ชุมนุม มัดย้อม มัดใจ

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   โรงอาหาร
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นางสาวอภิญญา ปัญญาวิบูลย์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0966751570
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   20
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกผ้าและทำลวดลายย้อมสีผ้าได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและสามารถสร้างงานศิลปะบนลายผ้าทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนลดความตึงเครียด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมรายได้ในครัวเรือน
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนต้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงณัฐธิชา  วงค์จันทร์ ม.1/6 24 2022-06-13 12:25:18
2 เด็กชายวรเวช  ขัตติยะนนท์ ม.1/8 14 2022-06-13 12:19:53
3 เด็กหญิงเดือนฉาย  สำนักโนน ม.1/8 29 2022-06-13 12:25:27
4 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ม่อมพะเนาว์ ม.1/8 33 2022-06-13 12:25:47
5 เด็กหญิงศิริวรรณ  มุณีรัมย์ ม.1/8 41 2022-06-13 12:26:08
6 เด็กชายพงศ์พล  โพนทองถิ่น ม.2/8 19 2022-06-14 06:20:00
7 เด็กหญิงนุภาพร  ไชยศรีสุข ม.2/11 30 2022-06-13 12:19:35
8 เด็กหญิงจิดาภา  วังหล้า ม.3/5 22 2022-06-13 12:15:52
9 เด็กหญิงดากานดา  เบ้าทอง ม.3/5 26 2022-06-13 12:09:26
10 เด็กหญิงปรมาภรณ์  สีผาย ม.3/5 31 2022-06-13 12:17:03
11 เด็กหญิงปริชญา  กุดตุ้ม ม.3/5 32 2022-06-13 12:11:36
12 เด็กหญิงกาญจนา  ลีเฮือง ม.3/11 25 2022-06-13 12:15:17
13 เด็กหญิงจุฑามาศ  วังคาม ม.3/11 29 2022-06-13 12:19:44
14 เด็กหญิงชญานิศ  เจตเพ็ญภาส ม.3/11 30 2022-06-13 12:23:03
15 เด็กหญิงชวพร  พันธ์โน ม.3/11 32 2022-06-13 12:15:27
16 เด็กหญิงณัฐธิชาพร  รัตนโกมล ม.3/11 33 2022-06-13 12:17:22
17 เด็กหญิงทักษภร  จตุเทน ม.3/11 34 2022-06-13 12:24:53
18 เด็กหญิงพรรณวษา  คำวงษ์ ม.3/11 38 2022-06-13 12:16:22
19 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  มูลผาลา ม.3/11 39 2022-06-13 12:14:39
20 เด็กหญิงลลิตา  ไชยพรมมา ม.3/11 41 2022-06-13 12:14:28โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website