ชุมนุม : ต่ออักษรไทยคำคม
ครูผู้สอน: นางสาวจุภาพรณ์ ชีกว้าง
ที่ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่
1 เด็กชายจิรภัทร  โสรัตน์  1/6 4
2 เด็กหญิงธนาภรณ์​  นร​ฤทธิ์​  1/6 27
3 เด็กชายอนุชิต  หงษ์สีทอง  1/9 18
4 เด็กชายธันวา  แสงสว่าง  2/9 11
5 เด็กชายปองภพ  รัตนปัญญา  2/9 15
6 เด็กชายภูธเนศ  สมมาตย์  2/9 16
7 เด็กชายธนรัช  มูลทา  2/11 12
8 เด็กหญิงกมลทิพย์  พลเยี่ยม  3/5 21
9 เด็กชายนที  ชุมพล  3/8 7
10 นางสาวนริศรา  จุฬารมย์  4/2 33
11 นางสาวกนกพร  โคตรพงษ์  4/3 35
12 นางสาวฐานิกา  ทองภู  4/3 37
13 นางสาวอริษา  มาตรคำมี  4/3 41
14 นางสาวภัทรวรรณ  โสโท  5/4 37
15 นางสาวนริศรา  จันทร์เทาว์  5/5 18
16 นางสาวธิติกาญจน์  สีพรมติ่ง  5/5 23
17 นายอัษฎาวุธ  คำภักดี  6/7 9
18 นางสาวกานต์ธิดา  ห้าวหาญ  6/7 14
19 นางสาวปวีณา  บัวนาค  6/7 22
20 นางสาวมะลิวรรณ  เข็มสุวรรณ  6/7 38