ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565
ที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
         

                                       
1   เด็กชายกฤติพงศ์  กองมงคล ม.1/7 2                                            
2   เด็กชายกฤษฎา  ดอนแสง ม.1/7 3                                            
3   เด็กชายจักรภัทร  พลหาร ม.1/7 5                                            
4   เด็กชายจิตกร  สืบวงษ์ ม.1/7 7                                            
5   เด็กชายนิธิกรณ์  สีผาย ม.1/7 13                                            
6   เด็กชายภูดิศ  ไพราม ม.1/7 14                                            
7   เด็กชายอภิรักษ์  สอนเสนา ม.1/7 18                                            
8   เด็กชายอิทธิพล  โคกเมืองกลาง ม.1/7 19                                            
9   เด็กหญิงนันทัชนก  มหาง้อ ม.1/9 26                                            
10   เด็กหญิงพัทธนันท์  นระทัด ม.1/10 31                                            
11   เด็กหญิงศศิประภา  แดงน้อย ม.1/10 34                                            
12   เด็กหญิงศศิวิมล  ละม่อม ม.1/10 36                                            
13   เด็กชายณัฏฐกานต์  เชตะวัน ม.1/11 5                                            
14   เด็กหญิงจุรารัตน์  โคตรสุวรรณ ม.2/7 20                                            
15   เด็กชายติณณภพ  อุตรหงษ์ ม.2/12 7                                            
16   เด็กชายอัครพนธ์  นามประสพ ม.2/12 18                                            
17   เด็กชายกฤษธรณ์  ปิ่นละออ ม.3/3 1                                            
18   เด็กชายคุณความดี  หาปัญนะ ม.3/3 3                                            
19   เด็กชายชนันธร  ชาอินทร์ ม.3/3 4