ชุมนุม : การจัดสวนในภาชนะ
ครูผู้สอน: นางสาวฉัตรธิดา พูลทจิต
ที่ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่
1 เด็กหญิงชุติมน  พลเคน  2/2 30
2 เด็กหญิงขวัญฤดี  วงษ์ภูธร  2/2 43
3 เด็กหญิงนันท์นลิน  ศรีสุโคตร  2/3 19
4 เด็กหญิงศศิวิมล  คำมูลตรี  2/3 26
5 เด็กหญิงสิริพร  ต๊ะอูป  2/3 27
6 เด็กหญิงอ้อมขวัญ  ทองตัน  2/3 32
7 เด็กหญิงพัชราภา  อังโก๊ะ  2/3 36
8 เด็กหญิงชุติมา  โนนใหม่  2/3 43
9 เด็กหญิงศศิตา  บรรเทาทุกข์  2/4 42
10 เด็กหญิงญาณิศา  บัวจาร  2/7 22
11 เด็กหญิงปิยธิดา  ชาบัวน้อย  2/9 23
12 เด็กชายพงษ์วรมันต์  เมืองซอง  2/12 9
13 เด็กชายปัญญพัฒน์  นิลกิจ  3/2 6
14 เด็กหญิงกาญจน์ณัฏฐา  ดงเจริญ  3/2 38
15 นายคมกฤษณ์  เขียวหนู  4/2 1
16 นางสาวจิรภิญญา  ปัดภัย  4/2 29
17 นางสาวนวพร  ฤาชา  4/5 19
18 นางสาวญาตาวี  อุปารี  4/6 24
19 นางสาวพิมพ์มาดา  หล้าบาง  4/6 25
20 นางสาวพิมพ์ลภัส  พังทุย  4/6 26
21 นางสาวพิชญวดี  สนทอง  4/7 30
22 นางสาวเยาวลักษณ์  ปัดสีลาด  4/7 31
23 นางสาวศุภิสรา  พาจันทร์  4/7 32
24 นางสาวสุกัญญา  อนารัตน์  5/7 14
25 นางสาวไอซ์ลดา  แข็งขัน  5/7 15