ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565
ที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
         

                                       
1   เด็กหญิงชุติมน  พลเคน ม.2/2 30                                            
2   เด็กหญิงขวัญฤดี  วงษ์ภูธร ม.2/2 43                                            
3   เด็กหญิงนันท์นลิน  ศรีสุโคตร ม.2/3 19                                            
4   เด็กหญิงศศิวิมล  คำมูลตรี ม.2/3 26                                            
5   เด็กหญิงสิริพร  ต๊ะอูป ม.2/3 27                                            
6   เด็กหญิงอ้อมขวัญ  ทองตัน ม.2/3 32                                            
7   เด็กหญิงพัชราภา  อังโก๊ะ ม.2/3 36                                            
8   เด็กหญิงชุติมา  โนนใหม่ ม.2/3 43                                            
9   เด็กหญิงศศิตา  บรรเทาทุกข์ ม.2/4 42                                            
10   เด็กหญิงญาณิศา  บัวจาร ม.2/7 22                                            
11   เด็กหญิงปิยธิดา  ชาบัวน้อย ม.2/9 23                                            
12   เด็กชายพงษ์วรมันต์  เมืองซอง ม.2/12 9                                            
13   เด็กชายปัญญพัฒน์  นิลกิจ ม.3/2 6                                            
14   เด็กหญิงกาญจน์ณัฏฐา  ดงเจริญ ม.3/2 38                                            
15   นายคมกฤษณ์  เขียวหนู ม.4/2 1                                            
16   นางสาวจิรภิญญา  ปัดภัย ม.4/2 29                                            
17   นางสาวนวพร  ฤาชา ม.4/5 19                                            
18   นางสาวญาตาวี  อุปารี ม.4/6 24                                            
19   นางสาวพิมพ์มาดา  หล้าบาง ม.4/6 25                                            
20   นางสาวพิมพ์ลภัส  พังทุย ม.4/6 26                                            
21   นางสาวพิชญวดี  สนทอง ม.4/7 30                                            
22   นางสาวเยาวลักษณ์  ปัดสีลาด ม.4/7 31                                            
23   นางสาวศุภิสรา  พาจันทร์ ม.4/7 32                                            
24   นางสาวสุกัญญา  อนารัตน์ ม.5/7 14                                            
25   นางสาวไอซ์ลดา  แข็งขัน ม.5/7 15