ชุมนุม ส่งเสริมสินค้าไทย

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาคาร 6 ชั้น2
ประเภท :  
คุณครูที่ปรึกษา :   นายประยูร จุลม่วง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   089-2753435
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   20
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงณัฐสินี  ทุมพร ม.2/2 16 2022-06-13 12:17:21
2 เด็กหญิงอลิน  คงกุล ม.2/2 27 2022-06-13 12:21:23
3 เด็กหญิงปาณกวิน  ชานันโท ม.2/2 28 2022-06-13 12:23:00
4 เด็กหญิงสุพรรณี  มองเพชร ม.2/2 35 2022-06-13 12:20:29
5 เด็กหญิงชญาดา  หลักเพ็ชร ม.2/2 44 2022-06-13 12:16:45
6 เด็กหญิงญาณิศา  จิตรกล้า ม.2/2 45 2022-06-13 12:18:19
7 เด็กชายธนภัทร  สมภาร ม.2/5 9 2022-06-13 12:23:18
8 เด็กหญิงจันทริกา  นินนามะ ม.2/6 25 2022-06-13 12:20:16
9 เด็กหญิงณัฐริกา  ค่าภู ม.2/6 29 2022-06-13 12:18:56
10 เด็กหญิงสุภาพร  เสือโรจน์ ม.2/6 40 2022-06-13 12:18:23
11 เด็กหญิงจินดาหรา  แก้วไสย์ ม.2/8 25 2022-06-13 12:14:09
12 เด็กหญิงเณศรา  สิงห์สำราญ ม.2/8 28 2022-06-13 12:19:40
13 เด็กหญิงพรนภา  สังข์โหว่ ม.2/8 31 2022-06-13 12:23:05
14 เด็กหญิงศิริธิดา  จันทะวงษ์ ม.2/8 37 2022-06-13 12:13:37
15 เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์มุข ม.2/8 38 2022-06-13 12:15:38
16 เด็กหญิงอริษรา  คำสุข ม.2/8 43 2022-06-13 12:16:50
17 เด็กชายรชต  ศรีมูลผา ม.2/12 13 2022-06-13 12:15:51
18 นางสาวจิรัชญา  ขันซ้าย ม.4/3 21 2022-06-13 12:22:10
19 นางสาวนวรัตน์  พูลทจิตร ม.4/3 22 2022-06-13 12:23:12
20 นางสาวกชกร  ประสมบูรณ์ ม.4/3 34 2022-06-13 12:22:46โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website