ชุมนุม : สิ่งแวดล้อม
ครูผู้สอน: นางกาญดา วงศ์ภักดี
ที่ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่
1 เด็กชายกฤติพงศ์  กองมงคล  1/7 2
2 เด็กชายกฤษฎา  ดอนแสง  1/7 3
3 เด็กชายจักรภัทร  พลหาร  1/7 5
4 เด็กชายจิตกร  สืบวงษ์  1/7 7
5 เด็กชายนิธิกรณ์  สีผาย  1/7 13
6 เด็กชายภูดิศ  ไพราม  1/7 14
7 เด็กชายอภิรักษ์  สอนเสนา  1/7 18
8 เด็กชายอิทธิพล  โคกเมืองกลาง  1/7 19
9 เด็กหญิงนันทัชนก  มหาง้อ  1/9 26
10 เด็กหญิงพัทธนันท์  นระทัด  1/10 31
11 เด็กหญิงศศิประภา  แดงน้อย  1/10 34
12 เด็กหญิงศศิวิมล  ละม่อม  1/10 36
13 เด็กชายณัฏฐกานต์  เชตะวัน  1/11 5
14 เด็กหญิงจุรารัตน์  โคตรสุวรรณ  2/7 20
15 เด็กชายติณณภพ  อุตรหงษ์  2/12 7
16 เด็กชายอัครพนธ์  นามประสพ  2/12 18
17 เด็กชายกฤษธรณ์  ปิ่นละออ  3/3 1
18 เด็กชายคุณความดี  หาปัญนะ  3/3 3
19 เด็กชายชนันธร  ชาอินทร์  3/3 4