ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565
ที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
         

                                       
1   เด็กชายจิรภัทร  โสรัตน์ ม.1/6 4                                            
2   เด็กหญิงธนาภรณ์​  นร​ฤทธิ์​ ม.1/6 27                                            
3   เด็กชายอนุชิต  หงษ์สีทอง ม.1/9 18                                            
4   เด็กชายธันวา  แสงสว่าง ม.2/9 11                                            
5   เด็กชายปองภพ  รัตนปัญญา ม.2/9 15                                            
6   เด็กชายภูธเนศ  สมมาตย์ ม.2/9 16                                            
7   เด็กชายธนรัช  มูลทา ม.2/11 12                                            
8   เด็กหญิงกมลทิพย์  พลเยี่ยม ม.3/5 21                                            
9   เด็กชายนที  ชุมพล ม.3/8 7                                            
10   นางสาวนริศรา  จุฬารมย์ ม.4/2 33                                            
11   นางสาวกนกพร  โคตรพงษ์ ม.4/3 35                                            
12   นางสาวฐานิกา  ทองภู ม.4/3 37                                            
13   นางสาวอริษา  มาตรคำมี ม.4/3 41                                            
14   นางสาวภัทรวรรณ  โสโท ม.5/4 37                                            
15   นางสาวนริศรา  จันทร์เทาว์ ม.5/5 18                                            
16   นางสาวธิติกาญจน์  สีพรมติ่ง ม.5/5 23                                            
17   นายอัษฎาวุธ  คำภักดี ม.6/7 9                                            
18   นางสาวกานต์ธิดา  ห้าวหาญ ม.6/7 14                                            
19   นางสาวปวีณา  บัวนาค ม.6/7 22                                            
20   นางสาวมะลิวรรณ  เข็มสุวรรณ ม.6/7 38