ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565
ที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
         

                                       
1   เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์น้อย ม.1/6 23                                            
2   เด็กหญิงนันท์นภัส  ดอนแขอ้วน ม.1/6 29                                            
3   เด็กหญิงธิดารัตน์  เที่ยงกินรี ม.1/7 29                                            
4   เด็กหญิงสุรัติกานต์  วัดเวียงคำ ม.1/7 39                                            
5   เด็กหญิงพลอยไพริน  ศรีพันธุ์ ม.1/8 35                                            
6   เด็กหญิงนันท์นภัส  มาตสีหา ม.2/1 21                                            
7   เด็กหญิงพรพิชชา  จันทร์ทุม ม.2/1 27                                            
8   เด็กชายปฏิภาณ  แก้วสำราญ ม.2/2 5                                            
9   เด็กหญิงณัฐชา  ภูตาโก ม.2/2 13                                            
10   เด็กหญิงณิชาภัทร  ชีกว้าง ม.2/2 18                                            
11   เด็กหญิงชนันท์กานต์  วังทะพันธ์ ม.2/3 35                                            
12   เด็กชายธนากร  วงค์สมศรี ม.2/4 11                                            
13   เด็กหญิงธีระนันท์  เดชนาควัฒนากุล ม.2/4 45                                            
14   เด็กหญิงณัฐชุตา  คลังกลาง ม.2/7 26                                            
15   เด็กหญิงพิชญาภา  เเข็งขัน ม.2/11 37                                            
16   เด็กชายธีรเทพ  บุพศิริ ม.3/3 7                                            
17   นายพรหมพัฒน์  บุษราคัม ม.4/3 1                                            
18   นายธนวัฒน์  ค่อมสิงห์ ม.4/5 2                                            
19   นายสุตนันท์  แสนดี ม.4/5 3                                            
20   นายธัญยธรณ์  ราชเสนา ม.5/10 2