ชุมนุม Application for student

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นางอมรรัตน์ พรหมพื้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0850011944
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   5
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่ตนเองสนใจ
2. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยี
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 นายอภิรักษ์  พรมพินิจ ม.6/4 9 2022-06-13 14:12:34
2 นางสาวปณิดา  ไชยการ ม.6/4 14 2022-06-13 13:56:22
3 นางสาวสิริกาญจน์  นามเคน ม.6/4 15 2022-06-13 13:57:03
4 นางสาวสุพิชตรา  ภาเฮียง ม.6/4 16 2022-06-13 13:56:06
5 นางสาวสุพรรษา  มาตย์สีหา ม.6/4 17 2022-06-13 13:55:47โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website