ชุมนุม ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประทศ

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมต่อเนื่อง
สถานที่ตั้งชุมนุม :   บริเวณม้าหินอ่อนข้างร้านขายผลไม้
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นางสุวพิชญ์ วอลล์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0836665429
จำนวนที่รับ :   25
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   20
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
นร.รู้จักแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงนราวดี  ลือกลาง ม.1/7 30 2022-06-13 13:08:52
2 เด็กชายศิวัช  ภูแม้นวาส ม.1/10 11 2022-06-13 15:37:51
3 เด็กชายสิรภพ  จันทร์แจ้ง ม.1/10 16 2022-06-13 15:29:38
4 เด็กชายมงคล  แสงมณี ม.1/12 10 2022-06-13 15:39:00
5 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ศรีชุม ม.2/4 27 2022-06-13 12:40:33
6 เด็กหญิงณิชนันทน์  ป้องขวาพล ม.2/4 31 2022-06-13 13:36:23
7 เด็กหญิงปณิตา  จันทร์เหล่อ ม.2/4 34 2022-06-13 12:38:43
8 เด็กหญิงวิยะดา  พิมพระลับ ม.2/4 40 2022-06-13 12:38:35
9 เด็กหญิงสุจิตา  เชาว์วัตร์ ม.2/4 43 2022-06-13 12:40:24
10 เด็กหญิงหฤทัย  โคตรทองทิพย์ ม.2/4 44 2022-06-13 12:37:32
11 เด็กหญิงจุฬาลักษ์  ฝ่ายสงค์ ม.2/8 26 2022-06-13 14:23:56
12 เด็กหญิงรัญลดา  วงษา ม.2/8 34 2022-06-13 14:24:45
13 เด็กชายกรองเกียรติ  วิเชียรชัย ม.3/6 4 2022-06-13 13:52:17
14 นายชิโนรส  ห่วงรัตน์ ม.4/3 18 2022-06-16 15:30:40
15 นางสาวณัฐิดา  กันหาลา ม.4/3 30 2022-06-13 13:05:11
16 นางสาวธิติยาพร  พลธา ม.4/3 31 2022-06-13 13:11:24
17 นางสาวปนัดดา  ลาพวง ม.4/3 32 2022-06-13 13:10:20
18 นางสาวรัตติกรณ์  โสนน้อย ม.4/3 39 2022-06-13 13:07:28
19 นางสาวกนกรัตน์  สร้อยทอง ม.4/10 11 2022-06-13 13:12:06
20 นางสาววิไลวรรณ  ยอดทอง ม.4/10 16 2022-06-13 13:13:00โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website