ชุมนุม ตะลุยจีนภาษาซีรีย์

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมต่อเนื่อง
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องภาษาต่างประเทศ
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นางสาวเจษฎาภรณ์ ต้องเดช
นางสาวน้ำทิพย์ หาญชัยภา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0929707910
จำนวนที่รับ :   40
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   39
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2.เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียน
3.เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 นายปฏิพล  ศุภอุดร ม.4/1 3 2022-06-13 12:31:44
2 นางสาวชิชญา  พิเภก ม.4/1 5 2022-06-13 12:11:17
3 นางสาวธันยพร  เเสนวังสี ม.4/1 6 2022-06-13 12:09:24
4 นางสาวสุพัตรา  มุงคุลโคตร ม.4/1 7 2022-06-13 12:10:07
5 นางสาวอรินนา  ดุสิทธิ์ ม.4/1 8 2022-06-13 12:27:01
6 นางสาวกิตติยาภรณ์  หอมกลิ่น ม.4/1 9 2022-06-13 12:09:21
7 นางสาวนันธวรรณ  บุดตาภักดี ม.4/1 13 2022-06-13 12:14:18
8 นางสาวพิณญดา  อามาตย์ ม.4/1 14 2022-06-13 12:11:00
9 นางสาวชาริณี  โชติทอง ม.4/1 15 2022-06-13 12:12:41
10 นางสาวอรุณทิพย์  ตาดี ม.4/1 16 2022-06-13 12:11:50
11 นางสาวราชาวดี  จันเทา ม.4/2 17 2022-06-13 12:35:58
12 นางสาวจรัญญา  หลักตา ม.4/2 21 2022-06-13 12:19:20
13 นางสาวเพ็ญนภา  อุปชาใต้ ม.4/2 23 2022-06-13 12:18:22
14 นางสาววทันยา  บุตรพินธุ์ ม.4/2 24 2022-06-13 12:13:23
15 นางสาวศิริรัตน์  มะโนรมย์ ม.4/2 25 2022-06-13 12:16:15
16 นางสาวเกศินี  สุริยน ม.4/2 30 2022-06-13 12:33:16
17 นางสาวจิรดา  ธงชัย ม.4/2 31 2022-06-13 12:30:08
18 นางสาวนันท์ธิชา  ชาบัวน้อย ม.4/2 34 2022-06-13 12:30:02
19 นางสาวนัสวี  ศรีเเก้ว ม.4/2 35 2022-06-13 12:32:05
20 นางสาวพรธีรา  สำนัก ม.4/2 36 2022-06-13 12:36:25
21 นางสาวภัทราวดี  สีกอุกมาตย์ ม.4/2 39 2022-06-13 12:37:40
22 นางสาวศรัญญา  เพ็งทุมมี ม.4/2 40 2022-06-13 12:33:16
23 นางสาวอรัญญา  แสงดาว ม.4/2 41 2022-06-13 12:28:09
24 นายยศปกรณ์  อัมพล ม.4/8 8 2022-06-13 12:33:39
25 นางสาวณัฐณิชา  สุโส ม.4/8 33 2022-06-13 12:12:37
26 นางสาววิชญาดา  จำรัสแนว ม.4/8 35 2022-06-13 12:14:44
27 นางสาวนภัสสรณ์  ภาษี ม.4/9 37 2022-06-13 12:25:39
28 นายทัศน์ทัย  ซาวัด ม.5/1 4 2022-06-13 12:14:45
29 นางสาววรนุช  เวียงวิเศษ ม.5/1 17 2022-06-13 12:26:22
30 นางสาวพัชราภา  เรียงหา ม.5/1 24 2022-06-13 12:10:34
31 นางสาวพิยะดา  ชินน้ำพอง ม.5/1 31 2022-06-13 12:19:40
32 นางสาวศิริวิมล  ทาเภา ม.6/1 13 2022-06-13 12:30:44
33 นางสาวกัลยรัตน์  เหลืองอร่าม ม.6/1 14 2022-06-13 12:15:05
34 นางสาวอัญมณี  เตชะมาลัยตระกูล ม.6/1 15 2022-06-13 12:13:35
35 นางสาวสุพรรณษา  คำไธสง ม.6/1 19 2022-06-13 12:26:49
36 นางสาวกัญญาพัชร  อยู่กลั่นเถื่อน ม.6/1 20 2022-06-13 12:16:07
37 นางสาวพิชญาภา  บุญแนน ม.6/1 22 2022-06-13 12:11:15
38 นางสาวสายขวัญ  ทองขาว ม.6/1 25 2022-06-13 12:13:03
39 นางสาวพรรภษา  ผลาผล ม.6/1 29 2022-06-13 12:14:01โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website