ชุมนุม คอมคิด

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องคอม4
ประเภท :  
คุณครูที่ปรึกษา :   นางสาวธิดารัตน์ ไชยโพธิ์คำ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0872256749
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   20
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1.พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน
2.เตรียมความพร้อมนักเรียนในกาคแข่งขันทักษะทางวิชาการ
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กชายกฤษณะ  พรมแก้ว ม.1/2 4 2022-06-13 12:55:40
2 เด็กหญิงจิตรทิพย์  ทองโคตร ม.1/2 23 2022-06-13 12:29:54
3 เด็กชายธนาพิพัฒน์  พลทะอินทร์ ม.1/5 7 2022-06-13 12:54:41
4 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เคลื่อนชนะ ม.1/6 8 2022-06-13 12:53:04
5 เด็กชายนครินทร์  แสงรูจีย์ ม.1/6 12 2022-06-13 12:55:08
6 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองสา ม.1/6 28 2022-06-13 12:36:41
7 เด็กหญิงบัณฑิตา  รัตนปัญญา ม.1/6 30 2022-06-13 12:36:03
8 เด็กหญิงชลนิชา  จักรมานนท์ ม.1/7 23 2022-06-13 12:31:43
9 เด็กหญิงโชติกานต์  คำหลอด ม.1/7 24 2022-06-13 12:31:39
10 เด็กหญิงณัฐธัญ  รักเทพ ม.1/7 27 2022-06-13 12:40:15
11 เด็กชายพัฒนพล  บุตรจันทร์ ม.1/8 9 2022-06-13 12:42:36
12 เด็กชายชยานันต์  เดชขันธ์ ม.1/12 1 2022-06-13 12:34:21
13 เด็กชายชัชพงศ์  กันยามิน ม.1/12 2 2022-06-13 12:39:34
14 เด็กชายศุภกร  รับพร ม.1/12 15 2022-06-13 12:36:09
15 เด็กชายอภินันต์  หงษ์ลายลม ม.1/12 17 2022-06-13 12:31:58
16 เด็กหญิงปภาวี  สาหาร ม.1/12 31 2022-06-13 12:37:46
17 เด็กหญิงวรัญญา  อามาตย์สมบัติ ม.1/12 37 2022-06-13 12:38:20
18 เด็กชายสุรชัย  นาคมาก ม.2/5 17 2022-06-13 12:34:11
19 เด็กหญิงศุภจิตรา  โยธะคง ม.2/5 40 2022-06-13 12:35:32
20 เด็กหญิงสุธาศินี  สินราช ม.2/6 38 2022-06-13 12:37:34โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website