ชุมนุม มีความรู้สู่เทรดเดอร์

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมต่อเนื่อง
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องปฏิบัติการคณิต 3
ประเภท :  

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม

คุณครูที่ปรึกษา :   นายสมศักดิ์ อ้วนสาเล
นางวิไลวรรณ โพธิจารย์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0895697874
จำนวนที่รับ :   40
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   39
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องการเทรดสินทรัพย์หุ้น สินทรัพย์ ดิจิตอล
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 นายพัทธนันท์  พุ่มไพร ม.4/2 11 2022-06-16 10:02:03
2 นางสาวพิมลวรรณ  สอนเอก ม.4/2 26 2022-06-13 12:41:59
3 นางสาวนุชภรดา  พาวุฒิ ม.4/2 28 2022-06-13 12:18:19
4 นายจิรพัชร  ปัดลี ม.4/3 15 2022-06-13 12:42:13
5 นางสาวศิริวิมล  สนิทนวล ม.4/3 27 2022-06-13 12:41:23
6 นางสาวอติกานต์  สุขศรี ม.4/3 29 2022-06-13 12:44:30
7 นางสาวพนิดา  พาโนนพิมพ์ ม.4/5 31 2022-06-13 13:49:30
8 นางสาวอทิตยา  ตาดี ม.4/6 16 2022-06-14 13:56:45
9 นางสาวพลอยไพลิน  นามโต ม.4/6 29 2022-06-13 13:03:47
10 นางสาวคำกลอน  โคตะมะ ม.4/7 33 2022-06-13 12:16:48
11 นางสาวปาริชาติ  นะพะวาน ม.4/7 34 2022-06-13 12:16:48
12 นางสาวอนัญญา  เปศรี ม.4/7 35 2022-06-13 12:22:29
13 นางสาวจิราภา  ใบลาศ ม.4/9 12 2022-06-13 12:10:44
14 นางสาวศรัณย์พร  โชคสมอทอง ม.4/9 36 2022-06-13 12:27:31
15 นางสาวอภิรดา  เทพวงษ์ ม.4/9 41 2022-06-13 12:17:28
16 นางสาวอิงธิตา  พึ่งพิมาย ม.4/9 42 2022-06-13 12:16:12
17 นายอนุพงษ์  โคตะมะ ม.4/10 7 2022-06-13 12:32:51
18 นายอภิรักษ์  เมืองศรี ม.4/10 8 2022-07-01 13:35:02
19 นางสาววัชราพร  ภูมิบุตร ม.4/10 26 2022-06-15 09:40:37
20 นางสาวณิชนันทน์  โนนทิง ม.4/10 31 2022-06-13 12:11:39
21 นางสาวสุกัญญา  วิชาเงิน ม.4/10 32 2022-06-13 12:13:42
22 นางสาวเบญญาภา  ทองลวด ม.5/1 15 2022-06-13 16:54:50
23 นางสาวปวริศา  แก้วเมือง ม.5/1 16 2022-06-13 12:18:36
24 นางสาวนิตติยา  อันหนองกุง ม.5/8 9 2022-06-10 10:29:33
25 นางสาวหยกผกา  ชาภูวงษ์ ม.5/8 15 2022-06-10 10:29:19
26 นางสาวกมลลักษณ์  พิทา ม.6/3 24 2022-06-13 12:11:57
27 นางสาวชารสา  มิตรอุดม ม.6/3 25 2022-06-13 12:10:12
28 นางสาวพิมพ์ชนก  ลิตขบ ม.6/3 27 2022-06-13 12:12:10
29 นางสาววริศรา  วรางกูร ม.6/3 28 2022-06-14 09:39:56
30 นายปิยวัฒน์  สมภาร ม.6/5 5 2022-06-13 12:14:06
31 นางสาวณัฐนันท์  สะตะ ม.6/5 18 2022-06-13 12:11:22
32 นางสาวสุชานันท์  ศรีบุญเรือง ม.6/6 25 2022-06-13 12:12:54
33 นายภาณุพงศ์  นวลละออ ม.6/7 4 2022-06-16 15:03:07
34 นางสาวจิรภา  เวียงเงิน ม.6/7 19 2022-06-13 12:20:36
35 นางสาววิภาวดี  สนขู่ ม.6/7 34 2022-06-13 12:16:32
36 นางสาวพิริสา  วงษ์ชารี ม.6/7 35 2022-06-13 12:18:05
37 นายจักรพงศ์  สีหาโมก ม.6/8 1 2022-06-13 12:17:51
38 นายพงศกร  วิบุญกุล ม.6/10 6 2022-06-13 12:25:46
39 นางสาวสุจิตรา  เวฬุวรรณ ม.6/10 30 2022-06-13 12:13:22โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website