ชุมนุม วอลเลย์บอล

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   สนามวอลเลย์บอล
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นางสาวหนึ่งฤทัย ฮาตแสนเมือง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0839424244
จำนวนที่รับ :   30
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   30
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจในกีฬาวอลเลย์บอล
2. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กชายเตชินท์  โพธิ์นอก ม.1/3 4 2022-06-16 14:43:37
2 เด็กชายโพธิวัฒน์  ขาวงาม ม.1/3 14 2022-06-16 14:42:26
3 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภักดีมา ม.1/4 22 2022-06-13 12:13:12
4 เด็กหญิงวิสุดา  คนมุม ม.1/4 34 2022-06-13 12:12:23
5 เด็กหญิงณัฐชญา  พงศ์บุญอนันท์ ม.1/7 26 2022-06-13 12:13:52
6 เด็กหญิงภาวินี  วงษ์เบาะ ม.1/12 35 2022-06-13 12:13:03
7 เด็กชายวัชรินทร์  ชาสิงห์แก้ว ม.2/3 10 2022-06-13 12:12:06
8 เด็กหญิงภิญญพัฒน  สมศรีโย ม.2/4 38 2022-06-15 15:21:18
9 เด็กชายกิตติพัฒน์  พิมพ์เเมน ม.2/5 6 2022-06-13 12:14:34
10 เด็กหญิงลักษ์สุภา  วงษาศิลชัย ม.2/5 38 2022-06-15 08:36:55
11 เด็กหญิงสุภัทรตา  สมหนองโข่ย ม.2/6 39 2022-06-14 15:16:06
12 เด็กหญิงธัญชนก  เยี่ยนทรง ม.2/7 30 2022-06-13 12:13:20
13 เด็กหญิงปัทมพร  ศรีสารคาม ม.2/7 33 2022-06-14 20:31:25
14 เด็กหญิงสุภัทตรา  สุภาพ ม.2/7 42 2022-06-13 12:16:24
15 เด็กหญิงนารินทร์  จำปา ม.2/9 22 2022-06-13 12:16:27
16 เด็กหญิงจันทนิภา  เอกตาแสง ม.2/10 25 2022-06-14 13:09:38
17 เด็กหญิงนันทิมา  ศิริชัย ม.3/2 25 2022-06-13 12:13:20
18 เด็กหญิงพิมฤดี  ช่างจักร ม.3/4 37 2022-06-10 13:04:51
19 นายภูวดล  มวลคำลา ม.4/7 2 2022-06-13 12:15:39
20 นางสาวนรินทร์​ธร​  งาหอม ม.4/7 38 2022-06-13 12:11:36
21 นางสาวสิริประภา  ซาหมู่ ม.4/8 14 2022-06-13 12:17:23
22 นางสาวกมลลักษณ์  สืบวงษ์ ม.5/6 32 2022-06-13 12:14:09
23 นางสาวธนพร  ธรรมสงฆ์ ม.5/6 33 2022-06-13 12:14:05
24 นางสาวธิดาพร  งามดี ม.5/6 34 2022-06-13 12:15:58
25 นางสาวพิมชนก  มานะขุนนุช ม.5/6 35 2022-06-14 09:29:03
26 นายอติวิชญ์  ศรีคันธะรัก ม.5/7 6 2022-06-10 11:18:07
27 นายธนทรัพย์  ลาพวง ม.5/10 10 2022-06-10 11:13:37
28 นายกฤษฎากร  พิลาชัย ม.6/5 9 2022-06-13 12:10:58
29 นางสาวจิราวรรณ  ย่อมคำ ม.6/7 15 2022-06-14 08:44:48
30 นางสาวจุฑาทิพย์  ทิพย์รีย์ ม.6/7 24 2022-06-14 08:25:28โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website