ชุมนุม Food Science

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องเกษตรกรรม
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นางสาวเจนจิรา ศรีโนนยาง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0618694988
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   20
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1. นักเรียนได้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการประกอบอาหารไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2. นักเรียนนำประโยชน์จากหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการถนอมอาหาร
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนต้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงพรนภา  ชาพิมพ์ ม.1/1 21 2022-06-13 12:26:58
2 เด็กหญิงยุวดี  เนาว์แสง ม.1/1 30 2022-06-13 12:13:05
3 เด็กหญิงภัทราภา  หระพร้อม ม.1/2 38 2022-06-13 12:21:24
4 เด็กหญิงชิษณุพร  สุครีพ ม.1/3 28 2022-06-13 12:35:10
5 เด็กหญิงนภัสนันท์  บัลลังก์ ม.1/4 27 2022-06-13 12:37:48
6 เด็กหญิงอริศรา  สีลาอาจ ม.1/4 40 2022-06-13 12:23:32
7 เด็กชายปิยะวัฒน์  หินแก้ว ม.1/8 6 2022-06-13 12:31:18
8 เด็กหญิงนิตชนันต์  ก่ำเกี้ยง ม.1/12 27 2022-06-13 12:26:48
9 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ประเสริฐสังข์ ม.2/2 36 2022-06-13 12:26:45
10 เด็กหญิงณิชานันท์  อบมาลี ม.2/2 39 2022-06-13 12:25:17
11 เด็กชายสุรเชษฐ์  พินิจมนตรี ม.2/3 12 2022-06-13 12:17:08
12 เด็กชายชัยรัตน์  เชื้อสาร ม.2/6 2 2022-06-13 12:46:14
13 เด็กชายภัควัต  เเก้ววิเชียร ม.3/3 9 2022-06-13 12:41:07
14 เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีกันหา ม.3/4 26 2022-06-13 12:41:26
15 เด็กหญิงเกวลิน  แก้วคูณ ม.3/4 29 2022-06-13 12:40:24
16 เด็กหญิงปริศนา  โฉมสุภาพ ม.3/4 36 2022-06-13 12:39:35
17 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ไชยดา ม.3/4 42 2022-06-13 12:51:13
18 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญช่วย ม.3/4 43 2022-06-13 12:40:46
19 เด็กหญิงสุภมาศ  วรรณกุล ม.3/4 44 2022-06-13 12:39:28
20 เด็กชายกฤษดา  มหาพันธ์ ม.3/9 3 2022-06-14 08:13:24โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website