ชุมนุม ฟุตบอล

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   หมวดพลศึกษา
ประเภท :  

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม

คุณครูที่ปรึกษา :   นายเขมนันท์ ขุนสอน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   096-9602121
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   20
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
นักเรียนมีทักษะกีฬาฟุตบอลเบื้องต้น
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนต้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กชายทักษ์ดนัย  ฝาคำ ม.1/3 5 2022-06-13 12:12:20
2 เด็กชายธดากรณ์  เจริญเชื้อ ม.1/5 5 2022-06-13 12:12:20
3 เด็กชายสุระศักดิ์  แดงน้อย ม.1/6 18 2022-06-13 12:10:48
4 เด็กชายอติวิทย์  จันขุนทด ม.1/7 17 2022-06-13 12:13:27
5 เด็กชายกฤษฎา  ศรีพุทธา ม.1/9 1 2022-06-13 12:12:32
6 เด็กชายภูวนาท  บัวใหญ่รักษา ม.1/9 9 2022-06-13 12:13:14
7 เด็กหญิงมนทิราวรรณ  ยอดแก้ว ม.2/2 41 2022-06-13 12:13:15
8 เด็กชายศิวาวัฒน์  ทนทาน ม.2/3 8 2022-06-13 12:12:27
9 เด็กชายแฮร์รี่  เมฮิว ม.2/4 4 2022-06-13 12:09:04
10 เด็กชายจักรรินทร์  วงค์ใหญ่ ม.2/4 7 2022-06-13 12:10:26
11 เด็กชายธันวา  หลานวงษ์ ม.2/4 12 2022-06-13 12:11:10
12 เด็กชายพัสกร  พรมนอก ม.2/4 15 2022-06-13 12:09:02
13 เด็กชายณัฐชานนท์  พิทา ม.2/8 11 2022-06-13 12:13:20
14 เด็กชายเดโชชัย  เหง้าวิไชย ม.2/8 12 2022-06-13 12:11:38
15 เด็กชายอดิศักดิ์  เเดงน้อย ม.2/8 22 2022-06-13 12:10:05
16 เด็กชายบรรณวัชร  บุษราคัม ม.2/9 13 2022-06-13 12:12:38
17 เด็กชายกุศลวัฒ  ดูวิเศษ ม.3/2 2 2022-06-13 12:12:51
18 เด็กชายธนาธิป  กิจพา ม.3/4 11 2022-06-13 12:13:47
19 เด็กชายปารเมศ  ดวงบุบผา ม.3/6 14 2022-06-13 12:11:23
20 เด็กชายพีระพล  ธรรมมิกะ ม.3/6 17 2022-06-13 12:12:58โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website