ชุมนุม คณิตวันละนิด

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมต่อเนื่อง
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ข้างห้องแผนงาน อาคาร 4
ประเภท :  
คุณครูที่ปรึกษา :   นางสาวทัศนีย์ เวียงวิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0854640519
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   5
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1. สร้างเจตคติที่ดีในรายวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน
2. ฝึกทบทวนการคิดคำนวณให้แม่นยำ
3. สร้างองค์ความรู้ที่มีความหลากหลายให้เกิดขึ้น
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนต้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กชายสิรวุฒิ  ซาหมู่ ม.1/9 15 2022-06-15 07:59:01
2 เด็กหญิงนันธวิภา  ทัพภูตา ม.2/6 32 2022-06-13 14:56:56
3 เด็กชายคุณาธิป  ภูโท ม.2/11 5 2022-06-16 15:02:41
4 เด็กชายธนกฤต  คิดหมาย ม.2/11 11 2022-06-16 15:06:36
5 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ยงโพชน์ ม.2/11 16 2022-06-16 15:03:22โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website