ม.6/5 34 การถ่ายภาพ
2405 นางสาวณริศรา  สมบึงกลาง ม.6/6 11 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2406 นางสาวนวพร  งามดี ม.6/6 12 นักเคมีรุ่นเยาว์
2407 นายภาณุพงศ์  คำลิตร ม.6/6 1 ประดิษฐ์ของใช้งานบ้าน
2408 นางสาวชัชลักษณ์  คำสุข ม.6/6 13 นักเคมีรุ่นเยาว์
2409 นางสาวพัชรพร  เลขนอก ม.6/6 14 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2410 นางสาวศุภธิฏา  ปานนี้ ม.6/6 15 English around you
2411 นางสาวปทิตตา  คณะวาปี ม.6/6 16 คหกรรม
2412 นางสาวสิริสกุล  คำวงษา ม.6/6 17 คหกรรม
2413 นางสาวอักษรจิตร  มารมย์ ม.6/6 18 นักเคมีรุ่นเยาว์
2414 นางสาวจริยา  ทองศรี ม.6/6 19 คหกรรม
2415 นางสาวชลธิชา  ทองเกิ้น ม.6/6 20 นักเคมีรุ่นเยาว์
2416 นางสาวพัชราภรณ์  พรมแพน ม.6/6 21 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2417 นางสาวรัตติยา  กงแก้ว ม.6/6 22 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2418 นางสาวสุพรรณษา  แสนจินดา ม.6/6 23 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2419 นางสาวอาริษา  พังทุย ม.6/6 24 นักเคมีรุ่นเยาว์
2420 นายชิษณุพงศ์  วงษ์สุวรรณ ม.6/6 2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2421 นายธนพล  พลพงษ์ ม.6/6 3 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2422 นายธีรภัทร  สุนสุข ม.6/6 4 นักศึกษาวิชาทหาร
2423 นายรพีภัทร  ชัยทอง ม.6/6 5 NPS E-SPORT
2424 นายวิทยา  ตู้พิมาย ม.6/6 6 ห้องสมุด
2425 นางสาวจันทิมา  ทุมพันธ์ ม.6/6 25 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2426 นางสาวทิพยรัตน์  นามรักษา ม.6/6 26 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2427 นางสาวปนัดดา  ถาช้าง ม.6/6 27 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2428 นางสาวอภิภาวดี  สมมาตย์ ม.6/6 28 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2429 นายธีรเดช  วงบัว ม.6/6 7 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2430 นางสาวสุภาพร  เต้จั้น ม.6/6 29 คหกรรม
2431 นายกฤษฎา  ใจแสง ม.6/6 8 สิ่งประดิษจากกระดาษและริบบิ้น
2432 นางสาวจินตนา  มีผล ม.6/6 30 สนุกคิดกับสิทยาศาสตร์
2433 นางสาววรรณณิษา  วงษ์เส ม.6/6 31 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2434 นางสาวธาราทิพย์  โขงโกบ ม.6/6 32 คหกรรม
2435 นางสาวสินีนาฏ  โตทองใบ ม.6/6 33 นักเคมีรุ่นเยาว์
2436 นายดนัย  เนื่องมัจฉา ม.6/6 9 NPS E-SPORT
2437 นายปิยะพล  สมปัญญา ม.6/6 10 พลังงานแสนรู้
2438 นางสาวอินทิรา  สีหาบง ม.6/6 34 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2439 นางสาวธัญญลักษณ์  จำปาหลู่ ม.6/6 35 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2440 นายธนกฤต  พูลล้น ม.6/7 1 นักศึกษาวิชาทหาร
2441 นายอติกานต์  บุษราคัม ม.6/7 2 นักศึกษาวิชาทหาร
2442 นางสาวขนิษฐา  พูลผล ม.6/7 12 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2443 นางสาวพิยดา  กันยามา ม.6/7 13 สหกรณ์
2444 นางสาวอริษา  บุญรักษา ม.6/7 14 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2445 นางสาวชนนิกานต์  ทวีศักดิ์ ม.6/7 15 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2446 นางสาวอนุสรา  อดทน ม.6/7 16 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2447 นางสาวณัชชา  ตรีกุล ม.6/7 17 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2448 นางสาวสุชัญญา  ภูสิลิตร์ ม.6/7 18 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2449 นางสาวสุภธิดา  วงษ์รินยอง ม.6/7 19 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2450 นางสาวอภิญญา  คำสิงห์ ม.6/7 20 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2451 นางสาวอารดา  แสนหาสิ่ว ม.6/7 21 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2452 นางสาวปดิวรัดา  พลเยี่ยม ม.6/7 22 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2453 นายกัญจน์ชัย  ตาลสถิตย์ ม.6/7 3 รักษาดินแดน
2454 นายณัฐนนท์  ทองเหลา ม.6/7 4 ชุมนุมตัดผม
2455 นายธรรศธัญ  มานาดี ม.6/7 5 นักศึกษาวิชาทหาร
2456 นายพีรพล  พิมพ์ศรีโคตร ม.6/7 6 เพื่อนที่ปรึกษา
2457 นางสาววัชราภรณ์  สีลาขวา ม.6/7 23 เพื่อนที่ปรึกษา
2458 นางสาววิภารัตน์  พลเคน ม.6/7 24 เพื่อนที่ปรึกษา
2459 นางสาวศกูลกร  วัฒเวียงคำ ม.6/7 25 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2460 นายอินธิจักร  แข็งขัน ม.6/7 7 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2461 นางสาวกาญจนา  ชาวหมู่ ม.6/7 26 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2462 นางสาวหยาดพิรุณ  อรรคฮาตสี ม.6/7 27 นักเคมีรุ่นเยาว์
2463 นางสาวอภิญญา  ทิพย์อาสน์ ม.6/7 28 นักเคมีรุ่นเยาว์
2464 นายคมกริด  คมขำ ม.6/7 8 นักศึกษาวิชาทหาร
2465 นายคมกฤษ  สาลีสิงห์ ม.6/7 9 รักษาดินแดน
2466 นางสาวจรัสพร  ประเสริฐสังข์ ม.6/7 29 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2467 นางสาวนันทิชา  มอบนรินทร์ ม.6/7 30 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2468 นางสาวพัชรีพร  ถูกจิตร ม.6/7 31 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2469 นางสาวมนัสนันท์  สุดาทิพย์ ม.6/7 32 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2470 นางสาวศศิณา  มีศิริ ม.6/7 33 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2471 นางสาวคำภีรพรรณ  จันทรา ม.6/7 34 คณิตคิดสนุก
2472 นางสาวอลิฌา  ธรรมบุตร ม.6/7 35 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2473 นายนฤเบศ  วังหัวนา ม.6/7 10 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2474 นายอนุวัฒน์  คำพานาง ม.6/7 11 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2475 นางสาวกชพร  สุขดี ม.6/7 36 คณิตคิดสนุก
2476 นางสาวมัตตัญญุตา  อภัยพลชาญ ม.6/7 37 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2477 นางสาวลักษิกา  บุญยั่งยืน ม.6/7 38 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2478 นางสาวชุติมา  ดงใหญ่ ม.6/8 11 ชุมนุมเปตอง
2479 นางสาวนฤมล  มงคลฉัตร ม.6/8 12 ชุมนุมเปตอง
2480 นางสาวรวีวรรณ  แก้วกองเงิน ม.6/8 13 หมากรุกไทย
2481 นางสาวแพรพลอย  คำนะ ม.6/8 14 หมากรุกไทย
2482 นางสาวศิรินทร์รัตน์  สีคงเพชร ม.6/8 15 ชุมนุมเปตอง
2483 นายธนากร  บึงสพาน ม.6/8 1 หมากรุกไทย
2484 นางสาวณัฏฐ์กฤตา  แก้วดอนหัน ม.6/8 16 ชุมนุมนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์
2485 นางสาวพันพษา  แก้วบุญเรือง ม.6/8 17 หมากรุกไทย
2486 นางสาวสมหญิง  งามวงศ์ ม.6/8 18 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2487 นางสาวกัญญารัตน์  จันทร ม.6/8 19 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2488 นางสาวภัคธีมา  ปานนี้ ม.6/8 20 English around you
2489 นางสาวรษิตา  นิราราช ม.6/8 21 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2490 นายอภิเชษฐ์  แป้นสุขา ม.6/8 2 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2491 นางสาวภัชฎาพร  คำมะวัน ม.6/8 22 ติวเคมี ม.ปลาย
2492 นางสาวสโรชา  ใสสะรัง ม.6/8 23 พลังงานแสนรู้
2493 นางสาวสุธิตา  แสงหิรัญ ม.6/8 24 หมากรุกไทย
2494 นางสาวภิญญาพัชญ์  เสนาภักดิ์ ม.6/8 25 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2495 นายเจษฎา  แก่นหามูล ม.6/8 3 NPS E-SPORT
2496 นายชานันท์  ขุนสทอน ม.6/8 4 NPS E-SPORT
2497 นางสาวเกษณี  สิงข้อ ม.6/8 26 ติวเคมี ม.ปลาย
2498 นางสาวณัฐนิชา  วิชาเงิน ม.6/8 27 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2499 นางสาวธันย์ชนก  นันโมง ม.6/8 28 ติวเคมี ม.ปลาย
2500 นางสาวปาริชาติ  กาจุ๊ด ม.6/8 29 ติวเคมี ม.ปลาย
2501 นางสาวพรนิภา  เทพบุญวิทย์ ม.6/8 30 ติวเคมี ม.ปลาย
2502 นางสาวอลิศรา  ทำท่าก้อ ม.6/8 31 ติวเคมี ม.ปลาย
2503 นายนิธิวัฒน์  รัตนพลที ม.6/8 5 NPS E-SPORT
2504 นายภูริพัฒน์  ภูแป้ง ม.6/8 6 ชุมนุมตัดผม
2505 นางสาวบุษบา  ศรีลาโท ม.6/8 32 หมากรุกไทย
2506 นางสาวพัชราภา  มีผล ม.6/8 33 ติวเคมี ม.ปลาย
2507 นายชิษณุพงศ์  ฤชาคำ ม.6/8 7 หมากรุกไทย
2508 นางสาวสุกัญญา  ไฮดำ ม.6/8 34 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2509 นายปฏิภาณ  สาพิมราช ม.6/8 8 นักศึกษาวิชาทหาร
2510 นายธีรวัฒน์  ประเสริฐสังข์ ม.6/8 9 หมากรุกไทย
2511 นางสาวศิริกัญญา  สุญธงศิริ ม.6/8 35 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2512 นางสาวดวงนภา  สีดานุย ม.6/8 36 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2513 นางสาวพัชราพร  พิมพิสาร ม.6/8 37 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2514 นางสาววราภรณ์  พลเสนา ม.6/8 38 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2515 นายสรวิชญ์  ทันหา ม.6/8 10 ฟุตซอล
2516 นางสาวปณิตา  อามาตย์สมบัติ ม.6/9 7 เพื่อนที่ปรึกษา
2517 นายชญานนท์  พรจันท้าว ม.6/9 1 รักษาดินแดน
2518 นายธนากร  แสนเหลา ม.6/9 2 เพื่อนที่ปรึกษา
2519 นายสุทธิพงศ์  วงค์โพธิ์สาร ม.6/9 3 คณิตคิดสนุก
2520 นางสาวจิตรกัญญา  คำนาค ม.6/9 8 คณิตคิดสนุก
2521 นางสาวณัฐนันท์  จรรยาสวัสดิ์ ม.6/9 9 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2522 นางสาวนงนภัส  ชนไพโรจน์ ม.6/9 10 เพื่อนที่ปรึกษา
2523 นางสาวพรพิมล  บุตรพันธ์ ม.6/9 11 หนังสือเล่มเล็ก
2524 นางสาวพัชรี  ชำนาญบึงแก ม.6/9 12 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2525 นางสาวพิยดา  โพธิเศษ ม.6/9 13 เพื่อนที่ปรึกษา
2526 นางสาวศิขรินทร์ธาร  ธงอาษา ม.6/9 14 พลศึกษา
2527 นางสาวสุภาภรณ์  สิงวิสุทธิ์ ม.6/9 15 เพื่อนที่ปรึกษา
2528 นางสาวสุภาวดี  สาระสิทธิ์ ม.6/9 16 เพื่อนที่ปรึกษา
2529 นางสาวอมรรัตน์  ดอนวิชา ม.6/9 17 เพื่อนที่ปรึกษา
2530 นายภูวดล  คำสุข ม.6/9 4 นักศึกษาวิชาทหาร
2531 นางสาวณัฐพร  กิจทรัพย์ ม.6/9 18 หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว
2532 นางสาวนครรัตน์  แปยอ ม.6/9 19 ชุมนุมเกษตรประยุกต์
2533 นางสาวธารมิกา  วิเศษลา ม.6/9 20 ชุมนุมเกษตรประยุกต์
2534 นางสาวปรัชญาวรรณ  ปานนี้ ม.6/9 21 English around you
2535 นางสาวศกลรัตน์  ประทุม ม.6/9 22 English around you
2536 นางสาวณิชยนันท์  เจียมใจ ม.6/9 23 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2537 นางสาวสุทธิดา  พรมเลา ม.6/9 24 เพื่อนที่ปรึกษา
2538 นายสุธีราช  สนขู่ ม.6/9 5 ซูโดกุ
2539 นายนฤเบศร์  แก้ววันทา ม.6/9 6 รักษาดินแดน
2540 นางสาวดวงณภา  คลังกลาง ม.6/9 25 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2541 นางสาวรุจิรา  บุญญายิ่ง ม.6/9 26 คณิตคิดสนุก
2542 นางสาวอาภาภัทร  ทรงพุทธ ม.6/9 27 คณิตคิดสนุก
2543 นางสาวชาลิสา  นามวิเศษ ม.6/9 28 ชุมนุมเกษตรประยุกต์
2544 นางสาวเปมิกา  พันขันตี ม.6/9 29 ชุมนุมเกษตรประยุกต์
2545 นางสาวภูมิรัตน์  ฤทธิ์ลือชัย ม.6/9 30 รักษาดินแดน
2546 นางสาวมณีรัตน์  ธรรมลา ม.6/9 31 เพื่อนที่ปรึกษา
2547 นางสาวสุพัตรา  เทพอินศร ม.6/9 32 ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพ
2548 นางสาวภัณฑิรา  พรมโสภา ม.6/9 33 รักษาดินแดน
2549 นางสาวอมรรัตน์  กุนอก ม.6/9 34 เพื่อนที่ปรึกษา
2550 นางสาวณัฐพร  บุญเกาะ ม.6/9 35 เพื่อนที่ปรึกษา
2551 นางสาวกุลศิริ  สรรพอาษา ม.6/9 36 คณิตคิดสนุก
2552 นางสาวพรชนก  ก๊กวิลัย ม.6/9 37 คณิตคิดสนุก
2553 นางสาวฐิติมา  รอดสลับ ม.6/9 38 คณิตศาสตร์ (คิดเลขเร็ว)


โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website