ชุมนุม ทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   สนามกีฬาตะกร้อโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นายอรรคพงษ์ มะสีโย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0880350038
จำนวนที่รับ :   30
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   29
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะความรู้พื้นฐานในการเล่นกีฬาตะกร้อ
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กชายนพนัฐ  เชื้อสาวัตถี ม.1/5 10 2022-06-13 12:28:45
2 เด็กชายศุภฤกษ์  อานทอง ม.1/5 17 2022-06-13 12:26:22
3 เด็กหญิงณิชาพร  เทียมสน ม.1/5 26 2022-06-13 12:22:44
4 เด็กหญิงนรินทร์ธร  ตุ้มน้อย ม.1/5 29 2022-06-13 12:21:55
5 เด็กชายจักรภพ  ข้อสูง ม.1/6 3 2022-06-13 12:24:35
6 เด็กชายชัยวัฒน์  นาชันเวช ม.1/6 6 2022-06-13 12:25:58
7 เด็กชายภัทรพล  พิรักษา ม.1/6 14 2022-06-13 12:15:20
8 เด็กชายรัฐพงษ์  สงฆ์พัด ม.1/6 17 2022-06-13 12:24:18
9 เด็กชายเอกราช  ราวงษ์ ม.1/6 19 2022-06-13 12:24:19
10 เด็กชายชัชกร  คำมะคูณ ม.1/9 3 2022-06-18 19:09:46
11 เด็กชายรังสิมันต์  เหลากัน ม.1/9 10 2022-06-13 12:19:51
12 เด็กชายศุกลวัฒน์  ค่อมสิงห์ ม.1/9 14 2022-06-18 19:10:47
13 เด็กชายชญานนท์  พิมพ์เรือง ม.2/4 8 2022-06-13 12:22:23
14 เด็กชายภัททิยะ  ป้องขวาพล ม.2/4 16 2022-06-13 12:16:01
15 เด็กชายรพีพัฒน์  สมบัติมี ม.2/4 19 2022-06-13 12:14:26
16 เด็กชายณัฐพงษ์  คงมังคละ ม.2/6 4 2022-06-13 12:12:36
17 เด็กชายสิทธินนท์  ศรีบุญรอด ม.2/10 19 2022-06-13 12:19:48
18 เด็กชายศุภากร  นามชนะ ม.3/1 19 2022-06-13 12:10:04
19 เด็กชายศุภชัย  นามแสง ม.3/2 15 2022-06-13 12:20:51
20 เด็กชายสุรวินท์  มงคลยิ่ง ม.3/2 16 2022-06-13 12:25:05
21 เด็กชายปรมินทร์  เหลืองอร่าม ม.3/5 14 2022-06-13 12:10:50
22 นายณรงค์ฤทธิ์ฐากูร  ชาอินทร์ ม.4/8 1 2022-06-29 09:22:26
23 นายปรมินทร์  พรมสวัสดิ์ ม.5/5 1 2022-06-18 18:58:31
24 นางสาวศิรภัสสร  สุริยะ ม.5/5 19 2022-06-18 19:03:10
25 นางสาวรวิสรา  แก้วรัดช่วง ม.5/5 30 2022-06-18 19:03:31
26 นางสาวปุณญดา  วันละคำ ม.5/7 31 2022-06-18 18:58:10
27 นายภาคิไนย  ทองสา ม.6/2 2 2022-06-18 19:11:13
28 นายชิษณุพงศ์  อรรคฮาต ม.6/2 7 2022-06-18 19:11:45
29 นายรติพงษ์  ศรีจองแสง ม.6/2 9 2022-06-18 18:56:56โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website