ชุมนุม นักศึกษาวิชาทหาร (หญิง)

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมต่อเนื่อง
สถานที่ตั้งชุมนุม :   กรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ประเภท :  
คุณครูที่ปรึกษา :   นางสาวขวัญตา จรัสแผ้ว
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0626419509
จำนวนที่รับ :   50
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   25
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1.เพื่อเรียนรู้วิชาทหาร
2.เพื่อฝึกทักษะต่างๆ
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 นายสิปปกร  บุษราคัม ม.4/2 12 2022-06-13 16:18:39
2 นางสาวภัทรวดี  วิชานนท์ ม.4/2 37 2022-06-13 17:21:50
3 นางสาวสตรีรัตน์  พรหมศักดา ม.4/3 33 2022-06-15 18:11:58
4 นายธนภัทร  แสนแก้ว ม.4/5 16 2022-06-13 12:41:09
5 นางสาวธนิษฐา   โคตรกุดกว้าง ม.4/5 21 2022-06-13 12:28:36
6 นางสาวโสธิยา  โภคา ม.4/6 17 2022-06-16 08:31:03
7 นางสาวสุจิรา  ไวชมภู ม.4/6 36 2022-06-13 12:45:23
8 นางสาวจิณห์นภา  สีชาบาล ม.4/8 11 2022-06-13 12:10:05
9 นางสาวปภาวรินทร์  เวียงคำ ม.4/8 30 2022-06-13 12:13:32
10 นายเดชดนัย  วิลัยพันธ์ ม.4/9 9 2022-06-13 14:33:04
11 นางสาวมณฑิตา  บางไธสง ม.5/1 28 2022-06-13 12:35:46
12 นางสาวเตชินี  นิลจิตร ม.5/2 22 2022-06-16 15:26:32
13 นายณัฐนันท์  บุปผาโสภา ม.5/4 14 2022-06-13 13:08:11
14 นายปภังกร  อันอาษา ม.5/4 17 2022-06-13 13:17:01
15 นางสาววราพร  หลักตา ม.5/4 38 2022-06-13 12:34:18
16 นางสาวฐปนกุล  แสงแดง ม.5/5 29 2022-06-13 13:57:31
17 นางสาวอัจฉราพร  แซ่ตั้ง ม.5/6 30 2022-06-23 16:18:43
18 นางสาวสิตางค์  จันทร ม.5/6 37 2022-06-13 16:45:06
19 นางสาวนภักสร  บุญยืด ม.5/7 12 2022-06-13 12:30:27
20 นางสาวนันธิยา  สีลาขวา ม.5/7 23 2022-06-13 13:48:15
21 นางสาวชัชฎาภรณ์  มิตพะมา ม.5/9 39 2022-06-14 13:36:55
22 นางสาวประณิตา  ปุ้มศรี ม.6/3 23 2022-06-13 12:23:14
23 นางสาวธิติพร  แววเพชร ม.6/3 26 2022-06-13 12:13:45
24 นางสาวจุฑาทิพย์  อุปชาใต้ ม.6/6 27 2022-06-13 14:34:41
25 นางสาววนิดา  ขันตรีกรม ม.6/10 29 2022-06-13 15:38:39โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website