ชุมนุม ติวเคมี ม.ปลาย

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   1. นางไขศรีวิไล ยอดเสนีย์
2.นางสาวคนึงนิตย์ ทนทาน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0617761054
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   18
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1. เพิ่มความรู้เนื้อหาเคมีแก่นักเรียน ม ปลาย ที่สนใจ
2. ให้คำปรึกษา แนวทางการเรียนวิชาเคมีแก่นักเรียน ม ปลายที่สนใจ
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 นางสาวภัทรานิษฐ์  ชาเบาะ ม.4/2 38 2022-06-13 12:30:38
2 นายจิราธิป  โพธิ์มา ม.4/10 9 2022-06-13 16:11:40
3 นายภูริพัฒน์  สมศรี ม.4/10 10 2022-06-13 12:22:03
4 นางสาวณฐิกา  ณรงค์เพชร ม.4/10 18 2022-06-13 14:10:50
5 นางสาวบัวชมพู  คันธะรินทร์ ม.4/10 19 2022-06-13 14:03:43
6 นายบัญญวัต  ศรีจองแสง ม.5/3 9 2022-06-13 15:54:52
7 นางสาวไอยริศรา  แก้วดอนโมง ม.5/5 22 2022-06-13 14:43:20
8 นายธนโชติ  พรประทุม ม.5/7 4 2022-06-13 15:26:33
9 นายปุรเชษ  ศรีสงคราม ม.5/7 5 2022-06-14 19:40:41
10 นายธราเทพ  พรมแดง ม.5/7 7 2022-06-13 15:26:43
11 นางสาวจารุพร  พวงแก้ว ม.5/7 17 2022-06-23 12:34:16
12 นางสาวจิรัสยา  มาตรแสง ม.5/7 18 2022-06-13 19:23:20
13 นางสาวพรกนก  มาตราคำภา ม.5/7 20 2022-06-13 19:33:40
14 นางสาววรรณิดา  โยธาสิงห์ ม.5/7 21 2022-06-13 19:22:58
15 นางสาวสุวรรณา  สุระกาญจน์ ม.5/8 25 2022-06-13 13:47:25
16 นางสาวปภัสสร  พวงพา ม.5/8 27 2022-06-13 13:02:04
17 นางสาวภัทรธิดา  ศรีบัวบาน ม.5/8 28 2022-06-13 13:19:52
18 นางสาวณัฐพร  นนทะขาม ม.5/8 34 2022-06-13 18:17:15โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website