ชุมนุม คุยเฟื่องเรื่องไทยไทย

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมต่อเนื่อง
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ลานหินอ่อนหลังกลุ่มสาระฯภาษาไทย
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นางสาวจิตรนาถ เพชรรั่ว
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0881624466
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   5
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
เสริมทักษณะภาษาไทย
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 นางสาวเข็มอัปสร  มะณีแสน ม.6/8 25 2022-06-13 12:33:31
2 นางสาวนันทนาพร  แก้วเกิดมี ม.6/8 33 2022-06-14 22:36:16
3 นางสาวณัฎฐณิชา  หวานเขียง ม.6/8 34 2022-06-14 20:54:18
4 นางสาวปรียา  จำปาทอง ม.6/8 35 2022-06-15 08:55:35
5 นางสาวภัทราภรณ์  จันโทวาท ม.6/8 41 2022-06-14 07:13:16โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website