ชุมนุม โหราพยากรณ์กับโลกยุคปัจจุบัน

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้อง 534
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นายชนินทร์ แก้วบุญเรือง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0639195115
จำนวนที่รับ :   25
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   23
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1. ส่งเสริมความสามารถและความสนใจเฉพาะด้านของผู้เรียน ในด้านโหราศาสตร์ และการใช้ชีวิต
2. ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และนอกตำราเรียน เพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้เรียน ในการเป็นความรู้เสริมเพิ่มเติมจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ
4. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้เสริมหลักสูตร
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 นางสาวพรทิพย์  พัฒนาศูนย์ ม.6/1 28 2022-06-13 12:14:13
2 นางสาวสุตาภัทร  ประพุตโต ม.6/1 37 2022-06-13 12:12:16
3 นางสาวณัฐชา  น้อยหว้า ม.6/2 16 2022-06-15 09:32:43
4 นางสาวมนัสชนก  พิมพิสาร ม.6/2 18 2022-06-13 12:09:42
5 นางสาวชนาพร  ดวงหัสดี ม.6/2 20 2022-06-15 09:32:04
6 นางสาวณัฐณิชา  นารีจันทร์ ม.6/2 25 2022-06-13 12:17:39
7 นางสาวกรกนก  ทิพย์อาสน์ ม.6/2 28 2022-06-15 09:31:25
8 นางสาวเดือนเพ็ญ  ใจงาม ม.6/2 31 2022-06-13 12:15:58
9 นางสาวจิรัฐติกาล  พวงมณี ม.6/8 16 2022-06-13 12:13:51
10 นางสาวพีรดา  เฉลิมทิวากร ม.6/8 21 2022-06-13 12:12:22
11 นางสาวรสสุคนธ์  พิมพระลับ ม.6/8 22 2022-06-13 12:14:10
12 นางสาววรางคณา  คำแสน ม.6/8 23 2022-06-13 12:15:04
13 นางสาวจุฑามาศ  ภูวาดเขียน ม.6/8 39 2022-06-13 12:10:19
14 นายภัคธร  มาตรักษ์ ม.6/9 2 2022-06-13 12:21:00
15 นายภูริพัฒน์  พังทุย ม.6/9 3 2022-06-13 12:14:44
16 นายธีรยุทธ  ทิพย์ตำแย ม.6/9 10 2022-06-13 12:25:19
17 นางสาวจิรติ  วันดี ม.6/9 15 2022-06-13 12:21:41
18 นางสาวอุมาภรณ์  สิทธิสาร ม.6/9 21 2022-06-13 12:24:18
19 นายเจษฎา  ใบลาด ม.6/10 1 2022-06-13 12:11:11
20 นางสาวจิราภา  สนทอง ม.6/10 12 2022-06-13 12:10:46
21 นางสาวพรนัชชา  นะที ม.6/10 16 2022-06-13 12:12:45
22 นางสาวปิยดา  โดดชัย ม.6/10 25 2022-06-13 12:21:59
23 นางสาวสุธีรา  ไชยศรี ม.6/10 31 2022-06-13 12:25:35โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website