ชุมนุม วงโยธวาทิต 2

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องดนตรีสากล
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นายสุวิทย์ กูดอั้ว
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0973148867
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   20
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1. เพื่อสนองความสนใจความถนัดทางดนตรีให้แก่นักเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงวัชราภรณ์  เกติยะ ม.1/1 31 2022-06-13 12:30:57
2 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กล้าหาญ ม.1/3 36 2022-06-13 12:26:35
3 เด็กหญิงพีระดา  บุญใบ ม.1/6 33 2022-06-13 12:22:01
4 เด็กหญิงวันวิสา  ดีเพชร ม.1/6 35 2022-06-13 12:23:06
5 เด็กชายนพรุจ  รุ่งเรือง ม.1/8 5 2022-06-13 12:35:53
6 เด็กชายอภิชัย  นาทันลิ ม.1/8 18 2022-06-13 12:33:59
7 เด็กหญิงกชกร  พละสาร ม.1/8 21 2022-06-13 12:24:27
8 เด็กหญิงมนัญชยา  อันทะปัญญา ม.1/8 37 2022-06-13 12:22:35
9 เด็กชายธีรพงศ์  พงศรี ม.1/10 2 2022-06-13 12:32:53
10 เด็กชายยศกร  นามพรมมา ม.1/10 6 2022-06-13 12:34:15
11 เด็กชายอำพล  วิชาเดช ม.1/10 17 2022-06-13 12:35:06
12 เด็กหญิงนํ้าทิพย์  อุปัชฌาย์ ม.1/10 26 2022-06-13 12:28:11
13 เด็กชายเจษฎากร  คำเหลา ม.1/11 2 2022-06-13 12:22:47
14 เด็กชายพีรพงษ์  นามวิเศษ ม.1/11 14 2022-06-13 12:26:06
15 เด็กชายธันวา  ขอพึ่ง ม.2/6 7 2022-06-13 12:33:51
16 เด็กหญิงกฤษฎาภา  วิลัยกุล ม.2/6 22 2022-06-13 12:37:22
17 เด็กหญิงณัฐชุตา  คลังกลาง ม.2/7 26 2022-06-13 12:29:21
18 เด็กชายณัฐภัทร  ประเทศ ม.2/12 6 2022-06-13 12:20:27
19 นายธน​กฤติ​  สนทอง ม.4/4 6 2022-06-13 12:32:47
20 นางสาวศิริพรรวดี  เหนือแสน ม.4/9 22 2022-06-13 12:23:14โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website