ชุมนุม ธุงใยแมงมุมวัฒนธรรมอีสาน

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมต่อเนื่อง
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ(อาคาร 6)
ประเภท :  

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม

คุณครูที่ปรึกษา :   นางสาวมริดา คำมูลมาตย์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0810539437
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   20
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1. เพื่อเรียนรู้การทำธุงอีสาน 2. เพื่อฝึกความอดทน 3. เพื่อการทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงเบญจมาศ  ชาญชัย ม.1/1 19 2022-06-13 12:35:01
2 เด็กชายอมรเทพ  บุญอาจ ม.2/5 21 2022-06-14 08:56:21
3 เด็กหญิงณัฐวิภา  ทาบุราญ ม.2/5 33 2022-06-13 12:38:03
4 เด็กชายคุณนิธิ  ลีล่ำ ม.2/6 1 2022-06-13 12:14:49
5 เด็กชายปฏิภาณ  ทองโยธา ม.2/6 8 2022-06-13 12:23:38
6 เด็กชายปวเรศ  แก่นนาคำ ม.2/6 9 2022-06-13 12:13:45
7 เด็กชายพิชยดนย์  ขายม ม.2/6 10 2022-06-13 13:06:52
8 เด็กชายภีระพงษ์  จันทะเนตร ม.2/6 11 2022-06-13 12:28:13
9 เด็กชายอดิศา  คำโมง ม.2/6 16 2022-06-13 13:06:04
10 เด็กหญิงวาสนา  ดีเพชร ม.2/6 34 2022-06-13 12:39:44
11 เด็กชายกิตติศักดิ์  นาลงค์ ม.2/7 2 2022-06-13 13:10:32
12 เด็กชายณัฐ​ภัทร​  ชาประดิษฐ์​ ม.2/8 10 2022-06-13 13:19:25
13 เด็กชายธีระวุธ  โสภา ม.2/8 17 2022-06-13 13:17:44
14 นางสาวพรนิตา  เเข็งขัน ม.5/2 20 2022-06-13 16:07:33
15 นางสาวจันทร์จิรา  ดอนโสภา ม.5/3 16 2022-06-13 15:58:08
16 นางสาวกชกร  ชุมพล ม.5/3 17 2022-06-13 16:03:13
17 นางสาวธัชพรรณ  วงษาสูน ม.5/3 21 2022-06-13 15:57:16
18 นางสาวน้ำทิพย์  สุระเดช ม.5/3 22 2022-06-13 16:05:34
19 นางสาวปนัดดา  พิญโญ ม.5/3 24 2022-06-13 16:00:40
20 นายศิริวุฒน์  กลางเดช ม.6/1 6 2022-06-13 14:04:17โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website