ชุมนุม ทักษะวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมต่อเนื่อง
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องปฏิบัติการเคมี 1 อาคาร 5
ประเภท :  
คุณครูที่ปรึกษา :   นายชโลธร สาระผล
นางสาวศุภธิดา ศรีพงษ์วิวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0895744549
จำนวนที่รับ :   40
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   23
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
เพื่อฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ของนักเรียนชั้นม ปลาย
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 นางสาวปิยธิดา  สูงเเข็ง ม.5/9 20 2022-06-10 11:16:25
2 นางสาวรวีพร  อินทะไชย ม.5/9 22 2022-06-10 11:16:18
3 นางสาวสุชัญญา  มะโฮงคำ ม.5/9 25 2022-06-13 12:14:25
4 นางสาวสุภาวดี  เเสงมณี ม.5/9 26 2022-06-10 11:16:15
5 นายวิชาญ  วัฒนกามินท์ ม.6/5 1 2022-06-13 12:38:53
6 นายภัทรพงศ์  ศรีบูจันดี ม.6/5 2 2022-06-13 12:47:51
7 นายปริญญา  เครื่องกลาง ม.6/5 4 2022-06-13 12:41:24
8 นายอดิศักดิ์  พิมพ์แมน ม.6/5 6 2022-06-13 12:38:38
9 นายเนตินัย  บุญทุม ม.6/5 8 2022-06-13 12:41:18
10 นางสาวพิยดา  มาตรโพธิ์ศรี ม.6/7 13 2022-06-13 12:26:32
11 นางสาวดรุณี  นาธงชัย ม.6/7 16 2022-06-13 12:10:35
12 นางสาวแพรพิไล  โม้ทอง ม.6/7 23 2022-06-13 12:19:29
13 นางสาวพัทธรินทร์  บุญตา ม.6/7 37 2022-06-13 12:25:28
14 นายชุตษณะ  ทองนิล ม.6/10 2 2022-06-13 12:15:41
15 นางสาวจารุภัทร  ภูทะวงศ์ ม.6/10 19 2022-06-13 12:24:58
16 นางสาวชฎาภรณ์  ศรีพุทธา ม.6/10 20 2022-06-13 12:25:01
17 นางสาวประชาธิปไตย  ปู่คาน ม.6/10 23 2022-06-13 12:15:24
18 นางสาวยุภาดา  พิมพ์แมน ม.6/10 26 2022-06-13 12:23:48
19 นางสาววทันยา  อุดมศักดิ์ ม.6/10 28 2022-06-13 12:22:19
20 นางสาวน้ำเพชร  หาหนองหว้า ม.6/10 32 2022-06-13 13:09:33
21 นางสาวสันต์หทัย  คันธจันทร์ ม.6/10 33 2022-06-13 13:07:58
22 นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์เทาว์ ม.6/10 34 2022-06-13 13:01:48
23 นางสาวสิริญารัตน์  สีโท ม.6/10 35 2022-06-13 13:11:45โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website