ชุมนุม โครงงานวิทยาศาสตร์

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร 5
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   พัทจารี กำบุญมา
นรินทร์ ทรงอาจ
กาญจนา พงษ์ศรีหดุลชัย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0841426351
จำนวนที่รับ :   10
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   5
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1.เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
2.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
3.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเห็นคุณค่าของการใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงดาราวดี  ศรีทะรัง ม.1/11 26 2022-06-13 12:48:45
2 เด็กหญิงปาลินี  มิโค ม.1/11 28 2022-06-13 12:51:51
3 เด็กหญิงอภัสรา  ก๊กวิลัย ม.1/11 40 2022-06-13 12:50:32
4 นางสาวธัญพิชชา​  มะโฮงคำ​ ม.4/9 17 2022-06-13 12:17:04
5 นางสาวอารดา  กิ่มมณี ม.5/8 26 2022-06-17 10:14:30โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website