ชุมนุม ภาษาพาเพลิน

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้อง?อำนวยการ
ประเภท :  

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม

คุณครูที่ปรึกษา :   นางสุพัณนิดา? ภูแสงศรี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0857452049?
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   20
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
เรียนอย่างมีความสุข
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนต้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กชายกิตติศักดิ์  แสนกุล ม.1/6 2 2022-06-13 20:45:36
2 เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญราชา ม.1/6 20 2022-06-13 13:43:35
3 เด็กหญิงประภัทร์ศร  สิงห์เหิน ม.1/6 31 2022-06-13 12:53:09
4 เด็กหญิงสุภาคินี  เวียงฉิมมา ม.1/6 37 2022-06-13 12:53:09
5 เด็กหญิงสุดารักษ์  สุริยะ ม.1/7 36 2022-06-13 18:48:12
6 เด็กหญิงนฤมล  บัวใหญ่รักษา ม.1/12 26 2022-06-13 19:22:54
7 เด็กหญิงภัทราพร  เกิดสบาย ม.1/12 34 2022-06-14 07:51:37
8 เด็กหญิงชลดา  นิราราช ม.2/4 30 2022-06-13 12:49:45
9 เด็กหญิงชริดา  ชูน้ำคำ ม.2/6 20 2022-06-13 12:29:02
10 เด็กหญิงกุศลิน  ทีน้ำคำ ม.2/6 23 2022-06-13 12:20:04
11 เด็กหญิงเขมมิกา  ลีสิงห์ ม.2/6 24 2022-06-14 10:32:51
12 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บำรุงภักดี ม.2/6 35 2022-06-13 12:19:07
13 เด็กหญิงธณัติดา  อินสม ม.3/5 27 2022-06-13 12:33:04
14 เด็กหญิงเนื้อทอง  ทับทิมเมือง ม.3/5 30 2022-06-13 13:07:41
15 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุยะมงคล ม.3/6 27 2022-06-13 14:07:06
16 เด็กหญิงนิจวิภา  จันทร์เทาว์ ม.3/6 33 2022-06-13 14:06:30
17 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พิมพากาหรีด ม.3/6 35 2022-06-13 12:42:16
18 เด็กหญิงวรัญญา  นาธงชัย ม.3/6 37 2022-06-13 12:44:11
19 เด็กชายคุณานนท์  โชคมงคล ม.3/12 2 2022-06-13 12:32:42
20 เด็กหญิงอารยา  โตทรายมูล ม.3/12 41 2022-06-14 07:25:19โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website