ชุมนุม ส่งเสริมสุขภาพ

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องพยาบาล
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นางเพ็ญนภา กองเพชร
นางสาวชุติมา มูลสาระ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0618273839
จำนวนที่รับ :   40
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   40
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1.นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
2.นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี
3.นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงอภิญญา  สายน้อย ม.1/6 39 2022-06-13 12:36:29
2 เด็กหญิงนลินทิพย์  โพธิชัย ม.1/7 31 2022-06-13 12:48:46
3 เด็กหญิงนิภาธร  เพ็งลี ม.1/7 32 2022-06-13 12:57:22
4 เด็กหญิงโสจิตรา  สีแสนห้าว ม.1/7 40 2022-06-13 12:56:05
5 เด็กหญิงกนกชกรณ์  ชูใส ม.1/8 22 2022-06-13 12:44:10
6 เด็กหญิงชาลิสา  มูลมาตร ม.1/8 27 2022-06-13 12:38:46
7 เด็กหญิงธัญญรัตน์  รัตนะ ม.1/8 31 2022-06-13 12:58:28
8 เด็กหญิงศุกลภัทร  ศรีบุญเรือง ม.1/9 39 2022-06-13 12:32:02
9 เด็กหญิงอาทิมา  นุชประยูร ม.1/9 41 2022-06-13 12:32:00
10 เด็กหญิงนฤทัย  ดีชัยทน ม.1/12 25 2022-06-13 12:37:45
11 เด็กหญิงปณิศา  สุขมีชัย ม.1/12 30 2022-06-13 12:37:48
12 เด็กหญิงศรัญญา  คำวงษ์ ม.1/12 39 2022-06-13 12:47:26
13 เด็กหญิงจิราพร  โนนทิง ม.2/9 27 2022-06-16 13:47:47
14 เด็กหญิงณัฐณิชา  มุทาธร ม.2/9 32 2022-06-16 13:47:48
15 เด็กหญิงพรพิมล  แสนพันธ์ ม.2/11 35 2022-06-13 12:42:14
16 เด็กชายอมรปุระ  ทราศรี ม.3/3 16 2022-06-13 13:04:04
17 เด็กชายกฤษฎา  คำไธสง ม.3/9 1 2022-06-13 12:46:32
18 เด็กชายปริวัฒน์  สีลา ม.3/9 9 2022-06-13 12:48:27
19 เด็กชายระพีพัฒน์  เอกพงษ์ ม.3/9 16 2022-06-13 12:48:27
20 เด็กชายอภิวัฒน์  วงศ์หนองแวง ม.3/9 20 2022-06-13 12:48:56
21 เด็กหญิงธนิษฐา  ทองลวด ม.3/9 28 2022-06-13 12:29:31
22 เด็กหญิงน้ำพัด  สงกลาง ม.3/9 31 2022-06-13 12:30:40
23 เด็กหญิงพัชรัตน์  โนนทิง ม.3/9 35 2022-06-13 12:36:16
24 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สันโดด ม.3/9 37 2022-06-13 12:34:38
25 เด็กหญิงศลิษา  วรางกูร ม.3/9 40 2022-06-13 12:29:46
26 นางสาวจิริญา  ผึ่งผักแว่น ม.4/7 26 2022-06-13 12:41:44
27 นางสาวชนัดดา  ฐามณี ม.4/7 29 2022-06-13 12:41:18
28 นางสาวธญาพร  อุดมศักดิ์ ม.6/7 25 2022-06-13 13:02:23
29 นางสาวน้ำทิพย์  รังสันเทียะ ม.6/7 26 2022-06-13 12:55:01
30 นางสาวศศิกานต์  ศรีสุภักดิ์ ม.6/7 27 2022-06-13 12:57:46
31 นางสาวสุชัญญา  อุดชุมพิสัย ม.6/7 30 2022-06-13 12:59:05
32 นางสาวภัทรกัญญา  รักษาสอน ม.6/8 27 2022-06-13 12:19:56
33 นางสาวอภิสรา  ศรีทอง ม.6/8 32 2022-06-13 12:20:46
34 นางสาวชมพูนิกข์  พรมสีแก้ว ม.6/8 36 2022-06-13 12:21:09
35 นางสาวมัลลิกา  จันทร ม.6/9 16 2022-06-13 12:13:48
36 นางสาวสุรัสวดี  ธานี ม.6/9 18 2022-06-13 12:14:50
37 นางสาวอารียา  อุตมะรูป ม.6/9 19 2022-06-13 12:12:12
38 นายศุภเศรษฐ์  อ่อนสีชัย ม.6/10 4 2022-06-13 12:56:41
39 นางสาวต้นน้ำ  เชยตระกูล ม.6/10 15 2022-06-13 12:55:49
40 นางสาวณัฐวิภา  ชินบุตร ม.6/10 21 2022-06-13 12:57:05โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website