ชุมนุม สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องแผนงาน
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   พัทธวรรณ นาเสงี่ยม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   083-3415853
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   20
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
นักเรียนมีทักษะขบวนการทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนต้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กชายณัฐพล  โพธิ์พิทูรย์ ม.1/1 2 2022-06-13 12:28:20
2 เด็กชายปองภพ  จ่าสิงห์ ม.1/1 5 2022-06-13 12:10:12
3 เด็กชายยุทธภูมิ  อุระทา ม.1/8 12 2022-06-13 21:03:16
4 เด็กชายวันชนะ  เมฆวัน ม.1/8 15 2022-06-13 21:32:13
5 เด็กชายเอกวิน  ฝ่ายอุปละ ม.1/9 19 2022-06-14 07:57:37
6 เด็กหญิงพิชญา  เจริญหล้า ม.1/10 32 2022-06-13 16:44:26
7 เด็กชายธนวัฒน์  มะสีโย ม.1/11 7 2022-06-13 21:31:55
8 เด็กหญิงมลธิชา  นาลักษณ์ ม.1/11 33 2022-06-13 17:00:28
9 เด็กชายภัทรกร  ลีทองดี ม.2/5 10 2022-06-13 17:37:45
10 เด็กชายภัทรพล  พันธ์สวัสดิ์ ม.2/5 11 2022-06-13 13:12:36
11 เด็กชายอณาคิณ  มาตรมูลตรี ม.2/5 18 2022-06-13 13:29:33
12 เด็กหญิงศศิธร  อ่อนตาแสง ม.2/7 45 2022-06-13 13:58:08
13 เด็กหญิงพนิดา  ควรอาจ ม.2/8 30 2022-06-13 13:41:18
14 เด็กหญิงศิริญา  ปานจุ้ยพะเนาว์ ม.2/8 36 2022-06-13 14:00:54
15 เด็กหญิงอัจฉรา  จำปาแดง ม.2/8 44 2022-06-13 13:41:23
16 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขาวลา ม.3/3 40 2022-06-13 13:40:43
17 เด็กหญิงภัทรวดี  บุรี ม.3/3 41 2022-06-13 13:41:47
18 เด็กหญิงเมธาวี  สาหาร ม.3/6 36 2022-06-13 13:32:15
19 เด็กหญิงศศิวิมล  ไฟแก้ว ม.3/6 40 2022-06-13 13:34:17
20 เด็กหญิงอรุณกมล  กุดทองดี ม.3/6 44 2022-06-13 13:32:34โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website