ชุมนุม ROV E-SPORT

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องพลศึกษา อาคาร 6
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   คุณครูสุเมฆ ฉ่ำเฉื่อย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0959259295
จำนวนที่รับ :   32
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   32
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1. เพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬาอีสปอร์ต 2. เพื่อฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น 3. ฝึกทักษะการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต
คุณสมบัติของนักเรียน :  
ทุกระดับชั้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กชายณพล  ไชยสุวรรณ ม.1/2 6 2022-06-10 10:45:01
2 เด็กชายธนกร  นามฮาด ม.1/2 10 2022-06-13 12:09:01
3 เด็กชายยศพัทธ์  อาจจำปา ม.2/4 18 2022-06-13 12:08:58
4 เด็กชายภูวนนท์  อุ่นอม ม.2/6 13 2022-06-13 12:09:23
5 เด็กชายธีรภัทร  โมคะรัตน์ ม.3/1 3 2022-06-14 08:29:06
6 เด็กชายปิติภัทร  ประเสริฐสังข์ ม.3/1 8 2022-06-14 08:28:49
7 เด็กชายจิรกร  เศรษฐา ม.3/1 17 2022-06-14 08:29:27
8 เด็กชายกฤษฎากรณ์  พรมน้อย ม.3/1 20 2022-06-14 08:26:42
9 เด็กชายภัทรพล  ประทุมโตตร ม.3/2 11 2022-06-13 12:08:37
10 เด็กชายเจตนิพัทธ์  อาจองค์ ม.3/4 7 2022-06-10 10:30:10
11 นายณัฐพงศ์  ชำนาญ ม.4/2 8 2022-06-16 11:50:52
12 นายณัฐวุฒิ  ชำนาญ ม.4/2 9 2022-06-16 11:51:08
13 นายณัฐนันท์  สิทธิเสนา ม.4/5 11 2022-06-10 11:07:43
14 นายกฤตภาส  สมภาร ม.4/6 2 2022-06-13 12:09:49
15 นายวรพล  กลางหนองแสง ม.4/6 6 2022-06-13 12:08:51
16 นายสุวพิชญ์  ชัยยะพรม ม.5/4 3 2022-06-14 08:32:15
17 นายหรัณยพฤทธ์  ภูผันผิน ม.5/4 4 2022-06-14 08:34:15
18 นายณัฐวุฒิ  ฟองฤทธิ์ ม.5/4 7 2022-06-14 08:34:00
19 นายธาวิน  ไชยะสันต์ ม.5/4 8 2022-06-14 08:35:13
20 นายภาณุพงษ์  ลาแฮ ม.5/4 10 2022-06-14 08:32:34
21 นายเมฑาวัฒน์  สมศรี ม.5/4 11 2022-06-14 08:32:51
22 นายสิรภัทร  แสงวงษา ม.5/4 28 2022-06-14 08:33:27
23 นายวรานนท์  กะรัตน์ ม.5/4 29 2022-06-14 08:33:42
24 นางสาวอริสา  เกษวงษ์ ม.5/4 33 2022-06-14 08:34:41
25 นายอนันตชัย  โควังชัย ม.6/2 11 2022-06-14 08:34:52
26 นายชาคริต  แหล่พั่ว ม.6/4 3 2022-06-14 08:30:01
27 นายกิตติศักดิ์​  ทัศนันท์ ม.6/4 7 2022-06-14 08:30:53
28 นายพันธกิจ  พันธุลาวัณย์ ม.6/4 8 2022-06-14 08:30:18
29 นายธีรยุทธ  อดุลสุทธานนท์ ม.6/4 10 2022-06-14 08:31:59
30 นายฐณดล  จิตสงคราม ม.6/4 11 2022-06-14 08:30:34
31 นายชยพล  ศรีสุรัตน์ ม.6/4 12 2022-06-14 08:31:21
32 นางสาวธิดารัตน์  ตาราษี ม.6/4 13 2022-06-14 08:31:41โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website