ชุมนุม การจัดสวนในภาชนะ

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   อาคารเกษตร
ประเภท :  

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นางสาวฉัตรธิดา พูลทจิต
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0636587684
จำนวนที่รับ :   25
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   25
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1.ศึกษาการจัดสวนในภาชนะรูปแบบต่าง ๆ
2. ปลูกฝังให้มีจิตใจรักธรรมชาติ รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาเป็นงานอาชีพ หารายได้ให้กับครอบครัว
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงชุติมน  พลเคน ม.2/2 30 2022-06-20 09:21:51
2 เด็กหญิงขวัญฤดี  วงษ์ภูธร ม.2/2 43 2022-06-20 09:23:13
3 เด็กหญิงนันท์นลิน  ศรีสุโคตร ม.2/3 19 2022-06-13 12:15:39
4 เด็กหญิงศศิวิมล  คำมูลตรี ม.2/3 26 2022-06-13 12:18:15
5 เด็กหญิงสิริพร  ต๊ะอูป ม.2/3 27 2022-06-13 12:16:41
6 เด็กหญิงอ้อมขวัญ  ทองตัน ม.2/3 32 2022-06-13 12:15:22
7 เด็กหญิงพัชราภา  อังโก๊ะ ม.2/3 36 2022-06-13 12:10:08
8 เด็กหญิงชุติมา  โนนใหม่ ม.2/3 43 2022-06-20 09:22:28
9 เด็กหญิงศศิตา  บรรเทาทุกข์ ม.2/4 42 2022-06-13 12:11:30
10 เด็กหญิงญาณิศา  บัวจาร ม.2/7 22 2022-06-13 12:17:59
11 เด็กหญิงปิยธิดา  ชาบัวน้อย ม.2/9 23 2022-06-20 18:41:30
12 เด็กชายพงษ์วรมันต์  เมืองซอง ม.2/12 9 2022-06-13 12:14:11
13 เด็กชายปัญญพัฒน์  นิลกิจ ม.3/2 6 2022-06-13 12:15:07
14 เด็กหญิงกาญจน์ณัฏฐา  ดงเจริญ ม.3/2 38 2022-06-13 12:15:16
15 นายคมกฤษณ์  เขียวหนู ม.4/2 1 2022-06-13 12:15:50
16 นางสาวจิรภิญญา  ปัดภัย ม.4/2 29 2022-06-13 12:15:54
17 นางสาวนวพร  ฤาชา ม.4/5 19 2022-06-13 12:17:08
18 นางสาวญาตาวี  อุปารี ม.4/6 24 2022-06-13 12:11:27
19 นางสาวพิมพ์มาดา  หล้าบาง ม.4/6 25 2022-06-13 12:10:43
20 นางสาวพิมพ์ลภัส  พังทุย ม.4/6 26 2022-06-13 12:12:31
21 นางสาวพิชญวดี  สนทอง ม.4/7 30 2022-06-13 12:17:08
22 นางสาวเยาวลักษณ์  ปัดสีลาด ม.4/7 31 2022-06-13 12:16:11
23 นางสาวศุภิสรา  พาจันทร์ ม.4/7 32 2022-06-23 14:07:33
24 นางสาวสุกัญญา  อนารัตน์ ม.5/7 14 2022-06-13 12:17:21
25 นางสาวไอซ์ลดา  แข็งขัน ม.5/7 15 2022-06-13 12:14:52โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website