ชุมนุม คณิตพิชิตข้อสอบ

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   อาคาร 1
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นางลออ บัวใหญ่รักษา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0874219312
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   5
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
ให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาต่อ
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 นางสาวกชกร  สอาดจันดี ม.4/5 30 2022-06-13 15:10:55
2 นางสาวณัฐนันท์  เมืองนาม ม.4/5 33 2022-06-13 15:13:00
3 นางสาวนิตยา  กางนอก ม.4/5 35 2022-06-13 18:49:53
4 นางสาวศศิภา  ยมดำ ม.4/5 40 2022-06-13 17:05:31
5 นางสาวศศิธร  สิงห์ทองทราย ม.4/7 39 2022-06-13 15:11:09โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website