ชุมนุม สิ่งแวดล้อม

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องชีววิทยา1 อาคาร5
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นางกาญดา วงศ์ภักดี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0846023287
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   19
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกให้ใส่ใจและอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กชายกฤติพงศ์  กองมงคล ม.1/7 2 2022-06-13 12:27:35
2 เด็กชายกฤษฎา  ดอนแสง ม.1/7 3 2022-06-13 12:28:09
3 เด็กชายจักรภัทร  พลหาร ม.1/7 5 2022-06-13 12:31:43
4 เด็กชายจิตกร  สืบวงษ์ ม.1/7 7 2022-06-13 12:40:36
5 เด็กชายนิธิกรณ์  สีผาย ม.1/7 13 2022-06-13 12:57:25
6 เด็กชายภูดิศ  ไพราม ม.1/7 14 2022-06-13 12:27:01
7 เด็กชายอภิรักษ์  สอนเสนา ม.1/7 18 2022-06-13 12:29:21
8 เด็กชายอิทธิพล  โคกเมืองกลาง ม.1/7 19 2022-06-13 12:50:36
9 เด็กหญิงนันทัชนก  มหาง้อ ม.1/9 26 2022-06-13 12:27:53
10 เด็กหญิงพัทธนันท์  นระทัด ม.1/10 31 2022-06-16 14:03:30
11 เด็กหญิงศศิประภา  แดงน้อย ม.1/10 34 2022-06-16 14:02:41
12 เด็กหญิงศศิวิมล  ละม่อม ม.1/10 36 2022-06-16 14:02:37
13 เด็กชายณัฏฐกานต์  เชตะวัน ม.1/11 5 2022-06-13 12:36:53
14 เด็กหญิงจุรารัตน์  โคตรสุวรรณ ม.2/7 20 2022-06-14 20:33:16
15 เด็กชายติณณภพ  อุตรหงษ์ ม.2/12 7 2022-06-13 13:16:24
16 เด็กชายอัครพนธ์  นามประสพ ม.2/12 18 2022-06-13 13:17:14
17 เด็กชายกฤษธรณ์  ปิ่นละออ ม.3/3 1 2022-06-13 13:16:08
18 เด็กชายคุณความดี  หาปัญนะ ม.3/3 3 2022-06-13 13:15:45
19 เด็กชายชนันธร  ชาอินทร์ ม.3/3 4 2022-06-13 13:11:20โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website