ชุมนุม กีฬาบริดจ์ (Bridge)

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องนนทรี อาคาร 1
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นางสาวจิราภรณ์ วงษ์กันยา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0942587844
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   8
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาบริดจ์อย่างถูกวิธีและมีความเป็นเลิศ
3.เพื่อหานักกีฬาเพื่อเข้าร่วมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 นายปัฐวีกรณ์  แซ่อึ้ง ม.5/10 6 2022-06-13 12:40:07
2 นายจัตุรพักตร์  บุรี ม.6/2 12 2022-06-16 14:31:02
3 นายพิทักษ์สินธุ์  กล้าหาญ ม.6/2 14 2022-06-13 14:51:51
4 นายอรรถพร  บำรุงญาติ ม.6/2 15 2022-06-13 14:58:24
5 นายปัณณธร  ใจธรรม ม.6/6 9 2022-06-13 14:51:58
6 นางสาวอาลิชา  นักนวล ม.6/9 20 2022-06-13 12:12:43
7 นางสาวชนานันท์  พูนไธสง ม.6/9 38 2022-06-13 12:13:20
8 นางสาวอนุธิดา  ปักเหนือ ม.6/9 39 2022-06-13 12:14:22โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website