ชุมนุม : Food Science
ครูผู้สอน: นางสาวเจนจิรา ศรีโนนยาง
ที่ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่
1 เด็กหญิงพรนภา  ชาพิมพ์  1/1 21
2 เด็กหญิงยุวดี  เนาว์แสง  1/1 30
3 เด็กหญิงภัทราภา  หระพร้อม  1/2 38
4 เด็กหญิงชิษณุพร  สุครีพ  1/3 28
5 เด็กหญิงนภัสนันท์  บัลลังก์  1/4 27
6 เด็กหญิงอริศรา  สีลาอาจ  1/4 40
7 เด็กชายปิยะวัฒน์  หินแก้ว  1/8 6
8 เด็กหญิงนิตชนันต์  ก่ำเกี้ยง  1/12 27
9 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ประเสริฐสังข์  2/2 36
10 เด็กหญิงณิชานันท์  อบมาลี  2/2 39
11 เด็กชายสุรเชษฐ์  พินิจมนตรี  2/3 12
12 เด็กชายชัยรัตน์  เชื้อสาร  2/6 2
13 เด็กชายภัควัต  เเก้ววิเชียร  3/3 9
14 เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีกันหา  3/4 26
15 เด็กหญิงเกวลิน  แก้วคูณ  3/4 29
16 เด็กหญิงปริศนา  โฉมสุภาพ  3/4 36
17 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ไชยดา  3/4 42
18 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญช่วย  3/4 43
19 เด็กหญิงสุภมาศ  วรรณกุล  3/4 44
20 เด็กชายกฤษดา  มหาพันธ์  3/9 3