ชุมนุม นักฟิสิกส์/ดาราศาสตร์

 
ประเภทชุมนุม :   ชุมนุมจัดตั้งใหม่
สถานที่ตั้งชุมนุม :   ห้องฟิสิกส์
ประเภท :  

กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ

คุณครูที่ปรึกษา :   นายวิสาคร เศษรักษา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   0899435688
จำนวนที่รับ :   20
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด :   3
ระดับชั้นที่รับ :  
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม :  
1.มีความรู้ความเข้าใจในวิชาฟิสิกส์ ดาราศาสตร์
2.นำความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ได้
คุณสมบัติของนักเรียน :  
มัธยมศึกษาตอนปลาย

Export->Excel Print

รายชื่อนักเรียนในชุมนุม

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
วันเวลาที่ลงทะเบียน
1 นายปิยะวัฒน์  บุญตาสุทธิ ม.6/7 2 2022-06-14 20:43:11
2 นายสุรัตน์  พูลจันทร์ ม.6/7 6 2022-06-16 09:56:02
3 นางสาวอชิรวิทย์  ดุสิตา ม.6/7 18 2022-06-14 10:17:44โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website