ชุมนุม รักษ์ภาษา

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้อง ม.3/9
ประเภท :  
คุณครูที่ปรึกษา :   นางสาวนิภาพร กันยาวงค์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0842658711
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   11
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนต้น

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 เด็กชายวรวุฒิ  สีราชา ม.1/8 13 2022-06-13 14:01:32
2 เด็กชายปิยวัฒน์  โพชะ ม.1/10 5 2022-06-13 12:18:51
3 เด็กชายธีรเดช  จันทร์วิเศษ ม.1/12 6 2022-06-16 14:48:55
4 เด็กชายสุภัทรชัย  สมสะอาด ม.1/12 16 2022-06-16 14:48:48
5 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลทะอินทร์ ม.2/5 32 2022-06-13 18:41:16
6 เด็กหญิงณฐิกา  ชุมพล ม.3/9 27 2022-06-13 18:58:05
7 เด็กหญิงนิภารัตน์  ชื่นโรจน์ ม.3/9 32 2022-06-13 19:01:28
8 เด็กหญิงพิชชา  น้อยศรี ม.3/9 36 2022-06-14 14:33:28
9 เด็กหญิงรุจิราพร  สรสัมฤทธิ์ ม.3/9 38 2022-06-13 18:59:02
10 เด็กหญิงวิลาสินี  สีเสน ม.3/9 39 2022-06-14 20:18:47
11 เด็กหญิงสุมิตา  ธรรมปิยะ ม.3/9 42 2022-06-13 18:59:33โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website