ชุมนุม ชุมนุมตัดผมชาย

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องตัดผมชาย ใต้ถุนอาคาร2
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   สมคิด หนองผือ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0843703812
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   20
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะอาชีพตัดผมชาย
2.สามารถนำทักษะที่ได้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กชายวรภัทร  สุนทรมิตร ม.2/5 14 2022-06-13 12:12:01
2 เด็กชายวุฒิพงษ์  พงศ์พันธ์ ม.2/5 15 2022-06-13 12:12:55
3 เด็กชายปราชญาวิทย์  คงษร ม.2/5 23 2022-06-13 12:15:15
4 เด็กหญิงชยุตรา  คิตโคตร ม.2/5 24 2022-06-13 12:17:29
5 เด็กหญิงสุรีพร  คำอ้อ ม.2/5 43 2022-06-13 12:13:07
6 เด็กชายณัฏฐกรณ์  คำอาษา ม.2/6 3 2022-06-13 12:10:06
7 เด็กชายรัชต  ปันจะชัย ม.2/6 14 2022-06-13 12:14:12
8 เด็กชายกิตติธาดา  ถาวร ม.2/6 18 2022-06-13 12:16:38
9 เด็กหญิงอภิญญา  พินโยพัน ม.2/6 43 2022-06-13 12:11:10
10 เด็กหญิงสุมิตรตรา  เเพงมา ม.2/9 41 2022-06-13 12:13:42
11 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รองหานาม ม.2/10 24 2022-06-13 12:14:36
12 เด็กหญิงพรนภา  ศรีลุน ม.2/10 36 2022-06-13 12:17:44
13 เด็กหญิงศศิลักษณา  พิรักษา ม.2/10 39 2022-06-13 12:11:30
14 เด็กหญิงฐิติพร  เเซ่ตั้ง ม.2/11 24 2022-06-13 12:15:11
15 เด็กหญิงพัชริดา  สิงอ่อน ม.2/11 36 2022-06-13 12:12:26
16 เด็กหญิงสุพัตรา  ภูบุญอ้วน ม.2/11 40 2022-06-13 12:15:30
17 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วนันเฮ้า ม.2/11 41 2022-06-13 12:18:00
18 เด็กหญิงอมลวรรณ  รักษา ม.2/11 43 2022-06-13 12:14:20
19 เด็กหญิงจิราพร  ประเสริฐ ม.2/12 21 2022-06-13 12:17:47
20 เด็กหญิงสิริพร  คุณพรม ม.2/12 37 2022-06-13 12:15:50โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website