ชุมนุม หมากรุกไทย

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   กล่มสาระวิทย์
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นาย วิชาญ รัฐธนะวิทย์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0644328089
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   20
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
อนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านของคนไทย
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 นายวีรภัทร  ทองลวด ม.4/2 6 2022-06-13 15:03:38
2 นายอภิชาติ  บุญแสน ม.4/4 1 2022-06-13 14:36:30
3 นายสหรัฐ  ไชยธรรมมา ม.4/4 10 2022-06-13 12:29:59
4 นายธีระพงษ์  ทาธิวัน ม.4/4 20 2022-06-13 14:40:15
5 นายอนุชา  หลานวงค์ ม.4/4 25 2022-06-13 14:36:24
6 นายรพีพัฒน์  วาโยบุตร ม.5/5 3 2022-06-13 13:17:39
7 นายธีรพล  ศรีอุทธา ม.5/5 5 2022-06-13 13:23:46
8 นายภีรพัฒน์  วิลามาศ ม.5/5 13 2022-06-13 13:18:40
9 นายอาทิตย์  มะโฮงคำ ม.6/7 10 2022-06-13 15:06:36
10 นายวรวุฒิ  ขันทะแพทย์ ม.6/8 2 2022-06-13 12:12:12
11 นายณัฐพงษ์  คำยา ม.6/8 3 2022-06-13 12:15:37
12 นายพัฒนพล  ผมงาม ม.6/8 4 2022-06-13 12:12:06
13 นายจิรพัฒน์  จันทร์สีหา ม.6/8 5 2022-06-18 18:19:45
14 นายธนวัฒน์  โพธิจารย์ ม.6/8 8 2022-06-13 12:12:22
15 นายสิขรินทร์  นิลหล้า ม.6/8 10 2022-06-13 14:56:15
16 นายนราวิชญ์  โพธิ์ศรี ม.6/8 11 2022-06-13 12:12:20
17 นายศตนันทน์  ขันโพธิ์ ม.6/8 12 2022-06-13 12:13:55
18 นายกนกพัฒน์  หาหนองหว้า ม.6/9 8 2022-06-13 12:14:24
19 นายจิตพัฒน์  ศรีวงษ์ชัย ม.6/9 9 2022-06-13 12:15:10
20 นายวิทยา  โคตรแดง ม.6/9 11 2022-06-13 12:17:57โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website