ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565
ที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
         

                                       
1   เด็กหญิงพรนภา  ชาพิมพ์ ม.1/1 21                                            
2   เด็กหญิงยุวดี  เนาว์แสง ม.1/1 30                                            
3   เด็กหญิงภัทราภา  หระพร้อม ม.1/2 38                                            
4   เด็กหญิงชิษณุพร  สุครีพ ม.1/3 28                                            
5   เด็กหญิงนภัสนันท์  บัลลังก์ ม.1/4 27                                            
6   เด็กหญิงอริศรา  สีลาอาจ ม.1/4 40                                            
7   เด็กชายปิยะวัฒน์  หินแก้ว ม.1/8 6                                            
8   เด็กหญิงนิตชนันต์  ก่ำเกี้ยง ม.1/12 27                                            
9   เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ประเสริฐสังข์ ม.2/2 36                                            
10   เด็กหญิงณิชานันท์  อบมาลี ม.2/2 39                                            
11   เด็กชายสุรเชษฐ์  พินิจมนตรี ม.2/3 12                                            
12   เด็กชายชัยรัตน์  เชื้อสาร ม.2/6 2                                            
13   เด็กชายภัควัต  เเก้ววิเชียร ม.3/3 9                                            
14   เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีกันหา ม.3/4 26                                            
15   เด็กหญิงเกวลิน  แก้วคูณ ม.3/4 29                                            
16   เด็กหญิงปริศนา  โฉมสุภาพ ม.3/4 36                                            
17   เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ไชยดา ม.3/4 42                                            
18   เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญช่วย ม.3/4 43                                            
19   เด็กหญิงสุภมาศ  วรรณกุล ม.3/4 44                                            
20   เด็กชายกฤษดา  มหาพันธ์ ม.3/9 3