ชุมนุม สตาฟ แมลง

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นายณรงค์ศิลป์ ทองโคตร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0939852046
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   8
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
เพื่อให้นักเรียยมีทักษะด้านการเก็บตัวอย่างทางชีววิทยา
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 นายบริรักษ์​  อ่วมสุวรรณ ม.5/10 3 2022-06-13 13:04:09
2 นายชาคริต  แสงรูจีย์ ม.5/10 5 2022-06-13 12:50:45
3 นายภูชิต  แสนเสาร์ ม.5/10 7 2022-06-13 12:37:08
4 นายภูมิพัฒน์  คำอินทร์ ม.5/10 8 2022-06-13 12:59:51
5 นายอภิสิทธิ์​  เจริญ​สุข ม.5/10 9 2022-06-13 14:58:53
6 นางสาวพัทธ์ธีรา  โสดา ม.5/10 27 2022-06-13 12:17:22
7 นางสาวภัทรียา  วีระวงษ์ ม.5/10 28 2022-06-13 12:20:17
8 นางสาวสุมิตรา  เขตบุญพร้อม ม.5/10 29 2022-06-13 12:14:07โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website