ชุมนุม นักศึกษาวิชาทหาร

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมต่อเนื่อง
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องกรมนักศึกษาวิชาทหาร
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0872295317
จำนวนที่รับ :   100
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   85
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
เพื่อส่งเสริมการสร้างศักยภาพต่อตนเองและบริการส่วนรวม
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 นายณัฐวุฒิ  เตโช ม.4/2 3 2022-06-13 12:23:54
2 นายวีรยุทธ  แก้วน้อย ม.4/2 4 2022-06-13 12:30:11
3 นายธนกฤต  โยธาวัน ม.4/2 10 2022-06-13 17:25:52
4 นายพรพิพัฒน์  สายสุด ม.4/3 2 2022-06-14 07:50:33
5 นายนรินธร  กอนผึ้ง ม.4/3 3 2022-06-14 21:18:16
6 นายเกวิน  น้อยประถม ม.4/3 5 2022-06-14 21:23:58
7 นายจตุภูมิ  ภิเศก ม.4/3 6 2022-06-14 07:50:02
8 นายนวพล  แช่มขุนทด ม.4/3 7 2022-06-14 21:22:25
9 นายอัครนิธิ  อันอาษา ม.4/3 9 2022-06-13 17:38:00
10 นายศักดินนท์  เจริญเชื้อ ม.4/3 19 2022-06-14 21:23:41
11 นายธนภัทร  หาที ม.4/4 7 2022-06-14 09:20:28
12 นายศิรวิทย์  สายจีน ม.4/4 13 2022-06-14 09:18:54
13 นายสงกรานต์  โพนแพงพา ม.4/4 14 2022-06-14 09:25:33
14 นายศุภโชค  สุมงคล ม.4/4 17 2022-06-13 19:16:05
15 นายนพปฎล  ผ่านไชย ม.4/4 22 2022-06-17 06:47:09
16 นายอดิเทพ  เชื้อพล ม.4/4 24 2022-06-13 19:53:23
17 นายสิทธิพงษ์  ชาวโคกขี ม.4/5 1 2022-06-13 12:32:33
18 นายศรัณยู  แสนบุตร ม.4/5 7 2022-06-13 12:11:05
19 นายเกียรติยศ  สาคุณ ม.4/5 10 2022-06-10 11:12:53
20 นายกวินภพ  นามไธสง ม.4/5 13 2022-06-13 12:39:04
21 นายภัทรพล  เต็มทับ ม.4/5 14 2022-06-10 11:10:01
22 นายสรวิศ  ปู่ศรี ม.4/5 17 2022-06-10 11:19:45
23 นายธนโชติ  บัวใหญ่รักษา ม.4/6 1 2022-06-13 19:04:20
24 นายทิวากร  จันทะดี ม.4/6 8 2022-06-13 21:15:47
25 นายเศรษฐวิชญ์  เขตจำนงค์ ม.4/6 9 2022-06-14 05:46:39
26 นายภาณุมาศ  มูลทา ม.4/7 1 2022-06-14 13:40:27
27 นายเฉลิมชนม์  กุลศรี ม.4/7 3 2022-06-14 13:41:21
28 นายภัทรดนัย  บุญเกิน ม.4/7 6 2022-06-13 12:38:58
29 นายเกียรติภูมิ  นึกชอบ ม.4/7 8 2022-06-14 07:45:39
30 นายศิริมงคล  พิมพ์ดี ม.4/7 10 2022-06-14 07:45:03
31 นายวิทยา  คำมา ม.4/8 2 2022-06-13 12:12:35
32 นายธนวัฒน์  วงศ์หา ม.4/8 4 2022-06-14 06:10:58
33 นายธีรวัฒน์  เพชรรั่ว ม.4/8 5 2022-06-14 19:35:05
34 นายพงษ์พยัคฆ์  สุวรรณเขต ม.4/8 7 2022-06-13 12:16:37
35 นายอธิราช  นามราษฎร์ ม.4/8 9 2022-06-13 12:14:06
36 นายสุธิพงษ์  ทูลพุทธา ม.4/8 10 2022-06-13 12:15:48
37 นายศรายุทธ์  สมปุย ม.4/9 4 2022-06-13 17:21:22
38 นายโสภณวิทย์  คงหา ม.4/9 7 2022-06-13 20:09:05
39 นายณัฐชนน  ศิริรัตนพงษ์ ม.4/10 2 2022-06-13 20:08:01
40 นายธราเทพ  สุวรรณมาโจ ม.4/10 3 2022-06-13 18:04:25
41 นายบุญฤทธิ์  ราชธิสาร ม.4/10 4 2022-06-14 10:56:18
42 นายวัชรากรณ์​  ชำนาญ ม.4/10 5 2022-06-14 09:24:17
43 นายศุภวิชญ์  พูลล้น ม.4/10 6 2022-06-13 20:05:13
44 นายเจริญวงศ์  สีสุนา ม.5/2 10 2022-06-13 19:09:36
45 นายธนวัฒน์  โคกแป๊ะ ม.5/3 1 2022-06-15 08:50:25
46 นายรัฐรวี  ลาดพล ม.5/3 5 2022-06-23 13:49:59
47 นายสิรวิชญ์  กันหาลา ม.5/3 6 2022-06-23 13:51:22
48 นายณัฐกรณ์  วันเชียง ม.5/3 8 2022-06-23 13:51:28
49 นายธนพล  เเก้วสกุล ม.5/3 10 2022-06-23 13:49:33
50 นายปธานิน  แสนบุตร ม.5/4 9 2022-06-13 12:29:13
51 นายรชต  สาหล้า ม.5/4 12 2022-06-13 12:34:06
52 นายนนทกร  หลาบหนองแสง ม.5/4 16 2022-06-20 13:09:44
53 นายพชรพล  เจนชัย ม.5/4 19 2022-06-13 12:11:28
54 นายณัฐวุฒิ  พิมพ์จำปา ม.5/5 6 2022-06-13 17:47:40
55 นายนวภูมิ  น้อยจาด ม.5/6 6 2022-06-23 08:36:00
56 นายพงศ์พิสุทธิ์  อรรคฮาต ม.5/6 7 2022-06-13 12:38:44
57 นายชัยภัทร  ศรีคำวงษ์ ม.5/7 1 2022-06-22 10:58:58
58 นายหัสไชย  แย้มกลิ่น ม.5/7 9 2022-06-22 10:58:53
59 นายชานนท์  อนุภวาลย์ ม.5/9 1 2022-06-13 12:19:55
60 นายเอเชีย  หล่ายบุญ ม.5/9 11 2022-06-16 14:16:20
61 นายพีรวัฒน์  แข็งขัน ม.6/1 9 2022-06-14 19:35:17
62 นายพีรวุฒิ  แข็งขัน ม.6/1 10 2022-06-14 19:35:03
63 นายนวพรรษ  เนืองทอง ม.6/2 3 2022-06-13 17:21:48
64 นายวโรดม  เปศรี ม.6/2 5 2022-06-14 11:57:21
65 นายชาติชโยดม  กรุงเเสนเมือง ม.6/2 13 2022-06-16 14:07:36
66 นายธนวัฒน์  อนันต์โสพล ม.6/3 3 2022-06-14 08:45:44
67 นายณัฐวุฒิ  สมพันธ์ ม.6/3 10 2022-06-13 19:49:34
68 นายรักเกียรติ  ศิริรักษ์ ม.6/3 14 2022-06-14 08:44:27
69 นายชิษณุพงศ์  ศรีเมืองบุญ ม.6/3 19 2022-06-15 11:46:16
70 นายนิธิกร  งามพริ้ง ม.6/4 1 2022-06-13 17:27:59
71 นายภูตะวัน  อ่อนอินทร์ ม.6/4 2 2022-06-13 17:46:05
72 นายฐิติวัฒน์  ประเสริฐสังข์ ม.6/4 4 2022-06-13 21:29:25
73 นายพิทักษ์พงศ์  ศิริบวรวิทย์ ม.6/4 5 2022-06-14 21:11:23
74 นายเชิดตระกูล  แข็งขัน ม.6/4 6 2022-06-14 19:50:42
75 นายสิทธิชัย  สีเสน ม.6/6 4 2022-06-16 21:20:34
76 นายพชรพล  จรรยา ม.6/7 3 2022-06-16 09:10:16
77 นายธนกร  โคตะมะ ม.6/7 5 2022-06-14 10:19:46
78 นายภาคภูมิ  อาจภักดี ม.6/7 11 2022-06-15 20:56:06
79 นายเจษฎา  สิทธิสาร ม.6/7 12 2022-06-13 20:14:17
80 นายภาคิน  นามโคตร ม.6/8 7 2022-06-14 15:09:06
81 นายเจษฎางค์  แจ่มจำรัส ม.6/9 1 2022-06-13 18:02:49
82 นายภากร  บัวไข ม.6/9 5 2022-06-13 20:54:43
83 นายอมรเทพ  สินธพ ม.6/9 7 2022-06-13 21:59:52
84 นายพิสิษฐ์  คำมะวัน ม.6/10 7 2022-06-13 12:26:35
85 นางสาวณิชารีย์  ใหลสุข ม.6/10 22 2022-06-14 13:10:09โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website