ชุมนุม YC เพื่อนที่ปรึกษา

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมต่อเนื่อง
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องแนะแนว
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นางสมฤดี อุดมโคตร
นายสุพจน์ ปลื้มจิตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0942915741
จำนวนที่รับ :   44
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   44
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1 อบรมนักเรียนเพื่อให้มีทักษะการให้คำปรึกษา

2 ช่วยเหลือเพื่อนภายในห้องของตนเอง

3 ส่งเสริมลักษณะการเป็นผู้นำให้กับนักเรียน

4 ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลืองานสังคม
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงภทรพร  บุญรัตน์ ม.1/12 33 2022-06-13 20:15:10
2 เด็กหญิงสุทัตตา  โสดี ม.1/12 40 2022-06-13 20:15:19
3 เด็กหญิงสิริยากร  อุ่นไธสง ม.2/11 39 2022-06-13 12:20:08
4 เด็กหญิงชนิกานต์  ประวันตัง ม.3/6 28 2022-06-13 12:27:01
5 เด็กหญิงสิรินภา  แก้ววงศรี ม.3/6 41 2022-06-13 12:26:08
6 เด็กหญิงกมลพรรณ  คำน้อย ม.3/10 25 2022-06-13 20:42:02
7 เด็กชายศรศิวะ  นามนัย ม.3/11 17 2022-06-13 12:23:53
8 เด็กหญิงกมลพร  ขันแข็ง ม.3/11 24 2022-06-13 20:01:11
9 เด็กหญิงขวัญข้าว  เจ๊กศรี ม.3/11 26 2022-06-13 20:00:00
10 เด็กหญิงจริยวดี  แสงเวียง ม.3/11 27 2022-06-13 20:00:24
11 เด็กหญิงแพรวา  ทองมาก ม.3/11 40 2022-06-13 12:11:07
12 เด็กหญิงศศิวิมล  ปะวิสารัส ม.3/11 43 2022-06-13 19:59:36
13 นางสาวพลอยวาริน  นาเรียง ม.4/10 21 2022-06-13 19:57:34
14 นางสาวพิมลพรรณ  พรมเลา ม.4/10 24 2022-06-13 19:57:09
15 นางสาวศิรินภา  ภูเเข่งหมอก ม.4/10 25 2022-06-13 19:58:26
16 นางสาวกัญญาภรณ์  อินทะสร้อย ม.4/10 27 2022-06-13 12:14:27
17 นางสาวขวัญพิชชา  เเสงวิสิทธิ์ ม.4/10 28 2022-06-13 12:13:40
18 นางสาวปนัสยา  ศรียอด ม.4/10 30 2022-06-13 19:58:00
19 นายบารมี  บุตะกะ ม.5/4 18 2022-06-13 12:22:44
20 นางสาวมนัญชยา  ไชยดา ม.5/7 24 2022-06-13 12:20:27
21 นางสาวอชิรญาณ์  วัดเวียงคำ ม.5/7 25 2022-06-13 12:14:50
22 นายนวพัฒน์  มูลป้อม ม.6/2 4 2022-06-13 20:22:55
23 นางสาวปิยะธิดา  นาสมวาส ม.6/6 10 2022-06-13 19:53:15
24 นางสาวธนัชชา  มุ่งสวัสดิ์ ม.6/6 13 2022-06-13 19:54:44
25 นางสาวกัญญาณัฎ  แก้วขาว ม.6/6 20 2022-06-13 19:53:46
26 นางสาวปณิตา  ภาคมฤค ม.6/6 22 2022-06-13 19:54:12
27 นางสาวพรยมล  ผารุ่งเรือง ม.6/6 33 2022-06-13 19:55:24
28 นางสาวมณฑิตา  เจริญหล้า ม.6/8 13 2022-06-13 12:17:52
29 นางสาวปริญญา  เอี่ยมสอาด ม.6/8 17 2022-06-13 12:19:37
30 นางสาวปานรวี  ทองยศ ม.6/8 20 2022-06-13 12:16:37
31 นางสาวปิยะมาศ  วงษ์คำภา ม.6/8 26 2022-06-13 12:15:52
32 นางสาวสิริวิมล  กินรีเเซ ม.6/8 28 2022-06-13 12:15:01
33 นางสาวอทิตยา  เพชรกวัก ม.6/8 30 2022-06-13 12:21:48
34 นางสาวอทิตา  อ่อนอินทร์ ม.6/8 31 2022-06-13 12:09:52
35 นางสาวเกศฐิณี  ดัดเสือ ม.6/8 38 2022-06-13 12:18:29
36 นางสาวหทัยภัทร  สารี ม.6/8 40 2022-06-13 12:26:43
37 นายภูวฤทธิ์  อาจผักปัง ม.6/9 4 2022-06-13 12:16:47
38 นางสาวณัฐธยาน์  แก้วน๊ะ ม.6/9 22 2022-06-16 06:15:46
39 นางสาวนิติมา  ผาภู ม.6/9 23 2022-06-13 19:56:19
40 นางสาวศิรภัสสร  ศิริแก้ว ม.6/9 26 2022-06-16 06:23:32
41 นางสาวภัทรธิดา  ต้นกันยา ม.6/9 29 2022-06-13 19:56:42
42 นางสาวหทัยรัตน์  จุฬารมย์ ม.6/9 34 2022-06-16 06:16:10
43 นางสาวไพลิน  สมวงค์ษา ม.6/9 35 2022-06-13 12:17:31
44 นางสาวอลิชา  รัตพลที ม.6/9 36 2022-06-16 06:16:41โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website