ชุมนุม ชุมนุมอาเซียนศึกษา

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   อาคาร2
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นางสลักจิตร์ วงษ์ลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0952545971
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   19
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนต้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กหญิงกนกอร  จันทรประทักษ์ ม.2/1 15 2022-06-13 12:20:31
2 เด็กหญิงพิมชนก  ไชยชมพล ม.2/3 21 2022-06-13 12:11:47
3 เด็กหญิงวิภา  โยธาพันธ์ ม.2/3 24 2022-06-13 12:14:02
4 เด็กหญิงศศิวิมล  ชมภูวิเศษ ม.2/3 40 2022-06-13 12:17:25
5 เด็กหญิงผกาวดี  แข็งขัน ม.2/7 34 2022-06-13 12:14:40
6 เด็กหญิงพีรพร  พรนิคม ม.2/7 36 2022-06-13 12:16:49
7 เด็กหญิงภัทรดา  ชุมอภัย ม.2/7 38 2022-06-13 12:13:38
8 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  นันจำลอง ม.2/7 43 2022-06-13 12:20:11
9 เด็กชายธนภัทร  ศรีพรมษา ม.2/9 9 2022-06-13 12:20:02
10 เด็กหญิงกรวรรณ  นาคโชติ ม.2/9 25 2022-06-13 12:16:33
11 เด็กหญิงกฤษฎาภา  สายสุด ม.2/9 26 2022-06-13 12:12:34
12 เด็กหญิงชลิดา  ลีหล้าน้อย ม.2/9 30 2022-06-13 12:19:40
13 เด็กหญิงณัฐชยา  ทองโคตร ม.2/9 31 2022-06-13 12:11:20
14 เด็กหญิงธมลวรรณ  ธุรารัตน์ ม.2/9 33 2022-06-13 12:16:24
15 เด็กหญิงธัญพัฒน์  นามรัสสี ม.2/9 34 2022-06-13 12:20:56
16 เด็กหญิงนิตยา  แข็งขัน ม.2/9 35 2022-06-13 12:21:11
17 เด็กหญิงโศภิตา  โพธิสิงห์ ม.2/9 39 2022-06-13 12:22:00
18 เด็กหญิงสุธารส  ปาผักโข ม.2/9 40 2022-06-13 12:13:40
19 เด็กหญิงสุวนันท์  โคตะมะ ม.2/9 42 2022-06-13 12:21:28โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website