ชุมนุม เคมีกับการแก้ปัญหา

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องวิทยาศาสตร์ อาคาร4 ชั้น3
ประเภท :  

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม

คุณครูที่ปรึกษา :   นางสาวอภัสรินทร์ หลานวงษ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   092-5422396
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   0
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์เคมีไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
  โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website