ชุมนุม : ห้องสมุด2
ครูผู้สอน: นางสาวจิราพรรณ สนทอง
ที่ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่
1 เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์น้อย  1/6 23
2 เด็กหญิงนันท์นภัส  ดอนแขอ้วน  1/6 29
3 เด็กหญิงธิดารัตน์  เที่ยงกินรี  1/7 29
4 เด็กหญิงสุรัติกานต์  วัดเวียงคำ  1/7 39
5 เด็กหญิงพลอยไพริน  ศรีพันธุ์  1/8 35
6 เด็กหญิงนันท์นภัส  มาตสีหา  2/1 21
7 เด็กหญิงพรพิชชา  จันทร์ทุม  2/1 27
8 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วสำราญ  2/2 5
9 เด็กหญิงณัฐชา  ภูตาโก  2/2 13
10 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชีกว้าง  2/2 18
11 เด็กหญิงชนันท์กานต์  วังทะพันธ์  2/3 35
12 เด็กชายธนากร  วงค์สมศรี  2/4 11
13 เด็กหญิงธีระนันท์  เดชนาควัฒนากุล  2/4 45
14 เด็กหญิงณัฐชุตา  คลังกลาง  2/7 26
15 เด็กหญิงพิชญาภา  เเข็งขัน  2/11 37
16 เด็กชายธีรเทพ  บุพศิริ  3/3 7
17 นายพรหมพัฒน์  บุษราคัม  4/3 1
18 นายธนวัฒน์  ค่อมสิงห์  4/5 2
19 นายสุตนันท์  แสนดี  4/5 3
20 นายธัญยธรณ์  ราชเสนา  5/10 2